نمایه نویسندگان

آ

 • آبتین، طاهر اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 214-224]
 • آرمین، محمد تأثیر کاربرد نیتروژن بر قدرت رقابتی گیاه ذرت در تراکم‌های مختلف علف‌هرز قیاق [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 191-200]
 • آقاجان تبار عالی، حسین تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 213-224]

ا

 • احمدی، عبدالرضا بررسی فلور و تهیه نقشه پراکنش علف‌‌های هرز مزارع نخود پاییزه(Cicer arietinum L.) شهرستان خرم‌آباد [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 177-190]
 • احمدی، عبدالرضا اثر تنش خشکی آخر فصل و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-12]
 • احمدی، عبدالرضا بررسی پراکنش و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 205-218]
 • احمدی، علی بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-20]
 • احمدی، مصطفی بررسی برخی از ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم تحت کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 1-14]
 • ارشد، موسی تأثیر سالیسیلیک اسید و کود زیستی فسفاته بارور2 بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 115-123]
 • اسلامپور، محمود تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • اسماعیل زاده مقدم، محسن تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 53-66]
 • افیونی، داوود بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه‏ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 195-203]
 • امام، یحیی بررسی برخی از ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم تحت کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 1-14]
 • امدادی، زهره برآورد ذخیره بانک ‬بذر علف‬های‬هرز در باغات مرکبات شهرستان بندرگز و تهیه نقشه پراکنش آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-180]
 • امین پناه، هاشم تأثیر تناوب محصولات مختلف با برنج در شرایط کاربرد نیتروژن و تقسیط آن بر رشد و عملکرد محصول [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 95-106]
 • انصاری، محمد حسین اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 136-145]
 • اهری زاد، سعید بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]

ب

 • بابایی، حوریه بررسی اثر پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و وابسته به عملکرد ماش در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 23-31]
 • بابایی، خدیجه تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی با نانواکسید آهن و روی بر محتوای کلروفیل، پر شدن دانه و عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 68-75]
 • باقری، رضا خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]
 • باقریه نجار، محمد باقر ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 227-241]
 • بحرانی، عبدالله بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 1-9]
 • بخرد، حامد تأثیر کود نانو در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کنجد(Sesamum indicum L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 110-122]
 • برادران فیروزآبادی، مجتبی پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 13-27]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 13-27]
 • برازش، فرشته تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخی شاخص‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی پسته رقم "احمد آقایی" [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 219-226]
 • برجی آباد، عبدالرضا اثرات تراکم کشت و کاربرد آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 156-167]
 • برقی، علی اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • برمکی، مرتضی تأثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 31-47]
 • برمکی، مرتضی اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 113-124]
 • بیژن زاده، احسان تاثیر رژیم آبیاری و شیوه های کاربرد کود شیمیایی فسفر بر کارایی بازیافت فسفر و عملکرد دانه در دو رقم کلزا [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 48-59]
 • بلدی، راضیه تاثیر رژیم آبیاری و شیوه های کاربرد کود شیمیایی فسفر بر کارایی بازیافت فسفر و عملکرد دانه در دو رقم کلزا [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 48-59]

پ

 • پارسائیان، مهدیه پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 13-27]
 • پازکی، علیرضا بررسی اثر پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و وابسته به عملکرد ماش در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 23-31]
 • پاسبان اسلام، بهمن اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 42-52]
 • پاشاپور خویی، عطیه تأثیر حذف گل آذین و اندازه غده بذری بر شاخص سطح برگ و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 172-181]
 • پاکدل، اصغر اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 174-182]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 65-79]
 • پیرزاد، علیرضا ارزیابی قدرت رقابتی کرچک (L. Ricinus communis) با علف هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) در تراکم های گیاهی مختلف [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 142-153]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی با نانواکسید آهن و روی بر محتوای کلروفیل، پر شدن دانه و عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 68-75]
 • پناهپور، ابراهیم بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 107-114]
 • پوررضا، جعفر بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 1-9]
 • پوررضا، جعفر برآورد سطح برگ با برخی ویژگی‌های رویشی در ارقام گندم نان و دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 129-141]
 • پور قاسمی، راضیه بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-20]

ت

 • تاجور، یحیی اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 73-84]
 • ترابی، مسعود غربالگری برای مقاومت به شوری از طریق ارزیابی سطوح یونی و محتوای مواد غذایی در اکوتیپ های یونجه ایرانی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 80-90]
 • تقی زاده، فرناز بررسی امکان جایگزینی کود زیستی بارور-۲ با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس(Lens culinaris) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 124-139]
 • تمرتاش، رضا تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 213-224]
 • توبه، احمد اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • توبه، احمد مطالعه همبستگی و تجزیه رگرسیون بین صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در آرایش‌های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 158-171]

ث

 • ثانی خانی، محسن تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-194]

ج

 • جعفرزاده، تاصر ارزیابی قدرت رقابتی کرچک (L. Ricinus communis) با علف هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) در تراکم های گیاهی مختلف [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 142-153]
 • جماعتی ثمرین، شهزاد اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • جهانبخش، سدابه اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • جواهری، محمد علی بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 125-135]
 • جودی، لیلا بررسی روابط مرفومتریک برخی گونه های جنس Rosa( Rosaceae) در ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 225-232]

ح

 • حاتمی، محمدرضا تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L ) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 15-24]
 • حاجی حسنی اصل، نواب اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • حاج محمد نیا قالی باف، کمال بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 123-132]
 • حسنی، فرشید ارزیابی عملکرد و کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays .L) در تاریخ و تراکم های مختلف کاشت لاین های والدینی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 97-107]
 • حسینی، زین العابدین خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]
 • حسینی، سید محسن تأثیر علفکشهای پیش رویشی، پس رویشی و تلفیق آنها در کنترل علفهای هرز بهاره و تابستانه باغات سیب و انگور [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 193-204]
 • حسینی، یعقوب تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]
 • حسین پور، طهماسب بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-20]
 • حشمتی، غلامعلی ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 227-241]
 • حکم علی پور، سعید ارزیابی تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 133-144]
 • حمزه پور، غلامرضا مطالعه همبستگی و تجزیه رگرسیون بین صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در آرایش‌های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 158-171]

خ

 • خاقانی، شهاب تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • خاموشی، فریبا بررسی پراکنش و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 205-218]
 • خاوری خراسانی، سعید بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • خیری، عزیزاله تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-194]
 • خیری زاده آروق، یونس تأثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 31-47]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 73-84]
 • خزاعی، حمیدرضا پاسخ ریشه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به غلظت، زمان و نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 140-157]
 • خوش چهره، حنانه بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 119-138]

د

 • دادنیا، محمد رضا ارزیابی اثر کاربرد سولفات منگنز بر مؤلفه های تولید و غلظت مالون دی آلدئید کلزای بهاره در شرایط تنش کمبود آب [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 40-52]
 • داودی، سیده حکیمه تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 15-22]
 • درویش کجویی، فرخ بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • دهستانی اردکانی، مریم بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی سه رقم سیب (رد دلیشز، گلدن دلیشز و استارکینگ) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 192-204]
 • دولتی بانه، حامد ارزیابی سازگاری 50 رقم انگور روسی در ایران به روش بای پلات ژنوتیپ در محیط (GGE Biplot) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 205-213]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 65-79]
 • راحمی کاریزکی، علی تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 15-22]
 • راوری، سید ذبیح الله بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 125-135]
 • رحیمی، محمد مهدی تاثیر سطوح مختلف سوپرجاذب بر کارآیی مصرف آب و صفات کمی سورگوم در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 32-41]
 • رستمی، مجید اثر تنش خشکی آخر فصل و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-12]
 • رستمی، مجید بررسی پراکنش و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 205-218]
 • رسولی، ولی اله ارزیابی سازگاری 50 رقم انگور روسی در ایران به روش بای پلات ژنوتیپ در محیط (GGE Biplot) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 205-213]
 • رشدی، محسن اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • رشیدی، ورهرام بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • رشوند، سعید بررسی تغییرات میزان بیوماس گونه های Bromus tomentellus و Festuca ovina (مطالعه موردی: مناطق کوهستانی الموت قزوین) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 219-229]
 • رضازاده، رمضان تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]
 • رضایی نوپاشانی، سجاد تأثیر تناوب محصولات مختلف با برنج در شرایط کاربرد نیتروژن و تقسیط آن بر رشد و عملکرد محصول [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 95-106]
 • رضوانی، عنایت ارزیابی عملکرد و کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays .L) در تاریخ و تراکم های مختلف کاشت لاین های والدینی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 97-107]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • رمرودی، محمود اثرات تراکم کشت و کاربرد آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 156-167]

ز

 • زارع، محمد جواد بررسی برخی از ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم تحت کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 1-14]
 • زارع، مهدی بررسی همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت صفات مختلف زراعی جو تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 60-67]
 • زاهدی، حسین تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 84-94]
 • زلقی، زینب بررسی کارآیی علف‏کش آتلانتیس واختلاط آن با دوپلسان سوپر و برومایسید‏‏ ام آ در کنترل علف‏های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 165-173]
 • زندی، هنگامه خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]

س

 • سیاح فر، منوچهر تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 53-66]
 • سامانی بابادائی، رامین اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 174-182]
 • سیاهمرگویی، آسیه برآورد ذخیره بانک ‬بذر علف‬های‬هرز در باغات مرکبات شهرستان بندرگز و تهیه نقشه پراکنش آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-180]
 • سیبی، محمد پاسخ ریشه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به غلظت، زمان و نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 140-157]
 • ستاری آرانی، عمران تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امید بخش(MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 101-109]
 • سیدی، سید محمد بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 123-132]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 31-47]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی با نانواکسید آهن و روی بر محتوای کلروفیل، پر شدن دانه و عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 68-75]
 • سرتیپ، حسین اثرنانوذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، پرولین، کربوهیدرات‌های محلول و پارامترهای رشدی خرفه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 79-90]
 • سیروس مهر، علیرضا اثرنانوذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، پرولین، کربوهیدرات‌های محلول و پارامترهای رشدی خرفه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 79-90]
 • سعید ی‏پور، سعید بررسی کارآیی علف‏کش آتلانتیس واختلاط آن با دوپلسان سوپر و برومایسید‏‏ ام آ در کنترل علف‏های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 165-173]
 • سلطانی، افشین بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 1-9]
 • سلطانی، افشین برآورد سطح برگ با برخی ویژگی‌های رویشی در ارقام گندم نان و دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 129-141]

ش

 • شارجبیان، فاطمه خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]
 • شاکری، احسان ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در چین‌های مختلف در منطقه یزد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 146-155]
 • شیبانی راد، آزاده ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-14]
 • شیخ زاده، پریسا مطالعه همبستگی و تجزیه رگرسیون بین صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در آرایش‌های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 158-171]
 • شریفی راد، مجید ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 227-241]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه‏ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 195-203]
 • شمسی، منیژه تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • شهریاری، علی تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]

ص

 • صادقی، امیررضا اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 42-52]
 • صادقی، امیر علی بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 123-132]
 • صادقی، سید مصطفی اثرات ورمی کمپوست و کود نانوکلات بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت شرایط بدون آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 63-72]
 • صادقی، مهدی تاثیر تراکم بوته بر کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 108-118]
 • صادقی پور، امید بررسی اثر پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و وابسته به عملکرد ماش در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 23-31]
 • صبوری، محمد اثرات ورمی کمپوست و کود نانوکلات بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت شرایط بدون آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 63-72]
 • صداقت، نعمت اله ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 65-79]
 • صدقی، محمد تأثیر تعدیل کننده های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 31-47]
 • صدقی، محمد اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 113-124]
 • صفایی، لیلی بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه‏ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 195-203]
 • صفائی چائی کار، صنم تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • صفی خانی، سعید ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 65-79]
 • صمدانی، بتول تأثیر علفکشهای پیش رویشی، پس رویشی و تلفیق آنها در کنترل علفهای هرز بهاره و تابستانه باغات سیب و انگور [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 193-204]

ض

 • ضرغامی، فاطمه تاثیر تراکم بوته بر کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 108-118]

ط

 • طاطیان، محمدرضا تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 213-224]
 • طباطبایی، سید علی ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در چین‌های مختلف در منطقه یزد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 146-155]

ظ

 • ظهوری، محسن تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 84-94]

ع

 • عبدوسی، وحید اثر محلول پاشی اسپرمیدین بر ویژگی های بیوشیمیایی خیار (Cucumis sativus L.) در دور های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 91-100]
 • عظیم زاده، حمید رضا اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 214-224]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه‌های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 103-112]
 • علیزاده، امید ﺗﺄثیر روش های خاک ورزی بر جمعیت علف های هرز در سه رقم گندم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 154-164]
 • علی نیا، مژگان ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در چین‌های مختلف در منطقه یزد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 146-155]
 • علوی فاضل، مجتبی مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • علوی فاضل، مجتبی بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 107-114]
 • علومی، حکیمه تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخی شاخص‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی پسته رقم "احمد آقایی" [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 219-226]

غ

 • غفاری، مهدی اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 15-22]

ف

 • فاضلی رستم پور، مسعود بررسی تاثیر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر آنزیمهای آنتی اکسیدانت و نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor L.) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 25-39]
 • فاضلی رستم پور، منصور بررسی تاثیر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر آنزیمهای آنتی اکسیدانت و نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor L.) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 25-39]
 • فتحی، امین بررسی رگرسیونی صفات موثر بر عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید(Sorghum bicolor L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و سولفات روی در شرایط آب و هوایی منطقه دهلران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 85-96]
 • فرجی، ابوالفضل تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم های گوناگون کلزا [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 91-102]
 • فرج زاده معماری تبریزی، نوشین بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 21-30]
 • فرح وش، فرهاد اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • فرح وش، فرهاد تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 53-66]
 • فرح وش، فرهاد بررسی امکان جایگزینی کود زیستی بارور-۲ با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس(Lens culinaris) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 124-139]
 • فرزانه، محسن اثر محلول پاشی اسپرمیدین بر ویژگی های بیوشیمیایی خیار (Cucumis sativus L.) در دور های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 91-100]
 • فرشادفر، عزت اله ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-14]
 • فرهنگی، آیدا تأثیر سالیسیلیک اسید و کود زیستی فسفاته بارور2 بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 115-123]
 • فیروزی، محمدجواد اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 113-124]
 • فقیهی، محمد مهدی تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]

ق

 • قریب بلوک، سعید تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L ) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 15-24]
 • قربی چلکی، سمانه اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 42-52]
 • قلیپوری، عبدالقیوم اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 145-155]
 • قنبری، علی اکبر مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • قنبری، مژگان اثر محلول پاشی اسپرمیدین بر ویژگی های بیوشیمیایی خیار (Cucumis sativus L.) در دور های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 91-100]

ک

 • کابوسی، کامی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم های گوناگون کلزا [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 91-102]
 • کاظمی، حسین برآورد ذخیره بانک ‬بذر علف‬های‬هرز در باغات مرکبات شهرستان بندرگز و تهیه نقشه پراکنش آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-180]
 • کاظمی طاسکوه، نوید اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 136-145]
 • کرمی، یعقوبعلی تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 168-176]
 • کمالی، کاظم بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی سه رقم سیب (رد دلیشز، گلدن دلیشز و استارکینگ) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 192-204]
 • کیوانلو، علی تأثیر کاربرد نیتروژن بر قدرت رقابتی گیاه ذرت در تراکم‌های مختلف علف‌هرز قیاق [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 191-200]

گ

 • گلمرادی مرنی، فرهاد اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 113-124]
 • گلوی، محمد اثرات تراکم کشت و کاربرد آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 156-167]

ل

 • لایی، قنبر تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L ) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 15-24]
 • لک، شهرام ارزیابی اثر کاربرد سولفات منگنز بر مؤلفه های تولید و غلظت مالون دی آلدئید کلزای بهاره در شرایط تنش کمبود آب [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 40-52]
 • لک، شهرام مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • لک، شهرام بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 107-114]

م

 • مجیدی مهر، احمد بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 119-138]
 • محاسدت، زینب بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی سه رقم سیب (رد دلیشز، گلدن دلیشز و استارکینگ) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 192-204]
 • محتشمی، منا مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • محمدی، حمید اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 42-52]
 • محمدی، ریحانه بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 204-218]
 • محمدی، صالح اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 73-84]
 • محمدی، فریبا بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-20]
 • محمدی، هدا اثر تنش خشکی آخر فصل و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-12]
 • میری، حمید رضا اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 174-182]
 • میرزایی، جواد اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 214-224]
 • میرزایی، لیلا بررسی روابط مرفومتریک برخی گونه های جنس Rosa( Rosaceae) در ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 225-232]
 • میرزایی حیدری، محمد بررسی رگرسیونی صفات موثر بر عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید(Sorghum bicolor L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و سولفات روی در شرایط آب و هوایی منطقه دهلران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 85-96]
 • میرزاخانی، محمد تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امید بخش(MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 101-109]
 • میرشکاری، بهرام اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 28-39]
 • میرشکاری، بهرام تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 53-66]
 • میر وکیلی، سید محمد تأثیر علفکشهای پیش رویشی، پس رویشی و تلفیق آنها در کنترل علفهای هرز بهاره و تابستانه باغات سیب و انگور [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 193-204]
 • مسعود سینکی، جعفر تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L ) [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 15-24]
 • مشیدی، محمد علی تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 182-192]
 • مصطفوی راد، معرفت اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 136-145]
 • مصلح آرانی، اصغر اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 214-224]
 • مصلح آرانی، علی اصغر خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-191]
 • ملکی، عباس بررسی رگرسیونی صفات موثر بر عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید(Sorghum bicolor L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و سولفات روی در شرایط آب و هوایی منطقه دهلران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 85-96]
 • ملکی فراهانی، سعیده بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه‌های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 103-112]
 • ممیوند، بهنام بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه‌های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 103-112]
 • منوچهری کلانتری، خسرو تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخی شاخص‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی پسته رقم "احمد آقایی" [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 219-226]
 • مهدوی، بتول تأثیر کود نانو در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کنجد(Sesamum indicum L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 110-122]
 • موسوی، سید غلامرضا تاثیر دور آبیاری، اسید هیومیک و نوع کود گوگردی بر صفات مورفولوژیکی و عملکردی شنبلیله [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 40-51]
 • موسوی، سید غلامرضا پاسخ مورفوفیزیولوژیک ذرت به باکتری‌های محرک رشد، کود روی و دور آبیاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 52-62]
 • موسوی، سیدکریم بررسی فلور و تهیه نقشه پراکنش علف‌‌های هرز مزارع نخود پاییزه(Cicer arietinum L.) شهرستان خرم‌آباد [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 177-190]

ن

 • نادری، احمد مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • نادری، احمد برآورد سطح برگ با برخی ویژگی‌های رویشی در ارقام گندم نان و دوروم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 129-141]
 • نادری، احمد بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 107-114]
 • نادری، روح اله تاثیر رژیم آبیاری و شیوه های کاربرد کود شیمیایی فسفر بر کارایی بازیافت فسفر و عملکرد دانه در دو رقم کلزا [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 48-59]
 • نادری، محمدرضا تأثیر منابع کودی مختلف بر رشد و عملکرد علوفه‌ی یونجه [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 156-164]
 • نبوی، سیدجابر تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 213-224]
 • نجفی، عبداله ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-14]
 • نجفی نژاد، حمید بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 125-135]
 • نخ‎زری مقدم، علی تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 15-22]
 • نیری، زهرا ﺗﺄثیر روش های خاک ورزی بر جمعیت علف های هرز در سه رقم گندم [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 154-164]
 • نصیبی، فاطمه تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخی شاخص‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی پسته رقم "احمد آقایی" [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 219-226]
 • نصراله زاده اصل، علی تأثیر حذف گل آذین و اندازه غده بذری بر شاخص سطح برگ و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 172-181]
 • نظامی، احمد اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 73-84]
 • نظامی، احمد پاسخ ریشه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به غلظت، زمان و نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 140-157]
 • نیکنام، فاطمه تأثیر کود نانو در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کنجد(Sesamum indicum L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 110-122]
 • نودهی، اکبر تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم های گوناگون کلزا [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 91-102]
 • نورکی، فاطمه بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 107-114]

و

 • ویسی، محمد تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-194]
 • ویسی، مژگان بررسی پراکنش و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 205-218]

ه

 • هادی، هاشم ارزیابی قدرت رقابتی کرچک (L. Ricinus communis) با علف هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) در تراکم های گیاهی مختلف [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 142-153]
 • هاشمی، سید امیر فرید تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امید بخش(MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.) [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 101-109]
 • هاشم آبادی، داود بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 204-218]
 • هدایت، علی اصغر ارزیابی اثر کاربرد سولفات منگنز بر مؤلفه های تولید و غلظت مالون دی آلدئید کلزای بهاره در شرایط تنش کمبود آب [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 40-52]
 • همتی نفر، کیامرث تاثیر سطوح مختلف سوپرجاذب بر کارآیی مصرف آب و صفات کمی سورگوم در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 32-41]

ی

 • یادگاری، مهراب بررسی اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 68-78]
 • یارنیا، مهرداد تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 53-66]
 • یگانه، حسن بررسی تغییرات میزان بیوماس گونه های Bromus tomentellus و Festuca ovina (مطالعه موردی: مناطق کوهستانی الموت قزوین) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 219-229]