مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی (JPEC) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است