نویسنده = حمید رضا عظیم زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw)

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 214-224

طاهر آبتین؛ جواد میرزایی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید رضا عظیم زاده


2. بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 195-204

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده