دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، فروردین 1399، صفحه 1-277 
7. بررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم

صفحه 82-90

الیاس نیستانی؛ حسن مکاریان؛ علی اکبر عامری؛ مصطفی حیدری


9. تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت

صفحه 102-115

داود براری تاری؛ امین فتحی؛ هرمز فلاح آملی؛ یوسف نیک نژاد


11. ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم

صفحه 129-139

مهدی فیضی؛ محمود سلوکی؛ بهزاد صادق زاده؛ براتعلی فاخری؛ سید ابوالقاسم محمدی


15. تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)

صفحه 178-189

زین العابدین جویبان؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ سید غلامرضا موسوی


16. بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان

صفحه 190-199

مهدی تراشی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ محمد صلاحی فراهی


20. اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب

صفحه 239-249

زینب بش؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قبادی‌نیا؛ کرامت الله سعیدی