مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی (JPEC) - واژه نامه اختصاصی