دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 1-254 
5. تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 53-65

نسیم رنج کش؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ امیرعباس موسوی؛ ولی الله رامئه


6. بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه

صفحه 66-80

محمد آقامحمدرضا؛ فرزاد پاک نژاد؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محمد رضا اردکانی؛ علی کاشانی


9. تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی

صفحه 104-115

فرزان فلاح؛ بهرام میرشکاری؛ همت اله پیردشتی؛ فرهاد فرح وش؛ محمد زمان نوری دلاور


12. فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی

صفحه 147-161

فرشته علیزاده واسکسی؛ علی چراتی آرایی؛ همت اله پیردشتی؛ سارا سعادتمند


15. اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان)

صفحه 186-198

سحر غفاری؛ اردوان قربانی؛ کلام الله ارجمند؛ علی تیمورزاده؛ آزاد کاکه ممی؛ سیما جعفری


16. تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.

صفحه 199-211

مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدهادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده


17. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی

صفحه 212-225

محمد صادق آزادی؛ علیرضا شکوه فر؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل