اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین قره داغی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

gharedaghi51yahoo.com

سردبیر

دکتر حمید رضا میری

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

hmiri2000yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد جعفر ناظم السادات

استاد، دانشگاه شیراز

mjnazemosadatyahoo.com

دکتر محمد جعفر بحرانی

استاد، دانشگاه شیراز

bahranishirazu.ac.ir

دکتر حسین حیدری شریف آباد

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

heidariyahoo.com

دکتر عزت الله فرشادفر

استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

farshadfarrazi.ac.ir

دکتر علی طویلی

دانشیار، دانشگاه تهران

taviliut.ac.ir

دکتر عبد الحسین ابوطالبی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

aboutalebijiau.ac.ir

دکتر امید علیزاده

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

omid_alizadeh2003yahoo.com

دکتر محمد آرمین

زراعت دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

moh_arminyahoo.com