نمایه نویسندگان

آ

 • آرمین، محمد واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77]
 • آقایاری، فیاض اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48]

ا

 • ابوطالبی، عبالحسین تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • ابوطالبی، عبدالحسین اثر شیوه کاشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف پیاز در شرایط روزکوتاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • احمدی، علی ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12]
 • اردکانی، محمد رضا اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48]
 • اسفندیاری، عزت اله بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • اصغری، محسن تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90]
 • اصغری پور، محمدرضا پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • افشار، عیسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134]
 • افشار، محمود تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134]
 • افضلی نیا، صادق تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122]
 • افیونی، داود مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]
 • اکبری، شیوا اثر شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و عملکرد اندام هوایی دو اکوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack X) در مراحل مختلف رشد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99]
 • اکبری، غلامعباس مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]
 • اله دادی، ایرج مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]
 • امامیان طبرستانی، مهرانوش اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111]

ب

 • بابائیان جلودار، نادعلی ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63]
 • بالندری، احمد جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222]
 • بخرد، حامد تاثیر کاربرد توام کود های دامی و ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و اوره در زراعت گیاه بزرک (L. Linum usitatisimum) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203]
 • بیژن زاده، احسان تاثیر کاربرد کودهای آلی و روی بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و روی در کشت تناوبی کلزا و گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147]
 • بیگی پور، غلامحسین پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247]
 • بنیان پور، علی رضا بررسی رشد رویشی ، خصوصیات میوه و عملکرد هشت رقم کنسروی زیتون در شرایط نیمه گرمسیر استان فارس [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183]
 • بنی یعقوب آبکنار، مریم تأثیر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) تحت شرایط شوری [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77]
 • بهاری، لیلا تاثیر کاربرد توام کود های دامی و ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و اوره در زراعت گیاه بزرک (L. Linum usitatisimum) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203]
 • بهاری ساروی، سیده حدیثه تأثیر همزیستی قارچ‌هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133]

پ

 • پازکی، علیرضا تأثیر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) تحت شرایط شوری [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77]
 • پاک نژاد، علیرضا تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183]
 • پیردشتی، همت اله اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر همزیستی قارچ‌هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133]
 • پزشکپور، پیام تآْثیر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد عدس (رقم گچساران) در شرایط دیم [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67]
 • پهلوانی، محمد هادی ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63]
 • پور قاسمی، راضیه ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12]
 • پورمحمد، علیرضا بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • پوریوسف میاندوآب، محمود تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120]

ت

 • تدین، علی اثرهم‌زیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد کتان (Linum ussitatissimum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106]
 • تدین، علی واکنش بزرک (Linum usitatissimumL.) به کودهای زیستی، شیمیایی نیتروژنی و فسفری در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89]
 • تدین، علی تاثیر کاربرد هیومیک اسید بر ویژگی‌های زراعی برخی ارقام شبدر [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192]
 • تدین، محمد سعید بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی میوه بندی بر افزایش گلهای کامل و باردهی زیتون رقم شنگه [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174]
 • تفضلی، عنایت الله تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • تمرتاش، حسین اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد بررسی تاثیر رژیم‌های آبیاری و سوپرجاذب بر میزان پرولین و قندهای محلول و رابطه آن‌ها با عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102]

ج

 • جنوبی، پریسا بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149]
 • جوادی، حامد بررسی اثر تراکم کاشت بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد و درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه ای [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 14-25]
 • جوادی، حامد اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-48]
 • جواهری، محمد علی پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]

چ

 • چگنی، همایون تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31]

ح

 • حاج محمد نیا قالیباف، کمال بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • حاجی نژاد، حمید واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77]
 • حسینی، سید ماشاء اله تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122]
 • حسین پور، طهماسب ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12]
 • حسین زاده، مظاهر تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد اثر شیوه کاشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف پیاز در شرایط روزکوتاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • حسینی فرهی، مهدی اثر کودهای زیستی ورمی‌کمپوست و بارور۲® بر برخی صفات کمی و میزان جذب عناصر در ریحان سبز (Ocimum basilicm L.) در منطقه گچساران [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172]
 • حسین نژاد، حسام مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • حمیدی، آیدین بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55]

خ

 • خازاریان، ویکتوریا تأثیر کم آبیاری بر فلورسانس کلرفیل، خصوصیات رویشی و عملکرد دانه هیبریدهای ذرت [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24]
 • خدادادی، محسن اثر شیوه کاشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف پیاز در شرایط روزکوتاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • خیری، نوراله تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34]
 • خیری، نوراله مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • خیرخواه، محمد تاثیر سطوح مختلف کود فسفره و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد موسیر (.Allium altissimum Regel) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 174-181]
 • خسروی، حامد اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم. [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195]
 • خسروی، مهری بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204]
 • خسروپور، نیشتمان کارایی روش کریجینگ در پهنه‌بندی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی ارغوان، استان ایلام) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214]
 • خلخالی، عطیه بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245]
 • خلیلی، فاطمه اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48]

