فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در مجله بصورت زیر می باشد:

- دریافت مقاله ارسال شده توسط نویسنده

- بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی و تعیین تناسب مقاله با محورهای نشریه

- بررسی مقاله توسط مدیر داخلی به منظور تعیین رعایت ظوابط و شرایط نگارش مقاله

- درصورت نیاز بازگرداندن مقاله به نویسنده برای اصلاح و ارسال دوباره

- پس از رعایت شرایط و ظوابط مقاله برای داوری ارسال می شود

- تکمیل نتایج داوری و ارسال نظرات داوری برای نویسنده

- درصورت نیاز به بازنگری نسخه اصلاح شده نویسنده دریافت می شود

- ارسال مقاله اصلاح شده برای تطبیق به داوران

- دریافت نظرات داوری تطبیقی و ارسال به نویسنده

- دریافت نسخه اصلاح شده نویسنده

- پذیرش مقاله و قرار گفتن در نوبت چاپ

توجه

  در هر مرحله مقاله ممکن است بر اساس نظرات داوران یا دبیر تخصصی رد شود

  درصورت نیاز ممکن است فرآیند داوری و نیاز به اصلاحات مجدد در چند مرحله ادامه یابد