نمایه نویسندگان

آ

 • آبتین، طاهر اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 214-224]
 • آبدانی، فاطمه تأثیر گیاه پوششی چاودار وماشک و بقایای آن‌ها بر علف‌های‌هرز مزرعه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 221-233]
 • آبکار، اسمعیل بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد بادرشبو ( Dracocephalum moldavica L) .سطوح مصرف نیتروژن و عناصر کم مصرف [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 108-119]
 • آذری، آرمان بررسی قابلیت تولید و تحمل به خشکی سه رقم ارزن و سورگوم اسپیدفید در منطقه رفسنجان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 116-128]
 • آریاپور، علی بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیبهای شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی(Thymus Lancifolious) در منطقه گریت-استان لرستان [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80]
 • آریاپور، علی بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28]
 • آرمین، محمد اثر محلول پاشی ﮔﻼﻳﺴﻴﻦﺑﺘﺎﺋﻴﻦ بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط شور [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63]
 • آرمین، محمد تعیین مناسب‌ترین شاخص مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف نخود [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36]
 • آرمین، محمد اثر مصرف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مقاوم و حساس به شوری گندم در شرایط شور [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76]
 • آرمین، محمد بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64]
 • آرمین، محمد تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای‌ عملکرد نخود [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54]
 • آرمین، محمد اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57]
 • آرمین، محمد تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌ [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33]
 • آرمین، محمد واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77]
 • آرمین، محمد تأثیر کاربرد نیتروژن بر قدرت رقابتی گیاه ذرت در تراکم‌های مختلف علف‌هرز قیاق [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 191-200]
 • آرمین، محمد اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 90-1905]
 • آرمین، محمد اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 97-108]
 • آرمین، محمد اثر اضافه کردن مویان در کاهش دز مصرفی علف‌کش سولفوسولفورون+ مت سولفورون متیل(توتال) در مزارع گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 243-253]
 • آرمین، محمد تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 18-26]
 • آروین، محمدجواد تأثیر خاکپوش‌های نایلونی و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر روند تغییرات برخی عناصر برگی، آنزیمها و میزان تجمع نیترات در پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 123-135]
 • آزادی، محمد صادق بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • آزادبخت، افشار مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 234-243]
 • آزادبخت، افشار بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 1-10]
 • آزاد بخت، افشار بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفات‌‌دار و کنترل علف‌های‌هرز بر ویژگی-های زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در کوهدشت لرستان [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63]
 • آژند، ماندانا بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • آستانه، نعیمه تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • آقایاری، فیاض اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48]
 • آقاجان تبار عالی، حسین تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 213-224]
 • آقاجانی دلاور، عابد نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 50-62]
 • آقاعلیخانی، مهدی اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135]
 • آقامحمدرضا، محمد بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • آق مسجدی، پرستو اثر سالسیلیک اسید بر صفات مرتبط با دانه و عملکرد و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک سینگل کراس 704 ذرت در شرایط متفاوت آبیاری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 13-25]
 • آل ابراهیم، محمد تقی مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 234-243]
 • آل ابراهیم، محمد تقی بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 1-10]
 • آینه بند، امیر بررسی برخی ویژگی های رشدی جو و شنبلیه در کشت مخلوط تحت تاثیر کود نیتروژن در مرحله سنبله جو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 91-101]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267]
 • ابراهیمی، حمید رضا ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63]
 • ابراهیمی، حمید رضا اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]
 • ابراهیمی، عباس تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 178-190]
 • ابراهیمی، مجتبی اثرکاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13]
 • ابراهیمی، مجتبی اثر سالسیلیک اسید و کربنات کلسیم بر کارآیی مصرف آب و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت(L. Zea mays) در شرایط کمبود آب در مرودشت استان فارس [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 26-40]
 • ابراهیم زاده، اصغر اثر کود های آلی و خاکپوش بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 212-220]
 • ابراهیمی گجوتی، توحید بررسی نیاز رویشگاهی گونه بارانک(.Sorbus torminalis Crantz. (L در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی (ایران) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 43-52]
 • ابراهیم نیا، راضیه تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 152-165]
 • ابطحی، سید مرتضی اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47]
 • ابهری، عباس مدل سازی ارتباط عوامل موثر بر جزء اصلی عملکرد در گندم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 63-73]
 • ابوطالبی، عبالحسین تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • ابوطالبی، عبدالحسین اثر شیوه کاشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف پیاز در شرایط روزکوتاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • ابوطالبی، عبدالحسین مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 241-253]
 • ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین تأثیر خاکپوش‌های نایلونی و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر روند تغییرات برخی عناصر برگی، آنزیمها و میزان تجمع نیترات در پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 123-135]
 • احیایی، حمیدرضا پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • احتشامی، سید محمدرضا انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111]
 • احمدی، احمد بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28]
 • احمدی، توفیق بررسی تأثیر قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کهنه لاشک کجور مازندران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 89-100]
 • احمدی، جعفر تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت اجزای عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68]
 • احمدی، صدراله اثر کودهای آلی، نانوکودهای بیولوژیک و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کنجد در منطقه خنج استان فارس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150]
 • احمدی، عباس مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • احمدی، عباس بررسی مقدار جذب برخی کاتیون ها توسط گونه (Halocnemum Strobilacemum) در کویر میقان اراک [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 232-240]
 • احمدی، عبدالرضا بررسی فلور و تهیه نقشه پراکنش علف‌‌های هرز مزارع نخود پاییزه(Cicer arietinum L.) شهرستان خرم‌آباد [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 177-190]
 • احمدی، عبدالرضا اثر تنش خشکی آخر فصل و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-12]
 • احمدی، عبدالرضا بررسی پراکنش و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 205-218]
 • احمدی، علی ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12]
 • احمدی، علی بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-20]
 • احمدی، فرید بررسی واکنش ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد کودهای مختلف شیمیایی، نانو، نانوبیولوژیک و عصاره ارگانیک جلبک دریایی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 188-203]
 • احمدی، مریم بررسی تاکسونومیک گونه Tanacetum polycephalum Shultz Bip. در استان همدان با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102]
 • احمدی، مصطفی بررسی برخی از ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم تحت کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 1-14]
 • احمدی، مصطفی بررسی صفات کمی و کیفی گندم نان با استفاده از کاربرد سایکوسل، کود زیستی و سولفات‌روی در شرایط زراعت دیم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 148-161]
 • احمدی، منصور تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 212-22]
 • احمدخانی، رضا بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28]
 • احمدخانی، یونس بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28]
 • احمدزاده، رسول ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 240-255]
 • احمدزاده کلیبر، فریبرز شبیه سازی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گندم و ذرت با استفاده از مدل Budget (مطالعه موردی: دشت بیله سوار) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 85-93]
 • اخگری، حسن اثر مقدار فسفر، باکتری ریزوبیوم و کود زیستی نیتراژین بر رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-114]
 • اداوی، ظهراب تاثیر کود نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 153-162]
 • اداوی، ظهراب مطالعه برهمکنش کودهای زیستی، نیتروژن معدنی و پیش‌تیمار آبی بر صفات سبز شدن و اجزای عملکرد گیاه نخود(.Cicer arietinum L) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 217-227]
 • اداوی، ظهراب تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس دو رقم شوید (.Anethum graveolens L) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 21-33]
 • ارجمند، کلام الله اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • اردکانی، محمدرضا اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13]
 • اردکانی، محمد رضا بررسی تاثیر ورمی کمپوست و ریزسازواره های میکوریزا و فسفات زیستی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و درصد پروتئین دانه نخود به صورت کاشت پائیزه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204]
 • اردکانی، محمد رضا اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48]
 • اردکانی، محمد رضا بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • اردکانی، محمد رضا ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • اردوخانی، کوروش اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata .L) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74]
 • ارزانی، حسین مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95]
 • ارشد، موسی تأثیر سالیسیلیک اسید و کود زیستی فسفاته بارور2 بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 115-123]
 • ارغوانی، مسعود اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 140-151]
 • ایزدی، فتانه اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94]
 • ایزدی، هاجر اثر مصرف خاکی آهن و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‌ی گندم در تاریخ‌های‌ مختلف کاشت [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46]
 • استیری، هادی بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64]
 • اسدی، اردشیر تأثیر ‌شیوه کشت ‌و میزان بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 11-21]
 • اسدی، سارا تحلیل روند بلند مدت تغییرات کارایی مصرف آب گوجه‫ فرنگی‬‬‬‬‬‬‬‬ (Lycopersicon esculentum) در مناطق جنوبی، جنوب غربی و مرکزی ایران‬‬‬‬‬ [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 107-122]
 • اسدی، ملیحه بررسی سویه های قارچ میکوریزا و مقادیر مصرف کود فسفره بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گلرنگ رقم فرامان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 90-102]
 • اسدی رحمانی، هادی تعیین سویه ی مناسب باکتری ریزوبیوم جهت تلقیح بذر لوبیا در شمال استان فارس [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84]
 • اسعدی، علی محمد بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه Ephedra major Host. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 97-107]
 • اسفندیاری، سمیه بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647 [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97]
 • اسفندیاری، عزت اله بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • اسکندری، علی سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38]
 • اسکندری، مهدی تاثیر 28-هموبراسینولید بر پارامترهای رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید Anethum graveolens [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-40]
 • اسکندری پور، راضیه بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی با استفاده از نرم‌افزار AquaCrop [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 71-85]
 • اسلامپور، محمود تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • اسماعیلی، ابوذر بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفات‌‌دار و کنترل علف‌های‌هرز بر ویژگی-های زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در کوهدشت لرستان [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63]
 • اسماعیلی، احمد تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 117-126]
 • اسماعیل زاده مقدم، محسن تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 53-66]
 • اسماعیل نیا، جواد تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌ [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33]
 • اشرف منصوری، غلامرضا اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58]
 • اشرف منصوری، غلامرضا تأثیر آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مناطق سردسیر استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26]
 • اشرف مهرابی، علی مطالعه شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در یک جمعیت دابلد‌هاپلوئید گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14]
 • اصغری، محسن تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90]
 • اصغری پور، محمدرضا پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • اصغری پور، محمدرضا بررسی تاثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر انتشار گاز Nitrous oxide (N2O) و آمونیاک (NH3) در تناوب پنبه- گندم در منطقه داراب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 198-213]
 • اصغری پور، محمد رضا اثر شوری آب و کودهای آلی و شیمیایی روی خصوصیات ریخت‌شناسی و زراعی گاوزبان اروپایی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204]
 • اصغری پور، محمد رضا اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234]
 • اصغری پور، محمد رضا تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • اصغری پور، محمد رضا اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194]
 • اصغری پور، محمد رضا بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 181-191]
 • اصغری پور، محمد رضا تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 88-101]
 • اصغری پور، محمد رضا پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 102-116]
 • اصغری پور، محمد رضا ارزیابی پایداری نظام‌های تولید محصولات گلخانه ای در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 178-189]
 • اصغری پور، محمد رضا تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 12-25]
 • افراسیاب، پیمان ارزیابی اثرات سطوح مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور و غیرشور بر صفات مورفولوژیکی سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84]
 • افشار، عیسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134]
 • افشار، محمود تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134]
 • افشاری، حسین مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62]
 • افشاری، حسین تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.)) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90]
 • افشین مهر، رضا اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33]
 • افضلی نیا، صادق تعیین شاخص‌های انرژی در تولید گندم و کلزا در کشت و صنعت دشت نمدان اقلید [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36]
 • افضلی نیا، صادق تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122]
 • افیونی، داود مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]
 • افیونی، داوود بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه‏ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 195-203]
 • افیونی، داوود تأثیر ‌شیوه کشت ‌و میزان بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 11-21]
 • اقحوانی شجری، مهسا پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • اقحوانی شجری، مهسا اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 142-151]
 • اکبری، شیوا اثر شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و عملکرد اندام هوایی دو اکوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack X) در مراحل مختلف رشد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99]
 • اکبری، غلامعباس مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]
 • الازمنی، علیرضا تأثیر میزان نیتروژن و زمان برش بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو‌منظوره گیاه جو( Hordeum vulgare L.)در گرگان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122]
 • اله دادی، ایرج مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]
 • اله قلی، عسکر بررسی تغییرات جوامعگیاهی حاشیه‌ی جنوب شرقی دریاچه‌ی ارومیه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87]
 • امام، یحیی اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی) [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15]
 • امام، یحیی بررسی برخی از ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم تحت کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 1-14]
 • امام، یحیی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 1-12]
 • امام، یحیی پاسخ محتوای یونی و فعالیت آنتی اکسیدانی جو به روش‌های کاربرد اسیدسالیسیلیک در شرایط شور [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-11]
 • امام، یحیی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 115-127]
 • امام، یحیی تأثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 217-229]
 • امام، یحیی بررسی صفات کمی و کیفی گندم نان با استفاده از کاربرد سایکوسل، کود زیستی و سولفات‌روی در شرایط زراعت دیم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 148-161]
 • امامی، رسول کاربرد سطوح مصرف کود نیتروژن دار و فسفردار بر صفات رشدی چاودار وحشی (Secale montanum) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143]
 • امامیان طبرستانی، مهرانوش اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111]
 • ایمانی، علی اکبر اثر تاریخ‌های برداشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa) cv. Hayward در استان گیلان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 78-87]
 • ایمانی دیزج یکان، یوسف بررسی نیاز رویشگاهی گونه بارانک(.Sorbus torminalis Crantz. (L در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی (ایران) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 43-52]
 • امیدی، حشمت بررسی صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر کاربرد اسید هیومیک [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 58-73]
 • امیدی، منصور اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160]
 • امدادی، زهره برآورد ذخیره بانک ‬بذر علف‬های‬هرز در باغات مرکبات شهرستان بندرگز و تهیه نقشه پراکنش آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-180]
 • امیدی نسب، داود برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267]
 • امیدوار، نادر اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40]
 • امیری، ابراهیم تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29]
 • امیری، ابراهیم اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 174-185]
 • امیری، ابراهیم بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 59-71]
 • امیری، امیر محتشم ارزیابی واکنش ارقام سویا برای صفات زراعی و فنولوژی در سیستم های مدیریتی مختلف در منطقه گرگان [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85]
 • امیری، بهرام بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه سپیدان و کازرون(در استان فارس) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96]
 • امیری، بهرام تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • امیری، بهرام بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • امیری، بهرام بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • امیری، زینب بررسی تاثیر محلول پاشی غلظت های مختلف متانول بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکردی دو رقم گندم دیم [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 230-239]
 • امیری، سیدرضا تعیین بهترین تاریخ کاشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 130-141]
 • امیری، سیدرضا بررسی خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) آبی در سطوح مختلف آبیاری تکمیلی: مطالعه شبیه سازی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 72-84]
 • امیری، محمد بهزاد پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • امیری فهلیانی، رضا تاثیر اسیدهیومیک‌ و کود حاوی کلسیم و بور (کلبرون) بر ویژگی‌های رویشی و زایشی توت‌فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 235-250]
 • امینی، زهره سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38]
 • امین الرعایا، ساجده تأثیر کاربرد موادآلی و بازیافتی بر تعدادی از خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • امین پناه، هاشم تأثیر تناوب محصولات مختلف با برنج در شرایط کاربرد نیتروژن و تقسیط آن بر رشد و عملکرد محصول [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 95-106]
 • امین پناه، هاشم اثر مقدار فسفر، باکتری ریزوبیوم و کود زیستی نیتراژین بر رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-114]
 • انصاری، محمد حسین اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 136-145]
 • اهری زاد، سعید بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • اورسجی، زینب کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 118-130]
 • اورسجی، زینب تاثیر زمان مصرف علف‌کش‌های دو منظوره و اختلاط علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 192-209]