د

 • دانشور، ماشااله اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم. [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195]
 • دشتی، حورا ارزیابی مصرف آب و الگوی کاشت بر خصوصیات خاک و عملکرد دانه ذرت در استان خوزستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 114-126]
 • دهقان زاده، حمید تاثیر رژیم های آبیاری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی سه رقم کندم در اصفهان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 25-34]
 • دهمرده، مهدی پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • دیوسالار، مریم بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55]

ر

 • رحیمی، اصغر بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]
 • رضوانی، علی اکبر بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. ) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97]
 • رضوان بیدختی، شهرام اثر شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و عملکرد اندام هوایی دو اکوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack X) در مراحل مختلف رشد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99]
 • رضوانی مقدم، پرویز جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222]
 • رمرودی، محمود پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • رنجبر، غلامعلی ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63]
 • روزبهانی، آرش تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت(Zea Mayes L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87]
 • روزبهانی، آرش تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43]
 • روزرخ، مهدی تاثیر آبیاری تکمیلی و محلول پاشی آهن بر ژنوتیپهای نخود در کرمانشاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113]

ز

 • زرندی، مهسا تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت(Zea Mayes L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87]
 • زمانی، غلامرضا اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-48]

س

 • ساجدی، نورعلی تأثیر کاربرد تلفیقی کود های شیمیایی و زیستی بر کارایی مصرف فسفر و خصوصیات زراعی آفتابگردان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159]
 • سید شریفی، رضا تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173]
 • سعیدی، محسن تأثیر کم آبیاری بر فلورسانس کلرفیل، خصوصیات رویشی و عملکرد دانه هیبریدهای ذرت [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24]
 • سیف، سیده ندا تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • سلطانیان، مریم اثرهم‌زیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد کتان (Linum ussitatissimum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106]
 • سلیمی، اعظم تأثیر محرک زیستی کیتوزان بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) تحت تنش کم آبی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71]
 • سهرابی، سیده سمانه ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12]
 • سودایی زاده، حمید بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204]
 • سوقی، حبیب اله ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63]

ش

 • شاکری زاده، ابراهیم پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247]
 • شاهمرادی، مسعود تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]
 • شجری، شاهرخ تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122]
 • شیرانی راد، امیرحسین بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208]
 • شیرانی راد، امیرحسین تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31]
 • شمس الدینی، کلثوم اثر متیل‌جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه‌ی فلفل قرمز [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146]

ص

 • صادقیان دهکردی، سیده انیس واکنش بزرک (Linum usitatissimumL.) به کودهای زیستی، شیمیایی نیتروژنی و فسفری در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89]
 • صفایی، لیلی مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]

ض

 • ضیایی نسب، مهدی تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43]

ط

 • طالبی، مهدی ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و ذرت (Zea mays L.) به روش جایگزینی در منطقه خوی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215]
 • طلایی، علیرضا تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55]

ظ

 • ظفریان، مجتبی تاثیر کاربرد هیومیک اسید بر ویژگی‌های زراعی برخی ارقام شبدر [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192]

ع

 • عبادوز، غلامرضا ارزیابی مصرف آب و الگوی کاشت بر خصوصیات خاک و عملکرد دانه ذرت در استان خوزستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 114-126]
 • عباسپور، حسین بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. ) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97]
 • عباسپور، حسین بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245]
 • عبدالهی، فرزین پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247]
 • عبدوسی، وحید تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158]
 • عربی، زهرا اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161]
 • عرب لو، بهروز تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]
 • عظیم زاده، حمید رضا بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204]
 • عنایتی، واقف بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13]

غ

 • غلامی، شایسته کارایی روش کریجینگ در پهنه‌بندی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی ارغوان، استان ایلام) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214]

ف

 • فاضلی رستم پور، منصور بررسی تاثیر رژیم‌های آبیاری و سوپرجاذب بر میزان پرولین و قندهای محلول و رابطه آن‌ها با عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102]
 • فرجی، ابوالفضل اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161]
 • فریدونی، محمدجواد تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134]
 • فرهمندفر، اسفندیار اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111]
 • فرهنگ مهر، صفورا اثر شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و عملکرد اندام هوایی دو اکوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack X) در مراحل مختلف رشد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99]
 • فلاحی، حمیدرضا جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222]

ق

 • قاسمیان، حسن بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208]
 • قاسمی پیربلوطی، عبداله تأثیر محرک زیستی کیتوزان بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) تحت تنش کم آبی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71]
 • قائمی، علیرضا پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237]
 • قربانی، اکبر تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]
 • قربان زاده، محمود تاثیر سطوح مختلف کود فسفره و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد موسیر (.Allium altissimum Regel) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 174-181]
 • قریب بلوک، سعید بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. ) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97]
 • قنبری، مرجان تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138]

