دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، تیر 1399 
5. تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری

صفحه 53-67

اعظم رومانی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عبداللطیف قلی زاده


11. تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه

صفحه 120-133

مجید غلامحسینی؛ رضا عطایی؛ محمد باقر ولی پور؛ اکبر حسنی؛ فرهاد حبیب زاده