ب

 • بابایی، بابک بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول در دو سال زراعی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 144-152]
 • بابایی، حوریه بررسی اثر پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و وابسته به عملکرد ماش در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 23-31]
 • بابایی، خدیجه تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی با نانواکسید آهن و روی بر محتوای کلروفیل، پر شدن دانه و عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 68-75]
 • بابایی، رویا بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-120]
 • باباخانی، بابک بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 271-280]
 • باباخانی، رقیه بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 34-42]
 • بابادائی سامانی، رامین ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی Satureja khuzestanica Bunge. در جنوب ایران [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163]
 • بابادائی سامانی، رامین اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215]
 • بابادائی سامانی، رامین تاثیر شوری آب بر روی برخی شاخص‌های رشد چهار نوع چمن در منطقه سیستان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224]
 • بابادائی سامانی، رامین تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 28-39]
 • باباربیع، مهرداد بررسی قابلیت های برخی گونه های علفی بومی منطقه گرگان به عنوان گیاهان پوششی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 215-224]
 • بابایی زاد، ولی اله نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 50-62]
 • بیابانی، عباس روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164]
 • بیابانی، عباس سنجش تناسب اراضی کشت سویا با تکیه‌بر شاخص‌های فیزیوگرافی (موردمطالعه: استان گلستان) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 22-31]
 • بیابانی، عباس بررسی میزان توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف در گیاه باقلا (Vicia faba L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-12]
 • بیابانی، عباس تخمین برخی پارامترهای مهم مورد استفاده در پیش بینی رشد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 86-99]
 • بیابانی، عباس بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 190-199]
 • بیابانی، عباس تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]
 • بابائیان جلودار، نادعلی ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63]
 • بابائیان جلودار، نادعلی بابائیان جلودار ایجاد جهش یافته‌های متحمل به شوری از طریق پرتوتابی اشعه گاما در رقم 033 سویا [Glycine max (L.) Merr.] در شرایط گلخانه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 234-243]
 • باده یان، ضیاالدین تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • بارانی، حسین تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302]
 • بازگیر، مسعود بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-120]
 • بازوبندی، محمد ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 10-18]
 • باغبانی آرانی، ابوالفضل مطالعه برهمکنش کودهای زیستی، نیتروژن معدنی و پیش‌تیمار آبی بر صفات سبز شدن و اجزای عملکرد گیاه نخود(.Cicer arietinum L) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 217-227]
 • باغبان امین، علی بررسی میزان توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف در گیاه باقلا (Vicia faba L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-12]
 • باقی، مهدی اثر تلفیق کودهای نیتروژن‌دار، نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در منطقه دماوند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 63-72]
 • باقری، حسین بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • باقری، رضا خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]
 • باقری، عباس تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302]
 • باقری، علیرضا ارزیابی تأثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35]
 • باقری، علیرضا مقایسه میزان فتوسنتز و عملکرد گندم دوروم با گندم معمولی در شرایط تنش شوری و کاربرد هورمون سالیسیلیک اسید [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11]
 • باقری، علیرضا اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی رنگدانه های فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی ارقام زراعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51]
 • باقری، علیرضا اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94]
 • باقری، علیرضا بررسی تاثیر علف‌های هرز C3 و C4 و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24]
 • باقری، علیرضا اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90]
 • باقری، علیرضا اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41]
 • باقری، علیرضا اثر کودهای آلی، نانوکودهای بیولوژیک و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کنجد در منطقه خنج استان فارس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150]
 • باقری، علیرضا بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155]
 • باقری، علیرضا تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 202-216]
 • باقری، نادعلی ایجاد جهش یافته‌های متحمل به شوری از طریق پرتوتابی اشعه گاما در رقم 033 سویا [Glycine max (L.) Merr.] در شرایط گلخانه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 234-243]
 • باقری فرد، امین الله تاثیر آب شور مغناطیس شده بر میزان جذب سدیم و پتاسیم در برگ کنگر‏فرنگی (Cynara scolymus L). [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184]
 • باقریه نجار، محمد باقر ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 227-241]
 • بالائی، ژیلا بررسی نیاز رویشگاهی گونه بارانک(.Sorbus torminalis Crantz. (L در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی (ایران) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 43-52]
 • بالندری، احمد جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222]
 • بحرانی، عبدالله تأثیر نیتروژن و خشکی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در گندم و جو [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14]
 • بحرانی، عبدالله تاثیر محلول پاشی سولفات روی و دور آبیاری برعملکرد، اجزای عملکرد و میزان پروتئین ذرت دانه‌ای [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48]
 • بحرانی، عبدالله اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19]
 • بحرانی، عبدالله بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 1-9]
 • بحرانی، عبدالله تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • بحرانی، عبدالله بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • بحرانی، عبدالله بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • بحرانی، محمدجعفر تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51]
 • بختیاری، طیبه مطالعه برهمکنش کودهای زیستی، نیتروژن معدنی و پیش‌تیمار آبی بر صفات سبز شدن و اجزای عملکرد گیاه نخود(.Cicer arietinum L) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 217-227]
 • بخرد، حامد تاثیر کاربرد توام کود های دامی و ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و اوره در زراعت گیاه بزرک (L. Linum usitatisimum) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203]
 • بخرد، حامد تأثیر کود نانو در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کنجد(Sesamum indicum L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 110-122]
 • بیدی، مسلم تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای‌ عملکرد نخود [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54]
 • بدوی، مریم تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263]
 • بذرافشان، فرود اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata .L) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74]
 • بذرافشان، فرود بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • بذرافشان، فرود بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • بذر افشان، فرود تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • بذر افشان، فرود اثر قطع آبیاری بر محتوای کلروفیل و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبه(Gossypiumhirsutum L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 104-186]
 • بذرافکن، زهره مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53]
 • براتی، وحید واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان به روش‌های مختلف کاشت وتنش خشکی پایان فصل در شرایط جنوب استان فارس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 244-255]
 • براتی، وحید پیش بینی عملکرد بیولوژیک گندم نان با استفاده از روشهای زمین آمار (شمال شهرستان داراب) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 134-143]
 • براتی، وحید تعیین مناسب‌ترین صفات اثر گذار بر عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان تحت شرایط مطلوب و خشکی در منطقه داراب استان فارس [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 138-152]
 • برادران، رضا اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 142-151]
 • برادران، رضا بررسی اثر تنش خشکی و عناصر ریزمغذی (روی و منگنز) روی عملکرد و اجزای عملکرددانه گیاه ارزن معمولی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 152-160]
 • برادران فیروزآبادی، مجتبی پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 13-27]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 13-27]
 • براری، مهرشاد تأثیر محلول‌پاشی متانول و نانو کود پتاس بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 180-191]
 • براری تاری، داود تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 102-115]
 • برازش، فرشته تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخی شاخص‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی پسته رقم "احمد آقایی" [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 219-226]
 • برجی آباد، عبدالرضا اثرات تراکم کشت و کاربرد آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 156-167]
 • برزگر، رحیم اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 189-197]
 • برزگر، طاهر واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • برقی، علی اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • برمکی، مرتضی تأثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 31-47]
 • برمکی، مرتضی اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 113-124]
 • بزرگی حسین آباد، علی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 202-216]
 • بیژنی، مدینه تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • بیژن زاده، احسان تاثیر کاربرد کودهای آلی و روی بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و روی در کشت تناوبی کلزا و گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147]
 • بیژن زاده، احسان تاثیر رژیم آبیاری و شیوه های کاربرد کود شیمیایی فسفر بر کارایی بازیافت فسفر و عملکرد دانه در دو رقم کلزا [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 48-59]
 • بیژن زاده، احسان واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 1-12]
 • بیژن زاده، احسان تأثیر رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و شاخص‌های سودمندی جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط با حبوبات [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 46-58]
 • بیژن زاده، احسان واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان به روش‌های مختلف کاشت وتنش خشکی پایان فصل در شرایط جنوب استان فارس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 244-255]
 • بیژن زاده، احسان تعیین مناسب‌ترین صفات اثر گذار بر عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان تحت شرایط مطلوب و خشکی در منطقه داراب استان فارس [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 138-152]
 • بیژن زاده، احسان تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 152-165]
 • بش، زینب اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 239-249]
 • بشارت، سینا ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش‌های کم آبی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]
 • بقری، محمود اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14 [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79]
 • بیگی پور، غلامحسین پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247]
 • بلدی، راضیه تاثیر رژیم آبیاری و شیوه های کاربرد کود شیمیایی فسفر بر کارایی بازیافت فسفر و عملکرد دانه در دو رقم کلزا [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 48-59]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر مصرف خاکی آهن و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‌ی گندم در تاریخ‌های‌ مختلف کاشت [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46]
 • بنایان، محمد برآورد هدایت روزنه‌ای برگ‌های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 61-77]
 • بنایان، محمد بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 181-191]
 • بناکار، محمدحسین مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 117-129]
 • بنیان پور، علی رضا بررسی رشد رویشی ، خصوصیات میوه و عملکرد هشت رقم کنسروی زیتون در شرایط نیمه گرمسیر استان فارس [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183]
 • بندگی، محمد رضا اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57]
 • بنی سعیدی، عبدالکریم تأثیر دوز کاهش‌یافته علف‌کش سولفوسولفورون همراه با مت سولفورون-متیل و تراکم گیاه زراعی بر کنترل علف‏ هرز پنیرک (Malva sylvestris) در زراعت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 72-81]
 • بنی سعیدی، عبدالکریم اثر مقدار مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 68-77]
 • بنی عقیل، افروغ سادات سنجش تناسب اراضی کشت سویا با تکیه‌بر شاخص‌های فیزیوگرافی (موردمطالعه: استان گلستان) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 22-31]
 • بنی یعقوب آبکنار، مریم تأثیر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) تحت شرایط شوری [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77]
 • بهاری، لیلا تاثیر کاربرد توام کود های دامی و ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و اوره در زراعت گیاه بزرک (L. Linum usitatisimum) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203]
 • بهاری ساروی، سیده حدیثه تأثیر همزیستی قارچ‌هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133]
 • بهپوری، علی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 1-12]
 • بهپوری، علی تأثیر رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و شاخص‌های سودمندی جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط با حبوبات [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 46-58]
 • بهپوری، علی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان به روش‌های مختلف کاشت وتنش خشکی پایان فصل در شرایط جنوب استان فارس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 244-255]
 • بهپوری، علی تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 152-165]
 • بهتری، بهنام بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 140-149]
 • بهتری، بهنام جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 38-49]
 • بهداروندی شیخی، نیما اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25]
 • بهرامی، چنور ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش‌های کم آبی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]
 • بهزادی، یعقوب بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 79-89]
 • بوستانی، حمید رضا بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]

پ

 • پایدار، سولماز تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • پارسا، مهدی نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 50-62]
 • پارسائیان، مهدیه پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 13-27]
 • پازکی، علیرضا تأثیر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) تحت شرایط شوری [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77]
 • پازکی، علیرضا بررسی اثر پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و وابسته به عملکرد ماش در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 23-31]
 • پازکی، علیرضا ارزیابی سیستم تلفیقی نهاده های آلی و زیستی و شیمیایی برخصوصیات عملکردی وکارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-120]
 • پازکی، علیرضا بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • پاژنامه، سهراب مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • پاساری، بابک بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 111-125]
 • پاساری، بابک بررسی واکنش ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد کودهای مختلف شیمیایی، نانو، نانوبیولوژیک و عصاره ارگانیک جلبک دریایی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 188-203]
 • پاساری، بابک بررسی کاربرد اتفون و قطع گل‌آذین نر بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-146]
 • پاسبان اسلام، بهمن اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 42-52]
 • پاسبان اسلام، بهمن پاسخ کمی و کیفی بذر ژنوتیپ های امید بخش کلزای پاییزه به محدودیت آب انتهای فصل [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 26-37]
 • پاشاپور خویی، عطیه تأثیر حذف گل آذین و اندازه غده بذری بر شاخص سطح برگ و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 172-181]
 • پاکدل، اصغر اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 174-182]
 • پاک سرشت، غلامرضا بررسی کاربرد اتفون و قطع گل‌آذین نر بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-146]
 • پاک نیت، حسن ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 240-255]
 • پاک نژاد، علیرضا تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی تاثیر ورمی کمپوست و ریزسازواره های میکوریزا و فسفات زیستی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و درصد پروتئین دانه نخود به صورت کاشت پائیزه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • پیچند، محمد بررسی کیفیت علوفه ی گونه Gymnocarpus decander در مراحل مختلف فنولوژیک در استان هرمزگان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان رودان) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 246-254]
 • پیری، حلیمه تأثیر توأم شوری و آب آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد سورگوم علوفه ای در چین های مختلف [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 132-147]
 • پیردشتی، همت اله اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر همزیستی قارچ‌هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 65-79]
 • پیردشتی، همت اله واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • پیردشتی، همت اله نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 50-62]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 104-115]
 • پیردشتی، همت اله فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 147-161]
 • پیرزاد، علیرضا ارزیابی قدرت رقابتی کرچک (L. Ricinus communis) با علف هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) در تراکم های گیاهی مختلف [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 142-153]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی با نانواکسید آهن و روی بر محتوای کلروفیل، پر شدن دانه و عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 68-75]
 • پیرزاد، علیرضا بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 41-52]
 • پیرسته انوشه، هادی بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • پیرسته انوشه، هادی تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • پیرسته انوشه، هادی مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 117-129]
 • پیرسته انوشه، هادی پاسخ محتوای یونی و فعالیت آنتی اکسیدانی جو به روش‌های کاربرد اسیدسالیسیلیک در شرایط شور [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-11]
 • پیرسته انوشه، هادی تأثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 217-229]
 • پیرسته انوشه، هادی اثر محلول‌پاشی کلرمکوات کلراید و کاربرد مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 1-11]
 • پزشکپور، پیام بررسی تاثیر ورمی کمپوست و ریزسازواره های میکوریزا و فسفات زیستی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و درصد پروتئین دانه نخود به صورت کاشت پائیزه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204]
 • پزشکپور، پیام تآْثیر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد عدس (رقم گچساران) در شرایط دیم [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67]
 • پزشکپور، پیام بررسی تاثیر تلفیق پلیمرهای سوپر‌چاذب و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط دیم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 37-46]
 • پیغام زاده، کمال ارزیابی واکنش ارقام سویا برای صفات زراعی و فنولوژی در سیستم های مدیریتی مختلف در منطقه گرگان [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85]
 • پناهی، فاطمه بررسی اثرات آبیاری قلیائی بر روی نیتروژن، بی کربنات، قند محلول و محتوای نسبی آب در گیاه قره داغ (L. Nitraria schoberi) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49]
 • پناهیان، مهدی اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 225-238]
 • پناهپور، ابراهیم بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 107-114]
 • پناه پور، ابراهیم بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 167-177]
 • پهلوانی، محمد هادی ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63]
 • پوته، آدام ب. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • پوررضا، جعفر برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267]
 • پوررضا، جعفر بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 1-9]
 • پوررضا، جعفر برآورد سطح برگ با برخی ویژگی‌های رویشی در ارقام گندم نان و دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 129-141]
 • پور قاسمی، راضیه ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12]
 • پور قاسمی، راضیه بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-20]
 • پورمحمد، علیرضا بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • پوریوسف میاندوآب، محمود تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120]

ت

 • تابش، زهرا تاثیر کاربرد مالچ های گیاهی بر کنترل علف‎های هرز باغ های انجیر در منطقه‎ی استهبان [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 10-19]
 • تاجور، یحیی اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 73-84]
 • تاری‌نژاد، علیرضا اثر محلول‌پاشی شاخساره‌ای سالیسیلیک‌اسید بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 78-93]
 • تاری‌نژاد، علیرضا بررسی تأثیر کم‌آبی و پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 256-266]
 • تجلی، طاهره اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90]
 • تجملیان، مهدیه تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]
 • تدین، علی اثرهم‌زیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد کتان (Linum ussitatissimum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106]
 • تدین، علی واکنش بزرک (Linum usitatissimumL.) به کودهای زیستی، شیمیایی نیتروژنی و فسفری در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89]
 • تدین، علی تاثیر کاربرد هیومیک اسید بر ویژگی‌های زراعی برخی ارقام شبدر [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192]
 • تدین، محمدسعید تأثیر نیتروژن و خشکی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در گندم و جو [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14]
 • تدین، محمدسعید اثر باکتری های ریزوبیوم و ازتوباکتر به عنوان کود زیستی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی رقم دیسکاوری (Tagetes erecta L. cv. Discovery) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 227-237]
 • تدین، محمد سعید بررسی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و علف هرز تاج خروس خودرو تحت تأثیر کود نیتروژن [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62]
 • تدین، محمد سعید اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58]
 • تدین، محمد سعید بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی میوه بندی بر افزایش گلهای کامل و باردهی زیتون رقم شنگه [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174]
 • تدین، محمد سعید تأثیر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع نیترات در اندام های قابل مصرف ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 206-217]
 • تدین، محمد سعید بررسی کاربردکودهای زیستی جلبک دریایی وآزولابرگیاه زینتی اطلسی ایرانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • ترابی، بنیامین بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175]
 • ترابی، بنیامین مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 161-176]
 • ترابی، بنیامین مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 186-199]
 • ترابی، بنیامین بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 157-168]
 • ترابی، مسعود غربالگری برای مقاومت به شوری از طریق ارزیابی سطوح یونی و محتوای مواد غذایی در اکوتیپ های یونجه ایرانی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 80-90]
 • تراشی، مهدی بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 190-199]
 • ترنج زر، حمید مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • ترنج زر، حمید بررسی مقدار جذب برخی کاتیون ها توسط گونه (Halocnemum Strobilacemum) در کویر میقان اراک [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 232-240]
 • تفضلی، عنایت الله تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • تقی زاده، یدالله اثر قطع آبیاری و منابع مختلف کودی بر تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 204-216]
 • تقی زاده، فرناز بررسی امکان جایگزینی کود زیستی بارور-۲ با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس(Lens culinaris) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 124-139]
 • تقوایی، مسعود بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • تمرتاش، حسین اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161]
 • تمرتاش، رضا تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 213-224]
 • تیموری، مریم ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • تیمورزاده، علی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • تهمتن، خدیجه السادات اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • توبه، احمد اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • توبه، احمد مطالعه همبستگی و تجزیه رگرسیون بین صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در آرایش‌های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 158-171]
 • توبه، احمد تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 13-25]
 • توبه، احمد تأثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 52-62]
 • توبه، احمد مطالعه تأثیر تنش آبی بر صفات کمّی ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 77-89]
 • توحیدی، محمود —تأثیر زمان مصرف محلول پاشی کود کامل ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57]
 • توکل، الهه ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 240-255]
 • توکلی، علیرضا بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-60]

ث

 • ثانی خانی، محسن تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-194]
 • ثانی خانی، محسن بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 34-42]
 • ثانی خانی، محسن اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 140-151]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد بررسی تاثیر رژیم‌های آبیاری و سوپرجاذب بر میزان پرولین و قندهای محلول و رابطه آن‌ها با عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102]

ج

 • جابری، مسلم اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 142-151]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16]
 • جامی معینی، متین واکنش ریخت‌شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44]
 • جامی معینی، متین اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 97-108]
 • جانبازی رودسری، امیر اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14]
 • جاوید، علیرضا تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 28-39]
 • جباری، بهنام اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234]
 • جباری، حمید تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-52]
 • جعفری، سید رضا تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189]
 • جعفری، سیما اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • جعفری، عبدالرضا اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی رنگدانه های فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی ارقام زراعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51]
 • جعفری، عبدالرضا بررسی تاثیر علف‌های هرز C3 و C4 و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24]
 • جعفری، عبدالرضا ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63]
 • جعفری، عبدالرضا اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40]
 • جعفری، علی اشرف بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 94-107]
 • جعفری، فاطمه عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28]
 • جعفری، لیلا بررسی اثر آللوپاتی برخی علف‌های هرز رایج استان هرمزگان بر جوانه‌زنی و رشد رویشی پیاز (Allium cepa) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110]
 • جعفری، لیلا تحلیل روند بلند مدت تغییرات کارایی مصرف آب گوجه‫ فرنگی‬‬‬‬‬‬‬‬ (Lycopersicon esculentum) در مناطق جنوبی، جنوب غربی و مرکزی ایران‬‬‬‬‬ [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 107-122]
 • جعفرآقایی، مجید بررسی لاین‏های موتانت پنبه به کمک فناوری هسته‏یی در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری و محلول پاشی با کود پتاسه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 162-174]
 • جعفریان، طیبه کاهش اثر سوء شوری بر گندم با پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن (H2O2) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76]
 • جعفری حقیقی، برمک ارزیابی تأثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35]
 • جعفری حقیقی، برمک تاثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشدی گندم [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48]
 • جعفری حقیقی، برمک اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33]
 • جعفری حقیقی، برمک اثرکاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13]
 • جعفری حقیقی، برمک اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی) [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15]
 • جعفری حقیقی، برمک عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28]
 • جعفری حقیقی، برمک اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • جعفری حقیقی، برمک اثر کودهای آلی، نانوکودهای بیولوژیک و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کنجد در منطقه خنج استان فارس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150]
 • جعفرزاده، تاصر ارزیابی قدرت رقابتی کرچک (L. Ricinus communis) با علف هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) در تراکم های گیاهی مختلف [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 142-153]
 • جعفرزاده، تاصر تاثیر سطح‌های نیتروژن و فاصله‌های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد تاج خروس علوفه‌ای (Amarantus hypochonriacus) در منطقه ساعتلوی ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 210-216]
 • جعفرزاده، تاصر بررسی مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Yuncker Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) میاندوآب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 1-9]
 • جلالی هنرمند، سعید تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42]
 • جلالی هنرمند، سعید بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • جلالی هنرمند، سعید بررسی کاربرد کودهای ازتوباکتر و اوره بر ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی جو [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 187-198]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 53-71]
 • جلیلیان، جلال اثر قطع آبیاری و منابع مختلف کودی بر تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 204-216]
 • جلیلیان، جلال بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 41-52]
 • جماعتی ثمرین، شهزاد اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • جماعتی ثمرین، شهزاد مطالعه تأثیر تنش آبی بر صفات کمّی ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 77-89]
 • جمشیدی، خلیل تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77]
 • جنوبی، پریسا بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149]
 • جهان، محسن تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 18-26]
 • جهان، محسن ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 134-147]
 • جهانی، حوریا بررسی کاربردکودهای زیستی جلبک دریایی وآزولابرگیاه زینتی اطلسی ایرانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • جهانی، فاطمه ارزیابی سیستم تلفیقی نهاده های آلی و زیستی و شیمیایی برخصوصیات عملکردی وکارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-120]
 • جهانی، یوسف مطالعه تأثیر تنش آبی بر صفات کمّی ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 77-89]
 • جهانبان، لیلا بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 167-177]
 • جهانبخش، سدابه اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • جهانبخش، سدابه واکنش ارقام هیبرید ذرت به قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی در منطقه مغان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 204-216]
 • جهانتاب، اسفندیار تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302]
 • جهانتاب، اسفندیار تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 249-257]
 • جهانی دوقزلو، مریم بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • جوادی، حامد بررسی اثر تراکم کاشت بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد و درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه ای [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 14-25]
 • جوادی، حامد اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-48]
 • جوادی، حامد اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 1-12]
 • جوادی، حامد تاثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در کشت دوم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-11]
 • جوانمردی، شورانگیز اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • جواهری، محسن بررسی واکنش ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد کودهای مختلف شیمیایی، نانو، نانوبیولوژیک و عصاره ارگانیک جلبک دریایی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 188-203]
 • جواهری، محمدعلی تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 88-101]
 • جواهری، محمد علی پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • جواهری، محمد علی بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 125-135]
 • جواهری، محمد علی پهنه‌بندی آگروکلیمایی جهت تعیین دوره رشد مناسب، تاریخ کاشت و برداشت کاشت پاییزه چغندرقند در استان کرمان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 148-161]
 • جویبان، زین العابدین تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 178-189]
 • جودی، لیلا بررسی روابط مرفومتریک برخی گونه های جنس Rosa( Rosaceae) در ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 225-232]
 • جوزی، سید علی ارزیابی شرایط رویشگاهی بادام کوهی Amygdalus scoparia در منطقه بوالحسن دزفول به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102]
 • جوزاریان، زهرا تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات ریخت‌شناسی سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 138-148]
 • جوکار، فرشته ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌های پیشرفته گندم دوروم (Triticum durum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی و بدون آبیاری [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 162-173]
 • جوکار، محمدمهدی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت" [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 217-229]
 • جوکار، محمد مهدی تأثیر سولفات آلومینیوم، هیدروکسی کوینولین سیترات و هیپوکلریت کلسیم بر شاخص های فیزیولوژیکی و میکروبیولوژیکی پس از برداشت گل بریدنی رز رقم ستاره قطبی [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 94-112]

چ

 • چراتی آرایی، علی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 147-161]
 • چراغی، مهرداد اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]
 • چرم، مصطفی بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • چقامیرزا، کیانوش بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • چگنی، همایون تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31]
 • چهرگانی، عبدالکریم بررسی تاکسونومیک گونه Tanacetum polycephalum Shultz Bip. در استان همدان با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102]
 • چوکان، رجب تأثیر هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر کیفیت دانۀ ذرت تحت شرایط تنش خشکی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 191-201]

ح

 • حاتمی، علی پاسخ های اگروفیزیولوژیک گیاه زراعی جو به کاربرد برخی هورمون های رشد گیاهی تحت شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 108-116]
 • حاتمی، علی بررسی ساختار ریشه و برگ ارقام عدس (Lens culinaris Medic) تحت تنش نوری و باکتری آزوسپیریلیوم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 145-156]
 • حاتمی، علی تاثیر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و تلقیح با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ماش (Vigna radiata) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 190-203]
 • حاتمی، علی تأثیر محلول‌پاشی متانول و نانو کود پتاس بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 180-191]
 • حاتمی، محمدرضا تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L ) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 15-24]
 • حاجی بابائی، مریم اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65]
 • حاجی حسنی اصل، نواب اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • حاج محمدنیا قالیباف، کمال ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 10-18]
 • حاج محمد نیا قالی باف، کمال بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 123-132]
 • حاج محمد نیا قالیباف، کمال بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • حاجی نیا، سمیه تأثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون‌زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79]
 • حاجی نژاد، حمید واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77]
 • حامدی، سوشیانس تأثیر نیتروژن و خشکی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در گندم و جو [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14]
 • حبیبیان، سید حمید مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95]
 • حبیبیان، سید محمد رضا مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95]
 • حبیب پور، سید سالار تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 11-20]
 • حبیبی خانیانی، بهنام تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 در شرایط تنش شوری وخشکی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25]
 • حبیب زاده، فرهاد تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • حجتی پور، اسحاق تاثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشدی گندم [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48]
 • حدادی نژاد، مهدی برسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و تعیین محتوای آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران (l. Viola odorata) درسه رویشگاه طبیعی بخش مرکزی استان مازندران [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 74-85]
 • حیدری، حسن تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 202-216]
 • حیدری، حسن بررسی کاربرد کودهای ازتوباکتر و اوره بر ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی جو [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 187-198]
 • حیدری، سحرناز اثر باکتری های ریزوبیوم و ازتوباکتر به عنوان کود زیستی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی رقم دیسکاوری (Tagetes erecta L. cv. Discovery) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 227-237]
 • حیدری، شیما اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13]
 • حیدری، مسلم تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • حیدری، مصطفی بررسی رقابت پذیری ژنوتیپ های مختلف گندم نان با علف های هرز و برخی تغییرات کمی و کیفی آنها در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 162-173]
 • حیدری، مصطفی بررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 82-90]
 • حیدری جمشیدی، امیر بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیبهای شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی(Thymus Lancifolious) در منطقه گریت-استان لرستان [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80]
 • حیدرزاده، معصومه بررسی مقدار جذب برخی کاتیون ها توسط گونه (Halocnemum Strobilacemum) در کویر میقان اراک [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 232-240]
 • حیدری شریف آباد، حسین اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]
 • حیدری شریف آباد، حسین اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94]
 • حیدری نژاد، حدیث تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 117-126]
 • حسامی، عین اله ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 134-147]
 • حسنی، اکبر تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • حسنی، فرشید ارزیابی عملکرد و کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays .L) در تاریخ و تراکم های مختلف کاشت لاین های والدینی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 97-107]
 • حسنی، فضل اله ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 55-67]
 • حسینی، زین العابدین خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]
 • حسینی، سید علی مطالعه کیفیت لاشبرگ دو گونه مرتعی Artemisia sieberi وSalsola dendroides و تاثیر آن بر خصوصیات خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60]
 • حسینی، سید ماشاء اله تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122]
 • حسینی، سید ماشاالله بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60]
 • حسینی، سید ماشالله سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38]
 • حسینی، سید محسن تأثیر علفکشهای پیش رویشی، پس رویشی و تلفیق آنها در کنترل علفهای هرز بهاره و تابستانه باغات سیب و انگور [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 193-204]
 • حسینی، سید محمد امین برسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و تعیین محتوای آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران (l. Viola odorata) درسه رویشگاه طبیعی بخش مرکزی استان مازندران [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 74-85]
 • حسینی، سید محمود بررسی پوشش گیاهی به کمک داده‌های ماهواره‌ای در منطقه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104]
 • حسینی، سیده زینب واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • حسینی، یعقوب تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]
 • حسینی، یعقوب اثر تاریخ کشت بر عملکرد سه رقم سورگوم علوفه‌ای در شرایط نوار ساحلی شرق هرمزگان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 168-179]
 • حسینی، ماشاالله اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90]
 • حسینی، نصرت الله بررسی واکنش برخی ژنوتیپ‌های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص-های تحمل به تنش [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23]
 • حسینیان، سید حمزه بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول در دو سال زراعی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 144-152]
 • حسنیان خوشرو، حمید تأثیر محلول‌پاشی متانول و نانو کود پتاس بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 180-191]
 • حسینی بلداجی، سیدافشین بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 271-280]
 • حسن پناه، داود مطالعه تأثیر تنش آبی بر صفات کمّی ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 77-89]
 • حسن پناه، داود اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 225-238]
 • حسین پور، طهماسب ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12]
 • حسین پور، طهماسب بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-20]
 • حسین پور، طهماسب تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 117-126]
 • حسن‌پور اقدم، محمد باقر اثر کود های آلی و خاکپوش بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 212-220]
 • حسنپورنژاد، فاطمه بر همکنش سرب و پوترسین بر بعضی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه شاهی (Lepidium sativum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 38-51]
 • حسندخت، محمدرضا تأثیر خاکپوش‌های نایلونی و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر روند تغییرات برخی عناصر برگی، آنزیمها و میزان تجمع نیترات در پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 123-135]
 • حسن زاده، عبدالخلیل روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164]
 • حسن زاده، محمد تاثیر مقادیر نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی و کارآیی زراعی مصرف کود در زراعت عدس [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 47-60]
 • حسن‌زاده، نسیم بررسی توان ذخیره‌سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه تریتیکاله متاثر از تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12]
 • حسن‌زاده، نسیم تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک تریتیکاله [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27]
 • حسین زاده، مظاهر تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد اثر شیوه کاشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف پیاز در شرایط روزکوتاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 241-253]
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد اثر تاریخ کشت بر عملکرد سه رقم سورگوم علوفه‌ای در شرایط نوار ساحلی شرق هرمزگان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 168-179]
 • حسینی فرهی، مهدی تاثیر اسیدهیومیک‌ و کود حاوی کلسیم و بور (کلبرون) بر ویژگی‌های رویشی و زایشی توت‌فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 235-250]
 • حسینی فرهی، مهدی اثر کودهای زیستی ورمی‌کمپوست و بارور۲® بر برخی صفات کمی و میزان جذب عناصر در ریحان سبز (Ocimum basilicm L.) در منطقه گچساران [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172]
 • حسینی کیا، سید حسین ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 10-18]
 • حسنکی فرد، احمد تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • حسنی مقدم، اسفندیار تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی بر ترکیبات فرار گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 116-130]
 • حسینی منفرد، روح اله تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • حسین نژاد، حسام مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • حشمتی، غلامعلی ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 227-241]
 • حق جو، مهتا اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19]
 • حق شناس، جلال الدین تاثیر 28-هموبراسینولید بر پارامترهای رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید Anethum graveolens [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-40]
 • حکیمی، محمد حسین بررسی تأثیر برخی خصوصیات خاک بر استقرار گونه گز در سدهای باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن در بافق [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86]
 • حکم‌آبادی، موسی‌الرضا واکنش ریخت‌شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44]
 • حکیم زاده، محمدعلی تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]
 • حکم علی پور، سعید ارزیابی تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 133-144]
 • حکم علی پور، سعید عملکرد و همبستگی صفات ده رقم جدید پنبه تحت تاثیر تاریخ‌های کشت در مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 280-291]
 • حکم علی پور، سعید اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 225-238]
 • حمیدی، آیدین اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94]
 • حمیدی، آیدین بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55]
 • حمیدی، رضا اثر قطع آبیاری بر محتوای کلروفیل و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبه(Gossypiumhirsutum L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 104-186]
 • حمیداوغلی، یوسف تاثیر آب شور مغناطیس شده بر میزان جذب سدیم و پتاسیم در برگ کنگر‏فرنگی (Cynara scolymus L). [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184]
 • حمزه پور، غلامرضا مطالعه همبستگی و تجزیه رگرسیون بین صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در آرایش‌های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 158-171]
 • حمزه پور، غلامرضا تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 13-25]

خ

 • خادم، سحر تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-52]
 • خادم پیر، محمد تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • خادم حمزه، حمید رضا مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53]
 • خارا، جلیل تأثیر همزیستی میکوریزی در تعدیل اثرات زیانبار علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر متیل‌استر در آفتابگردان [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 46-57]
 • خازاریان، ویکتوریا تأثیر کم آبیاری بر فلورسانس کلرفیل، خصوصیات رویشی و عملکرد دانه هیبریدهای ذرت [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24]
 • خاقانی، شهاب تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • خاموشی، فریبا بررسی پراکنش و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 205-218]
 • خاوازی، کاظم اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16]
 • خاوری، هادی نقش میکوریزا آربسکولار و ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد و عملکرد ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 118-131]
 • خاوری خراسانی، سعید بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • خدادادی، محسن اثر شیوه کاشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف پیاز در شرایط روزکوتاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • خیری، عزیزاله تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-194]
 • خیری، عزیزاله بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 34-42]
 • خیری، عزیزاله اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 140-151]
 • خیری، نوراله تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34]
 • خیری، نوراله مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • خیرخواه، محمد تاثیر سطوح مختلف کود فسفره و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد موسیر (.Allium altissimum Regel) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 174-181]
 • خیری زاده آروق، یونس تأثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 31-47]
 • خرمیان، محمد ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 68-78]
 • خرمی وفا، محمود تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 212-22]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 73-84]
 • خزاعی، حمیدرضا پاسخ ریشه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به غلظت، زمان و نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 140-157]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت خاک و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش (Vigna radiate L.) در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 91-103]
 • خسروی، حامد اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم. [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195]
 • خسروی، مریم تاثیر روش و عمق کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام مختلف سیب زمینی در منطقه ماهیدشت کرمانشاه [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 22-36]
 • خسروی، مهری بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204]
 • خسروپور، نیشتمان کارایی روش کریجینگ در پهنه‌بندی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی ارغوان، استان ایلام) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214]
 • خلج، حمیده ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی در تجزیه و تحلیل رشد کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 211-224]
 • خلخالی، عطیه بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245]
 • خلد برین، بهمن اثر سالسیلیک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه داروئی بابونه (Matricaria chammomile) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 34-43]
 • خلیلی، فاطمه اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48]
 • خلیلی اقدم، نبی تخمین برخی پارامترهای مهم مورد استفاده در پیش بینی رشد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 86-99]
 • خماری، سعید پاسخ کمی و کیفی بذر ژنوتیپ های امید بخش کلزای پاییزه به محدودیت آب انتهای فصل [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 26-37]
 • خواجه‌پور، محمد رضا بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60]
 • خواجه حسینی، محمد نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220]
 • خورسند، افشین ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 174-185]
 • خورسند، افشین ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش‌های کم آبی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]
 • خورسند، افشین بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی با استفاده از نرم‌افزار AquaCrop [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 71-85]
 • خورگامی، علی ارزیابی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد دو رقم سویا (Glycin Max L.) در منطقۀ خرم آّباد [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-54]
 • خوش چهره، حنانه بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 119-138]
 • خوشنودیزدی، اصغر بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه Ephedra major Host. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 97-107]

د

 • داداشی، محمدرضا بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کودهای روی و نیتروژن بر نخود در شرایط دیم در گنبد. [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 26-36]
 • داداشی، محمدرضا کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های‌هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد علوفه یونجه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 185-197]
 • دادرسی، امیر مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 161-176]
 • دادرسی، امیر مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 186-199]
 • دادرسی، امیر بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 157-168]
 • دادنیا، محمدرضا ارتباط تنش کمبود آب و کود زیستی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و نقش آنها در تغییرات عملکرد جو (Hordeum vulgare) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • دادنیا، محمدرضا اثرات باقیمانده سدیم کربنات آب آبیاری بر عملکرد و فعالیت نشانگرهای شیمیایی در ارقام جو پاییزه. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 223-231]
 • دادنیا، محمد رضا ارزیابی اثر کاربرد سولفات منگنز بر مؤلفه های تولید و غلظت مالون دی آلدئید کلزای بهاره در شرایط تنش کمبود آب [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 40-52]
 • دارابی، فرشته تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 198-214]
 • دارابی، فرشته بررسی ساختار ریشه و برگ ارقام عدس (Lens culinaris Medic) تحت تنش نوری و باکتری آزوسپیریلیوم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 145-156]
 • دارابی، فرشته برخی واکنش های فیزیولوژیکی دو رقم گندم نان به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • دارائی مفرد، علیرضا مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) بر کنترل فلور طبیعی علف‌های هرز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-120]
 • دارائی مفرد، علیرضا تأثیر تغییر اقلیم بر مراحل رشد ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: خرم آباد) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 100-110]
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 239-249]
 • دانشور، ماشااله اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم. [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195]
 • دانشور، محمدحسین تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • داودی، سیده حکیمه تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 15-22]
 • داودی، عبدالرضا ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • داوری، محمدرضا بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 167-177]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 140-149]
 • دباغ محمدی نسب، عادل جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 38-49]
 • دیده باز مغانلو، قربان بررسی کارآیی علف‌کش جدید مایستر پاورادی در کنترل علف‌های‌ هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 131-139]
 • دربانی، محمد تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70]
 • درزی رامندی، هادی تعیین ارقام گندم متحمل به تنش شوری با استفاده از روشهای آماری چندمتغییره [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 74-84]
 • درستکار، مسلم تاثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشدی گندم [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48]
 • درستکار، مسلم تأثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68]
 • درویشی راد، پریسا تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27]
 • درویش کجویی، فرخ بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • دست بندان نژاد، شیرین واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 18-27]
 • دستفالی، ناصر بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175]
 • دستوری، مونا تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51]
 • دستوری، مونا اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40]
 • دشتی، حورا ارزیابی مصرف آب و الگوی کاشت بر خصوصیات خاک و عملکرد دانه ذرت در استان خوزستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 114-126]
 • دشتبان، علیرضا بررسی واکنش برخی ژنوتیپ‌های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص-های تحمل به تنش [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23]
 • دشتبان، علیرضا تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70]
 • دعائی، اعظم مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62]
 • دیلم صالحی، مهنا تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 249-257]
 • دلنواز هاشملویان، بابک شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220]
 • دلنواز هاشملویان، بابک شناسایی و سنجش برخی از متابولیت های ثانویه اندام های برگ، ساقه و ریشه سیاه گینه(Dendrostellera lessertii (Wikstr)Van.Tigeh.) و اثر دگرآسیبی آنها بر گیاهان جو و ماش [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 162-177]
 • دین قزلی، فرخ بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647 [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97]
 • دهستانی اردکانی، مریم بررسی برخی از ویژگی‏های بوم‏شناسی گیاه ریواس در منطقه اَرچلان استان یزد [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203]
 • دهستانی اردکانی، مریم بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی سه رقم سیب (رد دلیشز، گلدن دلیشز و استارکینگ) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 192-204]
 • دهقان، زینب تأثیر همزیستی میکوریزی در تعدیل اثرات زیانبار علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر متیل‌استر در آفتابگردان [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 46-57]
 • دهقان زاده، حمید تاثیر رژیم های آبیاری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی سه رقم کندم در اصفهان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 25-34]
 • دهمرده، مهدی پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • دهمرده، مهدی ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 35-45]
 • دورودیان، حمیدرضا اثر مقدار کود اوره و کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در رودسر [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 228-236]
 • دیوسالار، مریم بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55]
 • دولت آبای، یونس تعیین ارقام گندم متحمل به تنش شوری با استفاده از روشهای آماری چندمتغییره [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 74-84]
 • دولت آبادی، امیر تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38]
 • دولت آبادی، سعید بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64]
 • دولتی بانه، حامد ارزیابی سازگاری 50 رقم انگور روسی در ایران به روش بای پلات ژنوتیپ در محیط (GGE Biplot) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 205-213]
 • دولتشاه، مظفر تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی بر ترکیبات فرار گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 116-130]

ذ

 • ذاکرین، حمیدرضا بررسی اثر محلول‌پاشی متانول و اسیدآسکوربیک بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک مرتبط با روابط آبی بادام‌زمینی در شرایط دیم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 229-242]
 • ذبیحی محمودآباد، رقیه تاثیر مقادیر نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی و کارآیی زراعی مصرف کود در زراعت عدس [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 47-60]
 • ذوالنوریان، حیدر تاثیر روش و عمق کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام مختلف سیب زمینی در منطقه ماهیدشت کرمانشاه [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 22-36]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164]
 • راحمی کاریزکی، علی ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 65-79]
 • راحمی کاریزکی، علی تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 15-22]
 • راحمی کاریزکی، علی سنجش تناسب اراضی کشت سویا با تکیه‌بر شاخص‌های فیزیوگرافی (موردمطالعه: استان گلستان) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 22-31]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی میزان توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف در گیاه باقلا (Vicia faba L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-12]
 • راحمی کاریزکی، علی تخمین برخی پارامترهای مهم مورد استفاده در پیش بینی رشد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 86-99]
 • راحمی کاریزکی، علی تاثیر زمان مصرف علف‌کش‌های دو منظوره و اختلاط علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 192-209]
 • راحمی کاریزکی، علی شبیه سازی عملکرد سویا با مدل iLegume_Soybean در استان مازندران [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 166-177]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 190-199]
 • راحمی کاریزکی، علی تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]
 • راد، محمدهادی تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]
 • راسخ، فاطمه اثر سالسیلیک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه داروئی بابونه (Matricaria chammomile) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 34-43]
 • راشکی قلعه نو، زهرا بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم سیر (Allium sativum L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 13-21]
 • راعی، یعقوب اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 225-238]
 • رامک، پروین واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 198-211]
 • رامئه، ولی الله تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 53-65]
 • راوری، سید ذبیح الله بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 125-135]
 • رجالی، فرهاد اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13]
 • رجبی، محسن تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • رحیمی، اصغر بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175]
 • رحیمی، اصغر بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • رحیمی، علیرضا اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16]
 • رحیمی، محمد مهدی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67]
 • رحیمی، محمد مهدی تاثیر سطوح مختلف سوپرجاذب بر کارآیی مصرف آب و صفات کمی سورگوم در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 32-41]
 • رحیمی، نادر بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 41-52]
 • رحمانی، حسن تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 23-33]
 • رحیمی جهانگیرلو، مریم بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • رحیم زاده خویی، فرخ ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی تحت تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول‌پاشی کود اوره [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 137-151]
 • رخزادی، اسعد بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 111-125]
 • رزبان حقیقی، احمد بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 94-107]
 • رسایی، بهنوش اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 53-71]
 • رستگار، زهرا اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]
 • رستمی، آرش تأثیر کودهای نیتروژن و ازتو باکتر بر عملکرد دانه و راندمان مصرف نیتروژن در ذرت سینگل کراس مراکشی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 200-210]
 • رستمی، فاطمه تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236]
 • رستمی، مجید اثر تنش خشکی آخر فصل و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-12]
 • رستمی، مجید بررسی پراکنش و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 205-218]
 • رستمی، مجید تاثیر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و تلقیح با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ماش (Vigna radiata) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 190-203]
 • رستمی نیا، محمود تاثیر نظام‌های مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) برخصوصیات مختلف جو پاییزه [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 103-117]
 • رسولی، حسن اثر شوری بر وضعیت گلدهی ارقام مختلف بادمجان [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93]
 • رسولی، ولی اله تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت اجزای عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68]
 • رسولی، ولی اله ارزیابی سازگاری 50 رقم انگور روسی در ایران به روش بای پلات ژنوتیپ در محیط (GGE Biplot) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 205-213]
 • رشدی، محسن اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • رشدی، محسن بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد بادرشبو ( Dracocephalum moldavica L) .سطوح مصرف نیتروژن و عناصر کم مصرف [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 108-119]
 • رشیدی، مرضیه تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • رشیدی، ورهرام بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • رشیدی، ورهرام بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]
 • رشیدی، ورهرام ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • رشیدی، ورهرام بررسی تأثیر کم‌آبی و پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 256-266]
 • رشیدی، ورهرام ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی تحت تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول‌پاشی کود اوره [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 137-151]
 • رشوند، سعید بررسی تغییرات میزان بیوماس گونه های Bromus tomentellus و Festuca ovina (مطالعه موردی: مناطق کوهستانی الموت قزوین) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 219-229]
 • رضایی، رضا اثر تاریخ‌های برداشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa) cv. Hayward در استان گیلان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 78-87]
 • رضایی، فردوس تأثیر محلول‌پاشی متانول و نانو کود پتاس بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 180-191]
 • رضایی، ماندانا بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر وزن خشک گونه مرتعی گون گزی تحت شرایط مختلف رطوبتی وعمق کاشت در منطقه بروجرد [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68]
 • رضایی، مرتضی بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • رضایی، ملیحه اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata .L) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74]
 • رضازاده، رمضان تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]
 • رضازاده، رمضان اثر تاریخ کشت بر عملکرد سه رقم سورگوم علوفه‌ای در شرایط نوار ساحلی شرق هرمزگان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 168-179]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • رضایی علولو، افسون اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 140-151]
 • رضایی نوپاشانی، سجاد تأثیر تناوب محصولات مختلف با برنج در شرایط کاربرد نیتروژن و تقسیط آن بر رشد و عملکرد محصول [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 95-106]
 • رضا وردی نژاد، وحید ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش‌های کم آبی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]
 • رضا وردی نژاد، وحید بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی با استفاده از نرم‌افزار AquaCrop [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 71-85]
 • رضائی پور باغدر، عبدالحسین بررسی تأثیر برخی خصوصیات خاک بر استقرار گونه گز در سدهای باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن در بافق [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86]
 • رضوی، فرهنگ بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 34-42]
 • رضوانی، علی اکبر بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. ) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97]
 • رضوانی، عنایت ارزیابی عملکرد و کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays .L) در تاریخ و تراکم های مختلف کاشت لاین های والدینی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 97-107]
 • رضوان بیدختی، شهرام اثر شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و عملکرد اندام هوایی دو اکوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack X) در مراحل مختلف رشد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99]
 • رضوانی مقدم، پرویز پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه (Cucumis melo L.) در استان-های خراسان‌رضوی و جنوبی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174]
 • رضوانی مقدم، پرویز نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220]
 • رضوانی مقدم، پرویز جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 18-26]
 • رضوی زاده، رویا تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236]
 • رفیعی، فریبا ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 55-67]
 • رفیعی، محمد رضا ارزیابی پایداری نظام‌های تولید محصولات گلخانه ای در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 178-189]
 • رفیعی، مسعود ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی تحت تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول‌پاشی کود اوره [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 137-151]
 • رفیعی، مینا بررسی اثر گیاهان تله‎ای کتان و کنجد به منظور کاهش خسارت گل جالیز در ارقام رایج گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • رمرودی، محمود تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • رمرودی، محمود پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • رمرودی، محمود اثرات تراکم کشت و کاربرد آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 156-167]
 • رمرودی، محمود بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 181-191]
 • رمرودی، محمود ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 35-45]
 • رمضانی، مهدی انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111]
 • رمضان نژاد، رضوان اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36]
 • رنجبر، ابوالفضل اثر تنش خشکی بر کارائی فتوسیستم دو و محتوی رنگدانه‌ها در برگ گیاه قرداغ (Nitraria schoberi L) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • رنجبر، حبیب‌اله تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • رنجبر، غلامحسن مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10]
 • رنجبر، غلامحسن مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 117-129]
 • رنجبر، غلامعلی ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63]
 • رنجبر، غلامعلی تعیین ارقام گندم متحمل به تنش شوری با استفاده از روشهای آماری چندمتغییره [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 74-84]
 • رنجبر، منیره بر همکنش سرب و پوترسین بر بعضی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه شاهی (Lepidium sativum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 38-51]
 • رنجبر شیخانی، ریحانه اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188]
 • رنج کش، نسیم تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 53-65]
 • روزبهانی، آرش اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25]
 • روزبهانی، آرش کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139]
 • روزبهانی، آرش اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135]
 • روزبهانی، آرش اثر کاربرد آمینو اسید و عناصر ریز مغذی بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150]
 • روزبهانی، آرش مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131]
 • روزبهانی، آرش تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت(Zea Mayes L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87]
 • روزبهانی، آرش تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43]
 • روزبهانی، آرش اثر تلفیق کودهای نیتروژن‌دار، نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در منطقه دماوند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 63-72]
 • روزبهانی، آرش تأثیر تنش خشکی، کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 56-77]
 • روزبهانی، آرش تلفیق روش های مکانیکی و شیمیایی در مدیریت علف‌های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 58-70]
 • روزبهانی، وحید مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 11-22]
 • روزرخ، مهدی تعیین مناسب‌ترین شاخص مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف نخود [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36]
 • روزرخ، مهدی تاثیر آبیاری تکمیلی و محلول پاشی آهن بر ژنوتیپهای نخود در کرمانشاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113]
 • روزرخ، مهدی بررسی اثرات اکوفیزیولوژیک و مورفولوژیک تنوع در بروز ژنهایPEAMT1 و PEAMT2 در ژنوتیپهای مقاوم وحساس به خشکی گندم نان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 153-167]
 • روزرخ، مهدی تاثیر کاربرد گلایسین بتائین بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک رقم های گندم دیم در کرمانشاه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 78-85]
 • روستا، محمد جواد تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 189-198]
 • روشن، وحید اثر سالسیلیک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه داروئی بابونه (Matricaria chammomile) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 34-43]
 • روشنفکر، حبیب اله تأثیر هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر کیفیت دانۀ ذرت تحت شرایط تنش خشکی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 191-201]
 • رومانی، اعظم تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]

ز

 • زاده باقری، مسعود بررسی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و علف هرز تاج خروس خودرو تحت تأثیر کود نیتروژن [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62]
 • زاده باقری، مسعود اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • زاده باقری، مسعود تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.)) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90]
 • زارع، محمدجواد تأثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون‌زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79]
 • زارع، محمد جواد کاهش اثر سوء شوری بر گندم با پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن (H2O2) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76]
 • زارع، محمد جواد بررسی برخی از ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم تحت کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 1-14]
 • زارع، محمد جواد پاسخ های اگروفیزیولوژیک گیاه زراعی جو به کاربرد برخی هورمون های رشد گیاهی تحت شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 108-116]
 • زارع، محمد جواد بررسی ساختار ریشه و برگ ارقام عدس (Lens culinaris Medic) تحت تنش نوری و باکتری آزوسپیریلیوم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 145-156]
 • زارع، محمد جواد بررسی صفات کمی و کیفی گندم نان با استفاده از کاربرد سایکوسل، کود زیستی و سولفات‌روی در شرایط زراعت دیم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 148-161]
 • زارع، مهدی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33]
 • زارع، مهدی مطالعه شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در یک جمعیت دابلد‌هاپلوئید گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14]
 • زارع، مهدی بررسی همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت صفات مختلف زراعی جو تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 60-67]
 • زارع، مهدی تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • زارع، مهدی بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • زارعی، حسین بررسی قابلیت های برخی گونه های علفی بومی منطقه گرگان به عنوان گیاهان پوششی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 215-224]
 • زارعی، غلامرضا بررسی برخی از ویژگی‏های بوم‏شناسی گیاه ریواس در منطقه اَرچلان استان یزد [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203]
 • زارعی، غلام رضا تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189]
 • زارعی، مهدی بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • زارعی، مهرناز بررسی واکنش برخی ژنوتیپ‌های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص-های تحمل به تنش [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23]
 • زارع زاده، عباس تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189]
 • زاهدی، حسین تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 84-94]
 • زاهدی، حسین بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]
 • زاهدی، سید مرتضی تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی در تولید ارگانیک (در شرایط منطقه هشتگرد) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292]
 • زیرعلی، احسان اله تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 198-214]
 • زرندی، مهسا تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت(Zea Mayes L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87]
 • زسولی فرد، نرگس سادات بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155]
 • زلقی، زینب بررسی کارآیی علف‏کش آتلانتیس واختلاط آن با دوپلسان سوپر و برومایسید‏‏ ام آ در کنترل علف‏های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 165-173]
 • زمانی، غلامرضا اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-48]
 • زمانی، غلامرضا اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 1-12]
 • زینالزاده، کامران بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی با استفاده از نرم‌افزار AquaCrop [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 71-85]
 • زینتی، زهرا واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان به روش‌های مختلف کاشت وتنش خشکی پایان فصل در شرایط جنوب استان فارس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 244-255]
 • زند، اسکندر بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • زندی، هنگامه خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]
 • زینلی، ابراهیم بررسی قابلیت های برخی گونه های علفی بومی منطقه گرگان به عنوان گیاهان پوششی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 215-224]
 • زینلی، ابراهیم اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]
 • زینلی، ابراهیم بررسی پایداری بوم شناختی کشت پنبه و تحلیل عوامل موثر بر آن در شمال استان گلستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-155]
 • زینلی، ابراهیم بررسی شاخص تغذیه نیتروژن، شاخصسبزینگی، غلظت نیتروژن وعملکرد گندم در رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 163-177]
 • زینلی، حسین اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47]
 • زینلی، حسین تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 189-198]

ژ

 • ژو، گوئیشنگ اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 53-71]

س

 • ساجدی، نورعلی تأثیر کاربرد تلفیقی کود های شیمیایی و زیستی بر کارایی مصرف فسفر و خصوصیات زراعی آفتابگردان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159]
 • ساجدی، نورعلی بررسی تاثیر روش‌های مصرف کود سرک اوره و محلول‌پاشی سلنیوم بر گندم در شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 37-48]
 • ساجدی، نورعلی ااثر پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با سلنیوم بر صفات فیزیولوژیکی و درصد سن زدگی گندم دیم رقم آذر 2 [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 200-211]
 • سیاح فر، منوچهر تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 53-66]
 • سیاح فر، منوچهر ارزیابی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد دو رقم سویا (Glycin Max L.) در منطقۀ خرم آّباد [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-54]
 • سیادت، سید عطااله تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • سیادت، عطا الله تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 در شرایط تنش شوری وخشکی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25]
 • سیادت، عطا اله بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]
 • سیادت، عطا اله بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • سیاری، محمد حسن اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16]
 • سالار، محمودرضا تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • سالاری، مهدیه تاثیر شوری آب بر روی برخی شاخص‌های رشد چهار نوع چمن در منطقه سیستان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224]
 • سامانی بابادائی، رامین اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 174-182]
 • سام دلیری، مرتضی بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • سام دلیری، مرتضی تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 53-65]
 • سامعی، حسن تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • سیاهمرگویی، آسیه برآورد ذخیره بانک ‬بذر علف‬های‬هرز در باغات مرکبات شهرستان بندرگز و تهیه نقشه پراکنش آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-180]
 • سیاوش مقدم، سینا اثر قطع آبیاری و منابع مختلف کودی بر تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 204-216]
 • سیبی، محمد پاسخ ریشه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به غلظت، زمان و نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 140-157]
 • سبحانی، ایوب مقایسه‌ تاثیر فنانترن و پیرن بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و فعالیت آنزیم‌های پاداکساینده در گندم نان (.Triticum aestivum L) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 126-137]
 • سپهری، عادل تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302]
 • سپهری، علی اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی بادام زمینی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 258-280]
 • ستاری آرانی، عمران تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امید بخش(MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 101-109]
 • ستوده، عبداله پیش بینی عملکرد بیولوژیک گندم نان با استفاده از روشهای زمین آمار (شمال شهرستان داراب) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 134-143]
 • سیدی، سیدمحمد ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه (Cucumis melo L.) در استان-های خراسان‌رضوی و جنوبی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174]
 • سیدی، سید محمد نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220]
 • سیدی، سید محمد بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 123-132]
 • سیدشریفی، رئوف تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک تریتیکاله [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 31-47]
 • سید شریفی، رضا تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173]
 • سید شریفی، رضا تاثیر قطع آبیاری و کاربرد میکوریزا و نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 152-164]
 • سید شریفی، رئوف بررسی توان ذخیره‌سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه تریتیکاله متاثر از تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12]
 • سید شریفی، رئوف برهمکنش نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر فیلوکرون و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن‌ها در عملکرد دانه گندم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی با نانواکسید آهن و روی بر محتوای کلروفیل، پر شدن دانه و عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 68-75]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر قطع آبیاری و کاربرد میکوریزا و نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 152-164]
 • سیدی صاحباری، فرناز بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 94-107]
 • سرتیپ، حسین اثرنانوذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، پرولین، کربوهیدرات‌های محلول و پارامترهای رشدی خرفه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 79-90]
 • سیروس مهر، علیرضا اثرنانوذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، پرولین، کربوهیدرات‌های محلول و پارامترهای رشدی خرفه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 79-90]
 • سیروس مهر، علیرضا تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 12-25]
 • سروش، مهراج تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29]
 • سی سختی، علی سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38]
 • سعادتخواه، حسن بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 157-168]
 • سعادتمند، سارا فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 147-161]
 • سعیدی، سعاد تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر جلوگیری از کلروزآهن درپایه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233]
 • سعیدی، کرامت الله اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 239-249]
 • سعیدی، محسن بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • سعیدی، محسن تأثیر کم آبیاری بر فلورسانس کلرفیل، خصوصیات رویشی و عملکرد دانه هیبریدهای ذرت [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24]
 • سعیدی، محسن تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 202-216]
 • سعید ی‏پور، سعید بررسی کارآیی علف‏کش آتلانتیس واختلاط آن با دوپلسان سوپر و برومایسید‏‏ ام آ در کنترل علف‏های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 165-173]
 • سعید ی‏پور، سعید تاثیر مقادیر بذر مصرفی و دزهای کاهش یافته علف‏کش Haloxyfop-R-methyl بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 178-187]
 • سعید ی‏پور، سعید تأثیر دوز کاهش‌یافته علف‌کش سولفوسولفورون همراه با مت سولفورون-متیل و تراکم گیاه زراعی بر کنترل علف‏ هرز پنیرک (Malva sylvestris) در زراعت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 72-81]
 • سعیدی سار، سکینه تأثیر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73]
 • سیف، سیده ندا تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • سفالیان، امید پاسخ کمی و کیفی بذر ژنوتیپ های امید بخش کلزای پاییزه به محدودیت آب انتهای فصل [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 26-37]
 • سیف زاده، سعید بررسی اثر محلول‌پاشی متانول و اسیدآسکوربیک بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک مرتبط با روابط آبی بادام‌زمینی در شرایط دیم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 229-242]
 • سلطانی، افشین تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27]
 • سلطانی، افشین تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • سلطانی، افشین بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175]
 • سلطانی، افشین بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 1-9]
 • سلطانی، افشین برآورد سطح برگ با برخی ویژگی‌های رویشی در ارقام گندم نان و دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 129-141]
 • سلطانی، افشین بررسی پایداری بوم شناختی کشت پنبه و تحلیل عوامل موثر بر آن در شمال استان گلستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-155]
 • سلطانی، افشین بررسی شاخص تغذیه نیتروژن، شاخصسبزینگی، غلظت نیتروژن وعملکرد گندم در رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 163-177]
 • سلطانی، افشین بررسی تاباندن امواج آلتراسونیک و محلول پاشی24-اپی برازینواستروئید در کاهش اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (رقم اختر) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 237-248]
 • سلطانی، افشین واکنش رشد، نمو و عملکرد بادام‌زمینی به تغییرات دما و غلظت دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 1-17]
 • سلطانیان، مریم اثرهم‌زیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد کتان (Linum ussitatissimum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106]
 • سلطانی نجف‌آبادی، مسعود بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-60]
 • سلیمی، اعظم تأثیر محرک زیستی کیتوزان بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) تحت تنش کم آبی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71]
 • سلیمانی، علی بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60]
 • سلیمانپور، لیلا واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 1-12]
 • سلمانی ممقانی، محسن مقایسه تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز دردو سیستم کم و پر نهاده در سویا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 32-42]
 • سلوکی، محمود ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • سمیعی، امین تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت" [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 217-229]
 • سهرابی، سیده سمانه ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12]
 • سودایی زاده، حمید بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204]
 • سودائی زاده، حمید تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]
 • سوری، فرود بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفات‌‌دار و کنترل علف‌های‌هرز بر ویژگی-های زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در کوهدشت لرستان [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63]
 • سوقی، حبیب اله ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63]
 • سوقی، حبیب اله بررسی سازگاری و شاخص‌های تحمل تنش خشکی در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 21-30]

ش

 • شارجبیان، فاطمه خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]
 • شاکری، احسان ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در چین‌های مختلف در منطقه یزد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 146-155]
 • شاکری، احسان اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 115-127]
 • شاکری زاده، ابراهیم پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247]
 • شاکرمی، قدرت اله ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی تحت تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول‌پاشی کود اوره [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 137-151]
 • شاکرمی، قدرت اله بررسی تاثیر محلول پاشی غلظت های مختلف متانول بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکردی دو رقم گندم دیم [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 230-239]
 • شاکرمی، قدرت اله نقش میکوریزا آربسکولار و ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد و عملکرد ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 118-131]
 • شاملو، علی اثر کاربرد آمینو اسید و عناصر ریز مغذی بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150]
 • شاهمرادی، مسعود تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]
 • شاهنده، حمید نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220]
 • شاهوردی، محمد تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 12-25]
 • شبانی، سمیه اثر مصرف خاکی آهن و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‌ی گندم در تاریخ‌های‌ مختلف کاشت [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46]
 • شیبانی راد، آزاده ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-14]
 • شجاع، محمدرضا تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • شجری، شاهرخ تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122]
 • شیخ پور، سجاد اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234]
 • شیخ زاده، پریسا مطالعه همبستگی و تجزیه رگرسیون بین صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در آرایش‌های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 158-171]
 • شیخ زاده، پریسا تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 13-25]
 • شیرالی، رضا ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی Satureja khuzestanica Bunge. در جنوب ایران [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163]
 • شیرانی راد، امیرحسین بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208]
 • شیرانی راد، امیرحسین تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31]
 • شیرانی راد، امیرحسین ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • شیرانی راد، امیرحسین بررسی کارایی زئولیت در کاهش اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و عملکرد دانه کلزا در منطقه کرج [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 256-271]
 • شیرانی راد، امیر حسین بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • شیرانی راد، امیر حسین بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • شیرانی راد، امیر حسین ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • شیرخانی، علی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 212-22]
 • شیرزادی، محمدحسن تأثیر خاکپوش‌های نایلونی و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر روند تغییرات برخی عناصر برگی، آنزیمها و میزان تجمع نیترات در پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 123-135]
 • شریفی، پیمان ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در نسبت‌های گوناگون کشت مخلوط لوبیا و آفتابگردان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 127-137]
 • شریفی، مستانه تأثیر آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مناطق سردسیر استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26]
 • شریفی، مستانه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد شکر سفید با برخی صفات تحت رژیم‌های آبیاری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88]
 • شریفی، مستانه تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • شریفی راد، مجید ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 227-241]
 • شرف زاده، شهرام اثر قطع آبیاری بر محتوای کلروفیل و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبه(Gossypiumhirsutum L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 104-186]
 • شرفی زاده، مهران تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 در شرایط تنش شوری وخشکی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25]
 • شریفی زیوه، پرویز بررسی کارآیی علف‌کش جدید مایستر پاورادی در کنترل علف‌های‌ هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 131-139]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه‏ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 195-203]
 • شرقی، یونس بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]
 • شعبان، مهدی تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی بر ترکیبات فرار گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 116-130]
 • شعبانی، مجید تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 28-39]
 • شفیعی، حامد بررسی پوشش گیاهی به کمک داده‌های ماهواره‌ای در منطقه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104]
 • شقاقی، آرزو تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت" [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 217-229]
 • شکیبا، محمدرضا بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 140-149]
 • شکیبا، محمدرضا جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 38-49]
 • شکیباپور، عبدالرحیم تاثیر مقادیر بذر مصرفی و دزهای کاهش یافته علف‏کش Haloxyfop-R-methyl بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 178-187]
 • شکریان زینی، مطهره واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • شکرگزار دارابی، محسن بررسی پایداری بوم شناختی کشت پنبه و تحلیل عوامل موثر بر آن در شمال استان گلستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-155]
 • شکوه فر، علیرضا واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 18-27]
 • شکوه فر، علیرضا بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • شمسی، منیژه تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • شمس الدینی، کلثوم اثر متیل‌جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه‌ی فلفل قرمز [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146]
 • شمسی محمود آبادی، حسین اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14 [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79]
 • شهبازی، حسن اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی بادام زمینی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 258-280]
 • شهبازی، حسین اثر تاریخ‌های برداشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa) cv. Hayward در استان گیلان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 78-87]
 • شهریاری، ابوالفضل بررسی صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر کاربرد اسید هیومیک [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 58-73]
 • شهریاری، روشنک ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه (Cucumis melo L.) در استان-های خراسان‌رضوی و جنوبی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174]
 • شهریاری، علی بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • شهریاری، علی تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]
 • شهراسبی، صادق تأثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 217-229]
 • شهراسبی، صادق ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 240-255]
 • شور، محمود تأثیر اسپرمیدین و سالیسیلیک اسید بر میزان پلی‌آمین‌های داخلی، فعالیت آنزیم‌های شکارکننده رادیکال‌های آزاد و میزان تخریب اکسیداتیو لیپیدها در گل بریدنی رز رقم "بلک‌مجیک" [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 238-254]
 • شوکتی، بهزاد پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 102-116]

ص

 • صادقی، امیررضا اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 42-52]
 • صادقی، امیر علی بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 123-132]
 • صادقی، حسین اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94]
 • صادقی، حمید اثر شوری بر وضعیت گلدهی ارقام مختلف بادمجان [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93]
 • صادقی، سید مصطفی اثرات ورمی کمپوست و کود نانوکلات بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت شرایط بدون آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 63-72]
 • صادقی، سید مصطفی تاثیر سطوح کود سولفات پتاسیم و فاصله ردیف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (پاچ باقلا) در باغ کف بر شده چای [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 250-262]
 • صادقی، فرشاد بررسی اثر گیاهان تله‎ای کتان و کنجد به منظور کاهش خسارت گل جالیز در ارقام رایج گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73]
 • صادقی، فرشاد تاثیر دو روش کشت نشایی و مستقیم در میزان پارازیته شدن ارقام رایج گوجه‌فرنگی به علف هرز انگلی سس [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99]
 • صادقی، محمد تأثیر مقادیر مختلف کلرمکوات کلرید و تراکم بوته در کنترل خوابیدگی گندم [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44]
 • صادقی، مهدی تاثیر تراکم بوته بر کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 108-118]
 • صادقیان دهکردی، سیده انیس واکنش بزرک (Linum usitatissimumL.) به کودهای زیستی، شیمیایی نیتروژنی و فسفری در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89]
 • صادقی پور، امید بررسی واکنشهای فیزیولوژیک ماش (Vigna radiata L.) به آبیاری با آب مغناطیسی تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85]
 • صادقی پور، امید بررسی اثر پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و وابسته به عملکرد ماش در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 23-31]
 • صادقی پور، حمیدرضا اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]
 • صادق زاده، بهزاد ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • صادقی نیا، مجید بررسی تأثیر برخی خصوصیات خاک بر استقرار گونه گز در سدهای باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن در بافق [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86]
 • صالح، گیزان ب. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • صالحی، امین تاثیر سطوح مختلف آبیاری، خاکپوشه پلاستیک و مواد ضد تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت رنگین [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 243-257]
 • صالحیان، حمید مقایسه تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز دردو سیستم کم و پر نهاده در سویا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 32-42]
 • صالح پور، زینب تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 249-257]
 • صالحی لیسار، سید یحیی مقایسه‌ تاثیر فنانترن و پیرن بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و فعالیت آنزیم‌های پاداکساینده در گندم نان (.Triticum aestivum L) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 126-137]
 • صیامی، رضا بررسی تأثیر کم‌آبی و پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 256-266]
 • صبا، جلال اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 90-1905]
 • صباغ پور، سید حسین تعیین مناسب‌ترین شاخص مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف نخود [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36]
 • صبوری، محمد اثرات ورمی کمپوست و کود نانوکلات بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت شرایط بدون آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 63-72]
 • صحافی، سید رسول ارزیابی شاخص ‏های مقاومت به خشکی و استفاده از روش بای‏ پلات در اکوتیپ‏ های گاودانه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-106]
 • صداقت، نعمت اله ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 65-79]
 • صدقی، محمد تأثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 31-47]
 • صدقی، محمد اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 113-124]
 • صدیق، سامان بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • صیدمرادی، علیرضا بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با زادمایه رایزوبیومی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر میزان کلروفیل، عناصر غذایی و عملکرد دانه عدس در شرایط دیم [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 258-270]
 • صفایی، امیررضا تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم تاج خروس علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 81-90]
 • صفایی، لیلی مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]
 • صفایی، لیلی بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه‏ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 195-203]
 • صفایی، لیلی تأثیر ‌شیوه کشت ‌و میزان بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 11-21]
 • صفائی، محمد بررسی قابلیت تولید و تحمل به خشکی سه رقم ارزن و سورگوم اسپیدفید در منطقه رفسنجان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 116-128]
 • صفائی چائی کار، صنم تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • صفی خانی، سعید ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 65-79]
 • صفی خانی، فضل الله تأثیر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25]
 • صفی خانی نسیمی، نستوه تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس دو رقم شوید (.Anethum graveolens L) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 21-33]
 • صفری، زینب اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160]
 • صفرپورشورباخلو، مریم تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • صفرزاده ویشکایی، محمد نقی تاثیر حضور بقایای برنج و تاریخ کشت بر رشد و عملکرد لوبیای محلی گیلان (پاچ باقلا) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 267-279]
 • صفوی فرد، نادیا تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-52]
 • صلاحی فراهی، محمد بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کودهای روی و نیتروژن بر نخود در شرایط دیم در گنبد. [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 26-36]
 • صلاحی فراهی، محمد بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 190-199]
 • صلحی اسکویی، نسترن بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 157-168]
 • صمدانی، بتول تأثیر علفکشهای پیش رویشی، پس رویشی و تلفیق آنها در کنترل علفهای هرز بهاره و تابستانه باغات سیب و انگور [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 193-204]
 • صمدانی، بتول بررسی کارایی علفکش های جدید پیش‌رویشی و پس‌رویشی جهت کنترل علف‌های‌هرز در باغات سیب و مرکبات [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 165-177]
 • صمدزاده، علی رضا بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • صمصامی، سعید بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • صوفی زاده، سعید بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • صوفی فرد، شهین تاثیر سطوح کود سولفات پتاسیم و فاصله ردیف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (پاچ باقلا) در باغ کف بر شده چای [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 250-262]

ض

 • ضابط، محمد بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • ضیاچهره، مقصود مطالعه تأثیر تنش آبی بر صفات کمّی ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 77-89]
 • ضیایی نسب، مهدی تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43]
 • ضیائی، سید مسعود بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت خاک و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش (Vigna radiate L.) در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 91-103]
 • ضرغامی، فاطمه تاثیر تراکم بوته بر کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 108-118]

ط

 • طاطیان، محمدرضا تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 213-224]
 • طالبی، رضا نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 28-40]
 • طالبی، مهدی ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و ذرت (Zea mays L.) به روش جایگزینی در منطقه خوی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215]
 • طاهری، خسرو ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63]
 • طاهری حصاری، فاطمه بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]
 • طاهری نژاد، اردشیر بررسی کاربرد کودهای ازتوباکتر و اوره بر ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی جو [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 187-198]
 • طیبی، افسون اثر محلول‌پاشی شاخساره‌ای سالیسیلیک‌اسید بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 78-93]
 • طباطبایی، بدرالدین اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160]
 • طباطبایی، سید علی ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در چین‌های مختلف در منطقه یزد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 146-155]
 • طباطبایی، سید علی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 115-127]
 • طباطبایی پزوه، زهرا تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236]
 • طبیب لقمانی، سید محمد تقی بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • طریفی، شهناز بررسی برخی ویژگی های رشدی جو و شنبلیه در کشت مخلوط تحت تاثیر کود نیتروژن در مرحله سنبله جو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 91-101]
 • طزری، علی محمد اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 90-1905]
 • طلایی، علیرضا تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55]
 • طوق زرین، امیر کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 118-130]

ظ

 • ظریفی نیا، ناصر ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 68-78]
 • ظفریان، مجتبی تاثیر کاربرد هیومیک اسید بر ویژگی‌های زراعی برخی ارقام شبدر [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192]
 • ظهوری، محسن تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 84-94]

ع

 • عابدی قشلاقی، ابراهیم اثر تاریخ‌های برداشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa) cv. Hayward در استان گیلان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 78-87]
 • عابدینی اسفهلانی، محمد بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-60]
 • عادلی، چنور بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 111-125]
 • عادلیان، داوود تاثیر سطوح مختلف آبیاری، خاکپوشه پلاستیک و مواد ضد تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت رنگین [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 243-257]
 • عاشوری، مجید تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29]
 • عاشوری، مجید اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14]
 • عالمی سعید، خلیل تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • عامری، علی اکبر بررسی رقابت پذیری ژنوتیپ های مختلف گندم نان با علف های هرز و برخی تغییرات کمی و کیفی آنها در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 162-173]
 • عامری، علی اکبر بررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 82-90]
 • عبادی، عبدالغفار تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38]
 • عبادتی، عبدالفرید تاثیر زمان مصرف علف‌کش‌های دو منظوره و اختلاط علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 192-209]
 • عبادوز، غلامرضا ارزیابی مصرف آب و الگوی کاشت بر خصوصیات خاک و عملکرد دانه ذرت در استان خوزستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 114-126]
 • عباسی، محمدجواد بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • عباسیان، ارسطو واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • عباسپور، حسین اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27]
 • عباسپور، حسین تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38]
 • عباسپور، حسین بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. ) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97]
 • عباسپور، حسین بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245]
 • عباس دخت، حمید اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 177-188]
 • عباس‌زاده، بهلول تأثیر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25]
 • عباسی شاهمرسی، فریده ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های‌ سویا (Glycine max L.) در منطقه پارس‌آباد مغان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250]
 • عباسلو، فریده تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 249-257]
 • عبدالرحیم، آنوار ب. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • عبداللهی، فرزین بررسی اثر آللوپاتی برخی علف‌های هرز رایج استان هرمزگان بر جوانه‌زنی و رشد رویشی پیاز (Allium cepa) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول در دو سال زراعی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 144-152]
 • عبدالهی، فرزین پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247]
 • عبدالهی، فرزین اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی فسفر و کود زیستی فسفر بارور 2 بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد دانه و میزان اسانس گشنیز (Coriandrum sativum) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 85-96]
 • عبدالهی، فرزین تحلیل روند بلند مدت تغییرات کارایی مصرف آب گوجه‫ فرنگی‬‬‬‬‬‬‬‬ (Lycopersicon esculentum) در مناطق جنوبی، جنوب غربی و مرکزی ایران‬‬‬‬‬ [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 107-122]
 • عبدی قاضی جهانی، اکبر بررسی نیاز رویشگاهی گونه بارانک(.Sorbus torminalis Crantz. (L در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی (ایران) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 43-52]
 • عبدلی، مجید بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • عبدوسی، وحید تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • عبدوسی، وحید اثر محلول پاشی اسپرمیدین بر ویژگی های بیوشیمیایی خیار (Cucumis sativus L.) در دور های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 91-100]
 • عجم نوروزی، حسین ارزیابی واکنش ارقام سویا برای صفات زراعی و فنولوژی در سیستم های مدیریتی مختلف در منطقه گرگان [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85]
 • عجم نوروزی، حسین بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کودهای روی و نیتروژن بر نخود در شرایط دیم در گنبد. [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 26-36]
 • عجم نوروزی، حسین بررسی تاباندن امواج آلتراسونیک و محلول پاشی24-اپی برازینواستروئید در کاهش اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (رقم اختر) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 237-248]
 • عجم نوروزی، حسین واکنش رشد، نمو و عملکرد بادام‌زمینی به تغییرات دما و غلظت دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 1-17]
 • عجم نوروزی، حسین کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های‌هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد علوفه یونجه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 185-197]
 • عربی، زهرا اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161]
 • عرب لو، بهروز تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]
 • عزیزی، خسرو مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) بر کنترل فلور طبیعی علف‌های هرز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-120]
 • عزیزی، خسرو تأثیر تغییر اقلیم بر مراحل رشد ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: خرم آباد) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 100-110]
 • عزیزی، عبداله تاثیر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و تلقیح با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ماش (Vigna radiata) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 190-203]
 • عزیزی، فرهاد اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65]
 • عیسوند، حمیدرضا تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 117-126]
 • عصری، یونس بررسی تغییرات جوامعگیاهی حاشیه‌ی جنوب شرقی دریاچه‌ی ارومیه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87]
 • عطایی، رضا تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • عطائی عظیمی، عذرا شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220]
 • عطائی عظیمی، عذرا شناسایی و سنجش برخی از متابولیت های ثانویه اندام های برگ، ساقه و ریشه سیاه گینه(Dendrostellera lessertii (Wikstr)Van.Tigeh.) و اثر دگرآسیبی آنها بر گیاهان جو و ماش [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 162-177]
 • عطری، مرتضی بررسی تاکسونومیک گونه Tanacetum polycephalum Shultz Bip. در استان همدان با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102]
 • عظیم زاده، حمیدرضا بررسی تأثیر برخی خصوصیات خاک بر استقرار گونه گز در سدهای باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن در بافق [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86]
 • عظیم زاده، حمید رضا بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204]
 • عظیم زاده، حمید رضا اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 214-224]
 • عظیمی‌مقدم، محمدرضا تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های‌ سویا (Glycine max L.) در منطقه پارس‌آباد مغان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه‌های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 103-112]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی تأثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 52-62]
 • علایی، شیما تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 23-33]
 • علی آبادی، الناز شبیه سازی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گندم و ذرت با استفاده از مدل Budget (مطالعه موردی: دشت بیله سوار) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 85-93]
 • علی بابایی کلرود، سرور اثر مقدار کود اوره و کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در رودسر [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 228-236]
 • علی بخشی، اسماعیل تأثیر سطوح مختلف کود اوره و چند کشتی همزمان برخی از لگومها بر خصوصیات زراعی و بیوماس کل ذرت [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 1-17]
 • علی پناه، عباس تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 12-25]
 • علی پور، اکبر بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]
 • علی پور، زینب اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب‌ و هوایی سیستان [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165]
 • علیزاده، اردلان ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی Satureja khuzestanica Bunge. در جنوب ایران [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163]
 • علیزاده، امید اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33]
 • علیزاده، امید اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • علیزاده، امید اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • علیزاده، امید ﺗﺄثیر روش های خاک ورزی بر جمعیت علف های هرز در سه رقم گندم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 154-164]
 • علیزاده، امید اثر قطع آبیاری بر محتوای کلروفیل و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبه(Gossypiumhirsutum L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 104-186]
 • علیزاده، امید بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • علیزاده، امین برآورد هدایت روزنه‌ای برگ‌های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 61-77]
 • علیزاده واسکسی، فرشته فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 147-161]
 • علی محمدی، مهناز سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38]
 • علی نیا، مژگان ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در چین‌های مختلف در منطقه یزد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 146-155]
 • علوی فاضل، مجتبی مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • علوی فاضل، مجتبی بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 107-114]
 • علوی فاضل، مجتبی واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 18-27]
 • علوی فاضل، مجتبی بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • علوی فاضل، مجتبی ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • علومی، حکیمه تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخی شاخص‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی پسته رقم "احمد آقایی" [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 219-226]
 • عمادی، علیرضا اثر محلول‌پاشی کلرمکوات کلراید و کاربرد مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 1-11]
 • عنایتی، واقف بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • عنایتی ضمیر، نعیمه بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • عیوضی، علیرضا بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]
 • عوض آبادیان، تقی بررسی واکنش برخی ژنوتیپ‌های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص-های تحمل به تنش [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23]

غ

 • غفاری، سحر اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • غفاری، مهدی اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • غفاریان مقرب، محمدهادی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر جلوگیری از کلروزآهن درپایه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233]
 • غلامی، پرویز اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52]
 • غلامی، پرویز تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه‌زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88]
 • غلامی، رضوان تأثیر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73]
 • غلامی، شایسته کارایی روش کریجینگ در پهنه‌بندی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی ارغوان، استان ایلام) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214]
 • غلامی، علی بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 167-177]
 • غلامحسینی، مجید تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 15-22]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 118-130]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم تاثیر زمان مصرف علف‌کش‌های دو منظوره و اختلاط علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 192-209]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]
 • غنی پور گورکی، محدثه ارزیابی شاخص ‏های مقاومت به خشکی و استفاده از روش بای‏ پلات در اکوتیپ‏ های گاودانه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-106]

ف

 • فاتح، اسفندیار بررسی برخی ویژگی های رشدی جو و شنبلیه در کشت مخلوط تحت تاثیر کود نیتروژن در مرحله سنبله جو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 91-101]
 • فاتح، اسفندیاراسفندیار تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 178-190]
 • فاخری، براتعلی اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194]
 • فاخری، براتعلی ارزیابی پایداری نظام‌های تولید محصولات گلخانه ای در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 178-189]
 • فاخری، براتعلی ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • فاضل، مهسا اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 90-1905]
 • فاضلی رستم پور، مسعود بررسی تاثیر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر آنزیمهای آنتی اکسیدانت و نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor L.) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 25-39]
 • فاضلی رستم پور، منصور بررسی تاثیر رژیم‌های آبیاری و سوپرجاذب بر میزان پرولین و قندهای محلول و رابطه آن‌ها با عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102]
 • فاضلی رستم پور، منصور بررسی تاثیر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر آنزیمهای آنتی اکسیدانت و نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor L.) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 25-39]
 • فاضلی رستم پور، منصور بررسی عملکرد ماده خشک و کارآیی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای در شرایط کم‌آبی و کاربرد سوپرجاذب [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 19-28]
 • فتحی، امین بررسی رگرسیونی صفات موثر بر عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید(Sorghum bicolor L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و سولفات روی در شرایط آب و هوایی منطقه دهلران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 85-96]
 • فتحی، امین تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 198-214]
 • فتحی، امین مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 11-22]
 • فتحی، امین تاثیرپذیری عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا از تاریخ کشت و محلول پاشی سولفات روی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 271-284]
 • فتحی، امین تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 102-115]
 • فتحی، قدرت الله تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • فتوت، رضا بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-60]
 • فرامرزی، حسن سنجش تناسب اراضی کشت سویا با تکیه‌بر شاخص‌های فیزیوگرافی (موردمطالعه: استان گلستان) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 22-31]
 • فرجی، ابوالفضل ارزیابی واکنش ارقام سویا برای صفات زراعی و فنولوژی در سیستم های مدیریتی مختلف در منطقه گرگان [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85]
 • فرجی، ابوالفضل اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161]
 • فرجی، ابوالفضل تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم های گوناگون کلزا [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 91-102]
 • فرجی، هوشنگ تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 11-20]
 • فرجی، هوشنگ تاثیر سطوح مختلف آبیاری، خاکپوشه پلاستیک و مواد ضد تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت رنگین [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 243-257]
 • فرجادی شکیب، محمد تأثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Miller.) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113]
 • فرجادی شکیب، محمد تأثیر اسپرمیدین و سالیسیلیک اسید بر میزان پلی‌آمین‌های داخلی، فعالیت آنزیم‌های شکارکننده رادیکال‌های آزاد و میزان تخریب اکسیداتیو لیپیدها در گل بریدنی رز رقم "بلک‌مجیک" [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 238-254]
 • فرج زاده معماری تبریزی، الناز کاربرد سطوح مصرف کود نیتروژن دار و فسفردار بر صفات رشدی چاودار وحشی (Secale montanum) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143]
 • فرج زاده معماری تبریزی، الناز بررسی سویه های قارچ میکوریزا و مقادیر مصرف کود فسفره بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گلرنگ رقم فرامان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 90-102]
 • فرج زاده معماری تبریزی، نوشین بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • فرحپور، مهدی بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر وزن خشک گونه مرتعی گون گزی تحت شرایط مختلف رطوبتی وعمق کاشت در منطقه بروجرد [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68]
 • فرح وش، فرهاد بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • فرح وش، فرهاد اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • فرح وش، فرهاد تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 53-66]
 • فرح وش، فرهاد بررسی امکان جایگزینی کود زیستی بارور-۲ با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس(Lens culinaris) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 124-139]
 • فرح وش، فرهاد اثر محلول‌پاشی شاخساره‌ای سالیسیلیک‌اسید بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 78-93]
 • فرح وش، فرهاد ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • فرح وش، فرهاد بررسی تأثیر کم‌آبی و پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 256-266]
 • فرح وش، فرهاد تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 104-115]
 • فرخی، رضا بررسی برخی از ویژگیهای بوم شناسی فردی گونه (Zygophyllum atriplicoides) قیچ در شمال استان فارس (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آباده) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 128-136]
 • فرخی، هادی برآورد تولید با استفاده از بارندگی در مراتع استپی استان یزد مطالعه موردی (مراتع صدرآباد ندوشن یزد) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 86-94]
 • فریدونی، محسن بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه سپیدان و کازرون(در استان فارس) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96]
 • فریدونی، محمدجواد تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134]
 • فریدونی، محمد جواد بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 79-89]
 • فرزادی، حسین ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 68-78]
 • فرزام، ابراهیم اثر تاریخ‌های برداشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa) cv. Hayward در استان گیلان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 78-87]
 • فرزانه، محسن اثر محلول پاشی اسپرمیدین بر ویژگی های بیوشیمیایی خیار (Cucumis sativus L.) در دور های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 91-100]
 • فرزانه، معصومه تأثیر گیاه پوششی چاودار وماشک و بقایای آن‌ها بر علف‌های‌هرز مزرعه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 221-233]
 • فرشادفر، عزت اله تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت اجزای عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68]
 • فرشادفر، عزت اله ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-14]
 • فرنیا، امین مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 11-22]
 • فرهادی، مهناز بررسی تاثیر تلفیق پلیمرهای سوپر‌چاذب و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط دیم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 37-46]
 • فرهمندفر، اسفندیار اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111]
 • فرهمندفر، اسفندیار واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • فرهنگی، آیدا تأثیر سالیسیلیک اسید و کود زیستی فسفاته بارور2 بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 115-123]
 • فرهنگ مهر، صفورا اثر شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و عملکرد اندام هوایی دو اکوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack X) در مراحل مختلف رشد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99]
 • فرهودی، رزوبه ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 134-147]
 • فروزی، متین انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111]
 • فیروزی، سعید ارزیابی چرخه حیات کشت بادام‌زمینی در نظام‌های تک‌کشتی و مخلوط با لوبیا [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279]
 • فیروزی، محمدجواد اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 113-124]
 • فیروز آبادی، مهدی اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27]
 • فروغی، عباس روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164]
 • فیضی، مهدی ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • فیضیان، محمد مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) بر کنترل فلور طبیعی علف‌های هرز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-120]
 • فیضیان، محمد تأثیر تغییر اقلیم بر مراحل رشد ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: خرم آباد) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 100-110]
 • فیض بخش، محمد تقی تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم تاج خروس علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 81-90]
 • فیضی زاده، بختیار پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 102-116]
 • فعله کری، حمزه تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42]
 • فقیهی، محمد مهدی تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]
 • فلاح، عباس ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102]
 • فلاح، عباس تاثیر مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط با و بدون علف‌هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39]
 • فلاح، عباس اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی سولفات روی بر رشد، عملکرد و رنگیزه‌های فتوسنتزی در گندم رقم الوند [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 217-228]
 • فلاح، فرزان تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 104-115]
 • فلاحی، جبار پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • فلاحی، حمیدرضا جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222]
 • فلاح آملی، هرمز تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 102-115]
 • فنایی، حمیدرضا بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 181-191]

ق

 • قادری، افشین تأثیر تنش خشکی، کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 56-77]
 • قادری، یدالله بررسی اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112]
 • قادری، شهلا اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52]
 • قادری، شهلا تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه‌زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88]
 • قادری، محمدقادر بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • قادری فر، فرشید تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • قادری فر، فرشید اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]
 • قاسمی، احمد تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 230-242]
 • قاسمی، پرویز نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 28-40]
 • قاسمی، حامد اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234]
 • قاسمیان، حسن بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208]
 • قاسمیان، میثم تاثیرپذیری عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا از تاریخ کشت و محلول پاشی سولفات روی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 271-284]
 • قاسم بگلو، مهدی پاسخ کمی و کیفی بذر ژنوتیپ های امید بخش کلزای پاییزه به محدودیت آب انتهای فصل [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 26-37]
 • قاسمی پیربلوطی، عبداله تأثیر محرک زیستی کیتوزان بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) تحت تنش کم آبی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71]
 • قاسمخانی، طاهره بررسی تاکسونومیک گونه Tanacetum polycephalum Shultz Bip. در استان همدان با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 140-149]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 38-49]
 • قاسمی مهام، سهیلا مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 161-176]
 • قاسمی مهام، سهیلا مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 186-199]
 • قاضی‌خانلو ثانی، یوسف تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77]
 • قائدی، سعید ارزیابی اثرات سطوح مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور و غیرشور بر صفات مورفولوژیکی سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84]
 • قائمی، علیرضا پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • قبادی، محمداقبال بررسی کاربرد کودهای ازتوباکتر و اوره بر ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی جو [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 187-198]
 • قبادی، محمد اقبال تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42]
 • قبادی، مختار تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42]
 • قبادی، مختار بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • قبادی، مختار اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 53-71]
 • قبادی‌نیا، مهدی اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 239-249]
 • قتالی، آسیه اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215]
 • قدرت، وحید اثر قطع آبیاری بر محتوای کلروفیل و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبه(Gossypiumhirsutum L.) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 104-186]
 • قربانی، اردوان اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • قربانی، اکبر تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]
 • قربانی، جمشید اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52]
 • قربانی، جمشید تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه‌زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88]
 • قربانی، رقیه تاثیر حضور بقایای برنج و تاریخ کشت بر رشد و عملکرد لوبیای محلی گیلان (پاچ باقلا) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 267-279]
 • قربانی، صادق تأثیر تنش خشکی، کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 56-77]
 • قربان زاده، محمود تاثیر سطوح مختلف کود فسفره و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد موسیر (.Allium altissimum Regel) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 174-181]
 • قریب بلوک، سعید بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. ) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97]
 • قریب بلوک، سعید تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L ) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 15-24]
 • قربی چلکی، سمانه اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 42-52]
 • قره داغی، حسین بررسی برخی از ویژگیهای بوم شناسی فردی گونه (Zygophyllum atriplicoides) قیچ در شمال استان فارس (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آباده) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 128-136]
 • قره‌داغی، حسین بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه سپیدان و کازرون(در استان فارس) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96]
 • قزلسفلو، نرجس مطالعه کیفیت لاشبرگ دو گونه مرتعی Artemisia sieberi وSalsola dendroides و تاثیر آن بر خصوصیات خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60]
 • قیصری، ابوالقاسم بررسی تاثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر انتشار گاز Nitrous oxide (N2O) و آمونیاک (NH3) در تناوب پنبه- گندم در منطقه داراب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 198-213]
 • قطاری، امیر سینا تلفیق روش های مکانیکی و شیمیایی در مدیریت علف‌های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 58-70]
 • قطاوی، حسین تاثیر محلول پاشی سولفات روی و دور آبیاری برعملکرد، اجزای عملکرد و میزان پروتئین ذرت دانه‌ای [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48]
 • قلی پور، منوچهر اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 177-188]
 • قلی پور، منوچهر بررسی تاباندن امواج آلتراسونیک و محلول پاشی24-اپی برازینواستروئید در کاهش اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (رقم اختر) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 237-248]
 • قلیپوری، عبدالقیوم اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • قلی‌پور، محمد ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در نسبت‌های گوناگون کشت مخلوط لوبیا و آفتابگردان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 127-137]
 • قلی زاده، عبداللطیف تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]
 • قلعه نوی، مجتبی تأثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68]
 • قلی نژاد، اسماعیل بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 41-52]
 • قنبری، احمد ارزیابی پایداری نظام‌های تولید محصولات گلخانه ای در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 178-189]
 • قنبری، پریسا برهمکنش نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر فیلوکرون و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن‌ها در عملکرد دانه گندم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • قنبری، سید احمد بررسی تاثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر انتشار گاز Nitrous oxide (N2O) و آمونیاک (NH3) در تناوب پنبه- گندم در منطقه داراب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 198-213]
 • قنبری، علی اکبر مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • قنبری، مرجان تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138]
 • قنبری، مژگان اثر محلول پاشی اسپرمیدین بر ویژگی های بیوشیمیایی خیار (Cucumis sativus L.) در دور های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 91-100]
 • قنبری تیلمی، ناهید اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27]
 • قنبرزاده، میثم اثر مقدار فسفر، باکتری ریزوبیوم و کود زیستی نیتراژین بر رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-114]
 • قهرمانی، زهرا واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • قویدل، اکبر مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 234-243]
 • قویدل، اکبر بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 1-10]

ک

 • کیا، میعاد ایجاد جهش یافته‌های متحمل به شوری از طریق پرتوتابی اشعه گاما در رقم 033 سویا [Glycine max (L.) Merr.] در شرایط گلخانه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 234-243]
 • کابوسی، کامی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم های گوناگون کلزا [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 91-102]
 • کاتبی، ساقی اثر تلفیق کودهای نیتروژن‌دار، نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در منطقه دماوند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 63-72]
 • کازرونی منفرد، ابراهیم تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51]
 • کاشانی، علی بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • کاشفی، بهاره تأثیر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73]
 • کاظمی، الهام تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 230-242]
 • کاظمی، حسین برآورد ذخیره بانک ‬بذر علف‬های‬هرز در باغات مرکبات شهرستان بندرگز و تهیه نقشه پراکنش آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-180]
 • کاظمی، محسن ارزش غذایی دو گونه گیاهی Salvia hydrangea و Sophora alopecuroides در دو مرحله فنولوژیکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 105-187]
 • کاظمی، محسن مقایسه برخی پارامترهای تغذیه‌ای و تخمیری سیلاژ تهیه شده از ذرت (.Zea mays L) رقم سینگل کراس 704 در مرحله دندانه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 174-185]
 • کاظمیان روحی، مینا بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149]
 • کاظمی طاسکوه، نوید اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 136-145]
 • کاظمی مازندرانی، سیده سوده بررسی تأثیر قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کهنه لاشک کجور مازندران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 89-100]
 • کاظمینی، سیدعبدالرضا بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • کافی، محسن تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت" [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 217-229]
 • کافی، محمد تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31]
 • کافی، محمد نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 50-62]
 • کافی، محمد تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 178-189]
 • کاکه ممی، آزاد اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • کامبوزیا، جعفر بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • کامرانی، مرتضی واکنش ارقام هیبرید ذرت به قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی در منطقه مغان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 204-216]
 • کامل منش، محمد مجتبی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • کرامت، بتول اثر متیل‌جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه‌ی فلفل قرمز [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146]
 • کربلایی خیاوی، حسین بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 1-10]
 • کرکه آبادی، مسعود تاثیر مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط با و بدون علف‌هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39]
 • کرمی، شهرام تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • کرمی، عزت نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 28-40]
 • کرمی، یعقوبعلی تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]
 • کرمی، کلثوم بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیبهای شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی(Thymus Lancifolious) در منطقه گریت-استان لرستان [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80]
 • کریمی، ندا تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • کریمیان، نجف علی بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • کرمی برزآباد، رضوان تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 249-257]
 • کریمی زاده، رحمت اله ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌های پیشرفته گندم دوروم (Triticum durum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی و بدون آبیاری [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 162-173]
 • کشاورز، عالیه بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه سپیدان و کازرون(در استان فارس) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96]
 • کشاورزی، محمد صادق ارزیابی تأثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35]
 • کلانتر احمدی، سید احمد تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183]
 • کلیج، صدیقه بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149]
 • کمایی، حسین برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267]
 • کمالی، کاظم بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی سه رقم سیب (رد دلیشز، گلدن دلیشز و استارکینگ) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 192-204]
 • کمری، حسین برهمکنش نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر فیلوکرون و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن‌ها در عملکرد دانه گندم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • کیوانلو، علی تأثیر کاربرد نیتروژن بر قدرت رقابتی گیاه ذرت در تراکم‌های مختلف علف‌هرز قیاق [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 191-200]
 • کوچکی، علیرضا اعتبارسنجی ضریب خاموشی نور و ارزیابی کارایی مصرف نور کنجد با کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 121-133]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی عملکرد اقتصادی و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (.Lobularia maritima (L.) Desv) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 44-57]
 • کونانی، محمد بررسی تاثیر روش‌های مصرف کود سرک اوره و محلول‌پاشی سلنیوم بر گندم در شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 37-48]

گ

 • گازرانی فراهانی، کبری تأثیر شیوه‌های کشت بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57]
 • گالشی، سرالله تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • گالشی، سراله بررسی شاخص تغذیه نیتروژن، شاخصسبزینگی، غلظت نیتروژن وعملکرد گندم در رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 163-177]
 • گیدسکی، اعظم بررسی اثر تنش خشکی و عناصر ریزمغذی (روی و منگنز) روی عملکرد و اجزای عملکرددانه گیاه ارزن معمولی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 152-160]
 • گرگینی شبانکاره، حسین اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194]
 • گیلانی، عبدالعلی بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]
 • گلپرور، احمدرضا تأثیر کاربرد موادآلی و بازیافتی بر تعدادی از خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • گلدانی، مرتضی تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31]
 • گلدانی، مرتضی برآورد هدایت روزنه‌ای برگ‌های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 61-77]
 • گلمرادی مرنی، فرهاد اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 113-124]
 • گلوی، محمد اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب‌ و هوایی سیستان [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165]
 • گلوی، محمد اثرات تراکم کشت و کاربرد آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 156-167]
 • گلوی، محمد ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 35-45]
 • گماریان، مسعود مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • گنجعلی، حمیدرضا تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 230-242]
 • گنجعلی، علی اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36]

ل

 • لایی، قنبر مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62]
 • لایی، قنبر تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L ) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 15-24]
 • لاهوتی، مهرداد اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36]
 • لبافی حسین آبادی، محمدرضا ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی در تجزیه و تحلیل رشد کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 211-224]
 • لرستانی، بهاره اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]
 • لطیفی، ملیحه تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • لطفی فر، امید بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208]
 • لطفی فر، امید بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 167-177]
 • لطفی فر، امید تأثیر ‌شیوه کشت ‌و میزان بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 11-21]
 • لطفی فر، امید بررسی کارایی زئولیت در کاهش اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و عملکرد دانه کلزا در منطقه کرج [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 256-271]
 • لک، شهرام اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]
 • لک، شهرام ارزیابی مصرف آب و الگوی کاشت بر خصوصیات خاک و عملکرد دانه ذرت در استان خوزستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 114-126]
 • لک، شهرام ارزیابی اثر کاربرد سولفات منگنز بر مؤلفه های تولید و غلظت مالون دی آلدئید کلزای بهاره در شرایط تنش کمبود آب [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 40-52]
 • لک، شهرام مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • لک، شهرام بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 107-114]
 • لک، شهرام تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 11-20]
 • لک، شهرام بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • لک، شهرام بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • لیموچی، کاوه بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]

م

 • ماکنالی، آذر بررسی کارایی علفکش های جدید پیش‌رویشی و پس‌رویشی جهت کنترل علف‌های‌هرز در باغات سیب و مرکبات [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 165-177]
 • ماهرخ، علی تأثیر هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر کیفیت دانۀ ذرت تحت شرایط تنش خشکی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 191-201]
 • مبصر، حمیدرضا تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34]
 • مبصری پور، الهام السادات تعیین نیاز حرارتی و جایگاه ارقام ذرت برای گروه‌های مختلف رسیدگی در منطقه داراب [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12]
 • متقی، سمانه بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208]
 • متقی، سمانه تأثیر ‌شیوه کشت ‌و میزان بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گندم (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 11-21]
 • متقی، سمانه بررسی کارایی زئولیت در کاهش اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و عملکرد دانه کلزا در منطقه کرج [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 256-271]
 • متقی، لیلا بررسی کارایی زئولیت در کاهش اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و عملکرد دانه کلزا در منطقه کرج [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 256-271]
 • متینی زاده، محمد واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 198-211]
 • متولی، علی مقایسه روند شاخص‌های انرژی و میزان تولید گاز گلخانه‌ای CO2 در تولید کلزای آبی و دیم در شمال ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 88-102]
 • مجاب قصرالدشتی، علی بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 79-89]
 • مجد، احمد بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149]
 • مجدی، شیرین واکنش ریخت‌شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44]
 • مجدم، مانی تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 11-20]
 • مجدم، مانی واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 18-27]
 • مجدم، مانی بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • مجدم، مانی بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • مجیدی مهر، احمد بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 119-138]
 • مجیدی مهر، احمد بررسی روابط بین برخی از صفات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از تجزیه همبستگی و تجزیه به عامل‌ها [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 170-180]
 • مجنون حسینی، ناصر بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول در دو سال زراعی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 144-152]
 • مجنونی هریس، ابوالفضل ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش‌های کم آبی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]
 • محاسدت، زینب بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی سه رقم سیب (رد دلیشز، گلدن دلیشز و استارکینگ) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 192-204]
 • محبی، علی بررسی تاثیر شرایط قرق و چرا بر متوسط درصد، سرعت و زمان جوانه زنی بذر Atriplex canescens [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92]
 • محبوب خمامی، علی اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188]
 • محتشمی، منا مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • محتشم نیا، سعید بررسی امکان تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی با روشهای آمار چند متغیره در تفکیک مرز جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز چاه عباس علی – شهرستان ارسنجان - فارس) [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 69-76]
 • محرابی، حمیدرضا بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر وزن خشک گونه مرتعی گون گزی تحت شرایط مختلف رطوبتی وعمق کاشت در منطقه بروجرد [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68]
 • محم خانی، الهام مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131]
 • محمدی، توحید تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173]
 • محمدی، جمشید تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 249-257]
 • محمدی، حمید اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 42-52]
 • محمدی، حمید بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 181-191]
 • محمدی، خسرو تأثیر کودهای نیتروژن و ازتو باکتر بر عملکرد دانه و راندمان مصرف نیتروژن در ذرت سینگل کراس مراکشی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 200-210]
 • محمدی، ریحانه بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 204-218]
 • محمدی، سید ابوالق