ک

 • کاظمیان روحی، مینا بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149]
 • کافی، محمد تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31]
 • کرامت، بتول اثر متیل‌جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه‌ی فلفل قرمز [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146]
 • کلانتر احمدی، سید احمد تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183]
 • کلیج، صدیقه بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149]

گ

 • گازرانی فراهانی، کبری تأثیر شیوه‌های کشت بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57]
 • گلدانی، مرتضی تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31]

ل

 • لطفی فر، امید بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208]
 • لک، شهرام ارزیابی مصرف آب و الگوی کاشت بر خصوصیات خاک و عملکرد دانه ذرت در استان خوزستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 114-126]

م

 • مبصر، حمیدرضا تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34]
 • متقی، سمانه بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208]
 • مجد، احمد بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149]
 • محمدی، توحید تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173]
 • محمدی، مریم تاثیر آبیاری تکمیلی و محلول پاشی آهن بر ژنوتیپهای نخود در کرمانشاه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113]
 • محمد خانی، فاطمه تاثیر سطوح مختلف کود فسفره و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد موسیر (.Allium altissimum Regel) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 174-181]
 • محمدی کشکا، فائزه تأثیر همزیستی قارچ‌هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133]
 • محمودی نژاد دزفولی، سید حسین تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183]
 • مداح حسینی، شهاب تاثیر کاربرد توام کود های دامی و ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و اوره در زراعت گیاه بزرک (L. Linum usitatisimum) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55]
 • میر، یونس اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم. [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195]
 • مرادنیا، سمیه تاثیر کاربرد کودهای آلی و روی بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و روی در کشت تناوبی کلزا و گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147]
 • میرزایی، جواد کارایی روش کریجینگ در پهنه‌بندی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی ارغوان، استان ایلام) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214]
 • میرزاخانی، محمد تأثیر کاربرد تلفیقی کود های شیمیایی و زیستی بر کارایی مصرف فسفر و خصوصیات زراعی آفتابگردان [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159]
 • میرزاخانی، محمد تأثیر شیوه‌های کشت بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57]
 • میرزاخانی، محمد تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138]
 • مسعودی، بهنام تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34]
 • مسعود سینکی، جعفر بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. ) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97]
 • مصلح آرانی، اصغر بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204]
 • مصنعی، هدیه اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161]
 • مظفری، حسین اثر متیل‌جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه‌ی فلفل قرمز [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146]
 • معافپوریان، غلامرضا بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی میوه بندی بر افزایش گلهای کامل و باردهی زیتون رقم شنگه [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174]
 • معصومی، ابوالفضل تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90]
 • مقصودی، عیسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134]
 • ملائی، کمیل تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122]
 • ملک پور، فاطمه تأثیر محرک زیستی کیتوزان بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) تحت تنش کم آبی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71]
 • موسوی، امیر عباس مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • موسوی، سید غلامرضا بررسی تاثیر رژیم‌های آبیاری و سوپرجاذب بر میزان پرولین و قندهای محلول و رابطه آن‌ها با عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102]
 • موسوی واسعی، سید مجتبی تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106 [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194]

ن

 • نادری، روح اله تاثیر کاربرد کودهای آلی و روی بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و روی در کشت تناوبی کلزا و گندم [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147]
 • نجفیان، گودرز مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19]
 • نصیری، سید میثم تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43]
 • نصراله زاده اصل، علی ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و ذرت (Zea mays L.) به روش جایگزینی در منطقه خوی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215]
 • نظریان، فرهاد اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم. [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195]
 • نیکنام، فاطمه تاثیر کاربرد توام کود های دامی و ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و اوره در زراعت گیاه بزرک (L. Linum usitatisimum) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203]
 • نوروزی نژاد، مرضیه اثر کودهای زیستی ورمی‌کمپوست و بارور۲® بر برخی صفات کمی و میزان جذب عناصر در ریحان سبز (Ocimum basilicm L.) در منطقه گچساران [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172]
 • نوزاد نمین، کریم تأثیر شیوه‌های کشت بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57]

ه

 • هاشمی، سیدامیرفرید تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138]
 • همایونی، امینه تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120]
 • همایونی، هومن تأثیر کم آبیاری بر فلورسانس کلرفیل، خصوصیات رویشی و عملکرد دانه هیبریدهای ذرت [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24]

ی

 • یارنیا، مهرداد بررسی تاثیر رژیم‌های آبیاری و سوپرجاذب بر میزان پرولین و قندهای محلول و رابطه آن‌ها با عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102]
 • یداللهی، پرویز تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34]
 • یداللهی، پرویز مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L) [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225]
 • یعقوبیان، یاسر اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111]
 • یعقوبیان، یاسر تأثیر همزیستی قارچ‌هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133]
 • یوسفی راد، مجتبی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90]