نمایه نویسندگان

آ

 • آبکار، اسمعیل بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد بادرشبو ( Dracocephalum moldavica L) .سطوح مصرف نیتروژن و عناصر کم مصرف [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 108-119]
 • آذری، آرمان بررسی قابلیت تولید و تحمل به خشکی سه رقم ارزن و سورگوم اسپیدفید در منطقه رفسنجان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 116-128]
 • آرمین، محمد تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 18-26]
 • آروین، محمدجواد تأثیر خاکپوش‌های نایلونی و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر روند تغییرات برخی عناصر برگی، آنزیمها و میزان تجمع نیترات در پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 123-135]
 • آزادی، محمد صادق بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • آستانه، نعیمه تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • آقامحمدرضا، محمد بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • آینه بند، امیر بررسی برخی ویژگی های رشدی جو و شنبلیه در کشت مخلوط تحت تاثیر کود نیتروژن در مرحله سنبله جو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 91-101]

ا

 • ابراهیمی، مجتبی اثر سالسیلیک اسید و کربنات کلسیم بر کارآیی مصرف آب و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت(L. Zea mays) در شرایط کمبود آب در مرودشت استان فارس [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 26-40]
 • ابراهیم نیا، راضیه تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 152-165]
 • ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین تأثیر خاکپوش‌های نایلونی و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر روند تغییرات برخی عناصر برگی، آنزیمها و میزان تجمع نیترات در پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 123-135]
 • احمدی، فرید بررسی واکنش ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد کودهای مختلف شیمیایی، نانو، نانوبیولوژیک و عصاره ارگانیک جلبک دریایی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 188-203]
 • ارجمند، کلام الله اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • اردکانی، محمد رضا بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • اردکانی، محمد رضا ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • ارغوانی، مسعود اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 140-151]
 • اسدی، سارا تحلیل روند بلند مدت تغییرات کارایی مصرف آب گوجه‫ فرنگی‬‬‬‬‬‬‬‬ (Lycopersicon esculentum) در مناطق جنوبی، جنوب غربی و مرکزی ایران‬‬‬‬‬ [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 107-122]
 • اسعدی، علی محمد بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه Ephedra major Host. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 97-107]
 • اصغری پور، محمدرضا بررسی تاثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر انتشار گاز Nitrous oxide (N2O) و آمونیاک (NH3) در تناوب پنبه- گندم در منطقه داراب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 198-213]
 • اصغری پور، محمد رضا تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 12-25]
 • امیدی، حشمت بررسی صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر کاربرد اسید هیومیک [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 58-73]
 • امیری، بهرام تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • امیری، بهرام بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • امیری، بهرام بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]

ب

 • باباخانی، بابک بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 271-280]
 • بابادائی سامانی، رامین تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 28-39]
 • بیابانی، عباس بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 190-199]
 • بیابانی، عباس تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]
 • بحرانی، عبدالله تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • بحرانی، عبدالله بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • بحرانی، عبدالله بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • بذرافشان، فرود بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • بذرافشان، فرود بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • بذر افشان، فرود تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • براری تاری، داود تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 102-115]
 • بیژن زاده، احسان تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 152-165]
 • بش، زینب اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 239-249]
 • بنی سعیدی، عبدالکریم تأثیر دوز کاهش‌یافته علف‌کش سولفوسولفورون همراه با مت سولفورون-متیل و تراکم گیاه زراعی بر کنترل علف‏ هرز پنیرک (Malva sylvestris) در زراعت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 72-81]
 • بنی سعیدی، عبدالکریم اثر مقدار مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 68-77]
 • بهپوری، علی تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 152-165]

پ

 • پازکی، علیرضا بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • پاساری، بابک بررسی واکنش ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد کودهای مختلف شیمیایی، نانو، نانوبیولوژیک و عصاره ارگانیک جلبک دریایی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 188-203]
 • پاساری، بابک بررسی کاربرد اتفون و قطع گل‌آذین نر بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-146]
 • پاک سرشت، غلامرضا بررسی کاربرد اتفون و قطع گل‌آذین نر بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-146]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 104-115]
 • پیردشتی، همت اله فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 147-161]
 • پیرزاد، علیرضا بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 41-52]
 • پیرسته انوشه، هادی اثر محلول‌پاشی کلرمکوات کلراید و کاربرد مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 1-11]
 • پناهیان، مهدی اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 225-238]

ت

 • تابش، زهرا تاثیر کاربرد مالچ های گیاهی بر کنترل علف‎های هرز باغ های انجیر در منطقه‎ی استهبان [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 10-19]
 • تجملیان، مهدیه تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]
 • تراشی، مهدی بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 190-199]
 • تیموری، مریم ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • تیمورزاده، علی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]

ث

 • ثانی خانی، محسن اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 140-151]

ج

 • جاوید، علیرضا تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 28-39]
 • جباری، حمید تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-52]
 • جعفری، سیما اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • جعفری، لیلا تحلیل روند بلند مدت تغییرات کارایی مصرف آب گوجه‫ فرنگی‬‬‬‬‬‬‬‬ (Lycopersicon esculentum) در مناطق جنوبی، جنوب غربی و مرکزی ایران‬‬‬‬‬ [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 107-122]
 • جعفرآقایی، مجید بررسی لاین‏های موتانت پنبه به کمک فناوری هسته‏یی در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری و محلول پاشی با کود پتاسه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 162-174]
 • جعفرزاده، تاصر بررسی مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Yuncker Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) میاندوآب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 1-9]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 53-71]
 • جلیلیان، جلال بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 41-52]
 • جهان، محسن تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 18-26]
 • جهان، محسن ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 134-147]
 • جهانبخش، سدابه واکنش ارقام هیبرید ذرت به قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی در منطقه مغان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 204-216]
 • جواهری، محسن بررسی واکنش ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد کودهای مختلف شیمیایی، نانو، نانوبیولوژیک و عصاره ارگانیک جلبک دریایی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 188-203]
 • جواهری، محمد علی پهنه‌بندی آگروکلیمایی جهت تعیین دوره رشد مناسب، تاریخ کاشت و برداشت کاشت پاییزه چغندرقند در استان کرمان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 148-161]
 • جویبان، زین العابدین تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 178-189]
 • جوکار، فرشته ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌های پیشرفته گندم دوروم (Triticum durum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی و بدون آبیاری [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 162-173]
 • جوکار، محمدمهدی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت" [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 217-229]

چ

 • چراتی آرایی، علی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 147-161]

ح

 • حبیب زاده، فرهاد تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • حدادی نژاد، مهدی برسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و تعیین محتوای آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران (l. Viola odorata) درسه رویشگاه طبیعی بخش مرکزی استان مازندران [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 74-85]
 • حیدری، مصطفی بررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 82-90]
 • حسامی، عین اله ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 134-147]
 • حسنی، اکبر تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • حسینی، سید محمد امین برسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و تعیین محتوای آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران (l. Viola odorata) درسه رویشگاه طبیعی بخش مرکزی استان مازندران [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 74-85]
 • حسینی بلداجی، سیدافشین بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 271-280]
 • حسن پناه، داود اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 225-238]
 • حسندخت، محمدرضا تأثیر خاکپوش‌های نایلونی و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر روند تغییرات برخی عناصر برگی، آنزیمها و میزان تجمع نیترات در پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 123-135]
 • حسنی مقدم، اسفندیار تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی بر ترکیبات فرار گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 116-130]
 • حکیم زاده، محمدعلی تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]
 • حکم علی پور، سعید اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 225-238]

خ

 • خادم، سحر تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-52]
 • خارا، جلیل تأثیر همزیستی میکوریزی در تعدیل اثرات زیانبار علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر متیل‌استر در آفتابگردان [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 46-57]
 • خیری، عزیزاله اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 140-151]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت خاک و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش (Vigna radiate L.) در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 91-103]
 • خلج، حمیده ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی در تجزیه و تحلیل رشد کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 211-224]
 • خوشنودیزدی، اصغر بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه Ephedra major Host. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 97-107]

د

 • داداشی، محمدرضا کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های‌هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد علوفه یونجه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 185-197]
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 239-249]
 • دست بندان نژاد، شیرین واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 18-27]
 • دهقان، زینب تأثیر همزیستی میکوریزی در تعدیل اثرات زیانبار علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر متیل‌استر در آفتابگردان [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 46-57]
 • دهمرده، مهدی ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 35-45]
 • دولتشاه، مظفر تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی بر ترکیبات فرار گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 116-130]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی شبیه سازی عملکرد سویا با مدل iLegume_Soybean در استان مازندران [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 166-177]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 190-199]
 • راحمی کاریزکی، علی تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]
 • راد، محمدهادی تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]
 • راعی، یعقوب اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 225-238]
 • رامئه، ولی الله تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 53-65]
 • رحیمی، نادر بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 41-52]
 • رسایی، بهنوش اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 53-71]
 • رستمی، آرش تأثیر کودهای نیتروژن و ازتو باکتر بر عملکرد دانه و راندمان مصرف نیتروژن در ذرت سینگل کراس مراکشی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 200-210]
 • رشدی، محسن بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد بادرشبو ( Dracocephalum moldavica L) .سطوح مصرف نیتروژن و عناصر کم مصرف [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 108-119]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • رضایی علولو، افسون اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 140-151]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 18-26]
 • رمرودی، محمود ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 35-45]
 • رنج کش، نسیم تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 53-65]
 • روزرخ، مهدی تاثیر کاربرد گلایسین بتائین بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک رقم های گندم دیم در کرمانشاه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 78-85]
 • رومانی، اعظم تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]

ز

 • زارع، مهدی تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 214-228]
 • زارع، مهدی بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • زاهدی، حسین بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]

ژ

 • ژو، گوئیشنگ اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 53-71]

س

 • سیادت، عطا اله بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • سام دلیری، مرتضی تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 53-65]
 • سیروس مهر، علیرضا تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 12-25]
 • سعادتمند، سارا فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 147-161]
 • سعیدی، کرامت الله اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 239-249]
 • سعید ی‏پور، سعید تأثیر دوز کاهش‌یافته علف‌کش سولفوسولفورون همراه با مت سولفورون-متیل و تراکم گیاه زراعی بر کنترل علف‏ هرز پنیرک (Malva sylvestris) در زراعت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 72-81]
 • سلطانی، افشین واکنش رشد، نمو و عملکرد بادام‌زمینی به تغییرات دما و غلظت دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 1-17]
 • سلوکی، محمود ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • سمیعی، امین تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت" [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 217-229]
 • سودائی زاده، حمید تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]

ش

 • شاهوردی، محمد تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 12-25]
 • شیرانی راد، امیر حسین بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • شیرانی راد، امیر حسین ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • شیرزادی، محمدحسن تأثیر خاکپوش‌های نایلونی و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر روند تغییرات برخی عناصر برگی، آنزیمها و میزان تجمع نیترات در پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 123-135]
 • شرقی، یونس بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]
 • شعبان، مهدی تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی بر ترکیبات فرار گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 116-130]
 • شعبانی، مجید تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 28-39]
 • شقاقی، آرزو تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت" [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 217-229]
 • شکوه فر، علیرضا واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 18-27]
 • شکوه فر، علیرضا بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • شهریاری، ابوالفضل بررسی صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر کاربرد اسید هیومیک [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 58-73]
 • شور، محمود تأثیر اسپرمیدین و سالیسیلیک اسید بر میزان پلی‌آمین‌های داخلی، فعالیت آنزیم‌های شکارکننده رادیکال‌های آزاد و میزان تخریب اکسیداتیو لیپیدها در گل بریدنی رز رقم "بلک‌مجیک" [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 238-254]

ص

 • صادقی، سید مصطفی تاثیر سطوح کود سولفات پتاسیم و فاصله ردیف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (پاچ باقلا) در باغ کف بر شده چای [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 250-262]
 • صادق زاده، بهزاد ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • صالحی، امین تاثیر سطوح مختلف آبیاری، خاکپوشه پلاستیک و مواد ضد تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت رنگین [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 243-257]
 • صحافی، سید رسول ارزیابی شاخص ‏های مقاومت به خشکی و استفاده از روش بای‏ پلات در اکوتیپ‏ های گاودانه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-106]
 • صیدمرادی، علیرضا بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با زادمایه رایزوبیومی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر میزان کلروفیل، عناصر غذایی و عملکرد دانه عدس در شرایط دیم [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 258-270]
 • صفایی، امیررضا تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم تاج خروس علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 81-90]
 • صفائی، محمد بررسی قابلیت تولید و تحمل به خشکی سه رقم ارزن و سورگوم اسپیدفید در منطقه رفسنجان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 116-128]
 • صفوی فرد، نادیا تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-52]
 • صلاحی فراهی، محمد بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 190-199]
 • صمصامی، سعید بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-184]
 • صوفی فرد، شهین تاثیر سطوح کود سولفات پتاسیم و فاصله ردیف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (پاچ باقلا) در باغ کف بر شده چای [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 250-262]

ض

 • ضیائی، سید مسعود بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت خاک و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش (Vigna radiate L.) در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 91-103]

ط

 • طالبی، رضا نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 28-40]
 • طاهری حصاری، فاطمه بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]
 • طبیب لقمانی، سید محمد تقی بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • طریفی، شهناز بررسی برخی ویژگی های رشدی جو و شنبلیه در کشت مخلوط تحت تاثیر کود نیتروژن در مرحله سنبله جو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 91-101]

ع

 • عادلیان، داوود تاثیر سطوح مختلف آبیاری، خاکپوشه پلاستیک و مواد ضد تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت رنگین [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 243-257]
 • عامری، علی اکبر بررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 82-90]
 • عبدالهی، فرزین تحلیل روند بلند مدت تغییرات کارایی مصرف آب گوجه‫ فرنگی‬‬‬‬‬‬‬‬ (Lycopersicon esculentum) در مناطق جنوبی، جنوب غربی و مرکزی ایران‬‬‬‬‬ [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 107-122]
 • عجم نوروزی، حسین واکنش رشد، نمو و عملکرد بادام‌زمینی به تغییرات دما و غلظت دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 1-17]
 • عجم نوروزی، حسین کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های‌هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد علوفه یونجه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 185-197]
 • عطایی، رضا تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • علی بخشی، اسماعیل تأثیر سطوح مختلف کود اوره و چند کشتی همزمان برخی از لگومها بر خصوصیات زراعی و بیوماس کل ذرت [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 1-17]
 • علی پناه، عباس تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 12-25]
 • علی پور، اکبر بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]
 • علیزاده، امید بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 160-170]
 • علیزاده واسکسی، فرشته فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 147-161]
 • علوی فاضل، مجتبی واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 18-27]
 • علوی فاضل، مجتبی بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • علوی فاضل، مجتبی ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • عمادی، علیرضا اثر محلول‌پاشی کلرمکوات کلراید و کاربرد مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 1-11]
 • عیوضی، علیرضا بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 136-148]

غ

 • غفاری، سحر اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • غلامحسینی، مجید تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]
 • غنی پور گورکی، محدثه ارزیابی شاخص ‏های مقاومت به خشکی و استفاده از روش بای‏ پلات در اکوتیپ‏ های گاودانه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-106]

ف

 • فاتح، اسفندیار بررسی برخی ویژگی های رشدی جو و شنبلیه در کشت مخلوط تحت تاثیر کود نیتروژن در مرحله سنبله جو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 91-101]
 • فاخری، براتعلی ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • فتحی، امین تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 102-115]
 • فرجی، هوشنگ تاثیر سطوح مختلف آبیاری، خاکپوشه پلاستیک و مواد ضد تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت رنگین [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 243-257]
 • فرجادی شکیب، محمد تأثیر اسپرمیدین و سالیسیلیک اسید بر میزان پلی‌آمین‌های داخلی، فعالیت آنزیم‌های شکارکننده رادیکال‌های آزاد و میزان تخریب اکسیداتیو لیپیدها در گل بریدنی رز رقم "بلک‌مجیک" [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 238-254]
 • فرح وش، فرهاد تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 104-115]
 • فرخی، هادی برآورد تولید با استفاده از بارندگی در مراتع استپی استان یزد مطالعه موردی (مراتع صدرآباد ندوشن یزد) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 86-94]
 • فرهودی، رزوبه ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 134-147]
 • فیضی، مهدی ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • فیض بخش، محمد تقی تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم تاج خروس علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 81-90]
 • فلاح، فرزان تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 104-115]
 • فلاح آملی، هرمز تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 102-115]

ق

 • قاسمی، احمد تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 230-242]
 • قاسمی، پرویز نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 28-40]
 • قبادی، مختار اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 53-71]
 • قبادی‌نیا، مهدی اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 239-249]
 • قربانی، اردوان اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • قیصری، ابوالقاسم بررسی تاثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر انتشار گاز Nitrous oxide (N2O) و آمونیاک (NH3) در تناوب پنبه- گندم در منطقه داراب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 198-213]
 • قلی زاده، عبداللطیف تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 53-67]
 • قلی نژاد، اسماعیل بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 41-52]
 • قنبری، سید احمد بررسی تاثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر انتشار گاز Nitrous oxide (N2O) و آمونیاک (NH3) در تناوب پنبه- گندم در منطقه داراب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 198-213]

ک

 • کاشانی، علی بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 66-80]
 • کاظمی، الهام تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 230-242]
 • کاظمی، محسن ارزش غذایی دو گونه گیاهی Salvia hydrangea و Sophora alopecuroides در دو مرحله فنولوژیکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 105-187]
 • کاظمی، محسن مقایسه برخی پارامترهای تغذیه‌ای و تخمیری سیلاژ تهیه شده از ذرت (.Zea mays L) رقم سینگل کراس 704 در مرحله دندانه‌ای [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 174-185]
 • کافی، محسن تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت" [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 217-229]
 • کافی، محمد تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 178-189]
 • کاکه ممی، آزاد اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 186-198]
 • کامرانی، مرتضی واکنش ارقام هیبرید ذرت به قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی در منطقه مغان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 204-216]
 • کرمی، عزت نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 28-40]
 • کریمی زاده، رحمت اله ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌های پیشرفته گندم دوروم (Triticum durum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی و بدون آبیاری [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 162-173]

گ

 • گلوی، محمد ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 35-45]
 • گنجعلی، حمیدرضا تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 230-242]

ل

 • لبافی حسین آبادی، محمدرضا ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی در تجزیه و تحلیل رشد کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 211-224]
 • لک، شهرام بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • لک، شهرام بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]

م

 • مجدم، مانی واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 18-27]
 • مجدم، مانی بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704 [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 40-52]
 • مجدم، مانی بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 212-225]
 • محمدی، خسرو تأثیر کودهای نیتروژن و ازتو باکتر بر عملکرد دانه و راندمان مصرف نیتروژن در ذرت سینگل کراس مراکشی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 200-210]
 • محمدی، سید ابوالقاسم ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 129-139]
 • محمدی ازنی، مهدی برسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و تعیین محتوای آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران (l. Viola odorata) درسه رویشگاه طبیعی بخش مرکزی استان مازندران [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 74-85]
 • محمودی، جواد ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 35-45]
 • مختارپور، حسن تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم تاج خروس علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 81-90]
 • میری، حمیدرضا صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با افزایش عملکرد دانه در گندم در طی سال‌های پس از انقلاب سبز و جهت گیری آینده [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 263-277]
 • مرادی، حسین برسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و تعیین محتوای آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران (l. Viola odorata) درسه رویشگاه طبیعی بخش مرکزی استان مازندران [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 74-85]
 • مرادی، علی تاثیر سطوح مختلف آبیاری، خاکپوشه پلاستیک و مواد ضد تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت رنگین [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 243-257]
 • مرادی طالب بیگی، رضا اثر روش‌های خاک‌ورزی و بقایای ذرت بر عملکرد گندم، فراوانی ماده آلی و کرم‌‌های خاکی در زرقان فارس [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 226-237]
 • مرجوی، علیرضا بررسی لاین‏های موتانت پنبه به کمک فناوری هسته‏یی در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری و محلول پاشی با کود پتاسه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 162-174]
 • میرزاخانی، محمد تأثیر سطوح مختلف کود اوره و چند کشتی همزمان برخی از لگومها بر خصوصیات زراعی و بیوماس کل ذرت [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 1-17]
 • میرزاوند، جهانبخش اثر روش‌های خاک‌ورزی و بقایای ذرت بر عملکرد گندم، فراوانی ماده آلی و کرم‌‌های خاکی در زرقان فارس [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 226-237]
 • میرشکاری، بهرام تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 104-115]
 • مروی، حمید تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 18-26]
 • مصلح آرانی، اصغر تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 199-211]
 • مظفری، افشین بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با زادمایه رایزوبیومی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر میزان کلروفیل، عناصر غذایی و عملکرد دانه عدس در شرایط دیم [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 258-270]
 • مظفری، حمید تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-52]
 • مظلوم، پوریا تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 53-65]
 • معتمدی، محمد اثر مقدار مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 68-77]
 • معصومی اصل، اسد ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌های پیشرفته گندم دوروم (Triticum durum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی و بدون آبیاری [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 162-173]
 • میقانی، فریبا کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های‌هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد علوفه یونجه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 185-197]
 • مکاریان، حسن بررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 82-90]
 • ممتازی، فرحناز صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با افزایش عملکرد دانه در گندم در طی سال‌های پس از انقلاب سبز و جهت گیری آینده [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 263-277]
 • مهاجری، فرهاد تاثیر کاربرد مالچ های گیاهی بر کنترل علف‎های هرز باغ های انجیر در منطقه‎ی استهبان [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 10-19]
 • مهربان، احمد تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 230-242]
 • موسوی، امیرعباس تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 53-65]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 178-189]
 • موسوی، سید غلامرضا تاثیر رژیم آبیاری، محلول‌پاشی متانول و کاربرد اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های ریشه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 20-34]
 • موسوی، سیدمریم برسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و تعیین محتوای آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران (l. Viola odorata) درسه رویشگاه طبیعی بخش مرکزی استان مازندران [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 74-85]
 • موسوی نیک، سید محسن بررسی تاثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر انتشار گاز Nitrous oxide (N2O) و آمونیاک (NH3) در تناوب پنبه- گندم در منطقه داراب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 198-213]

ن

 • نادی، مهدی پهنه‌بندی آگروکلیمایی جهت تعیین دوره رشد مناسب، تاریخ کاشت و برداشت کاشت پاییزه چغندرقند در استان کرمان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 148-161]
 • نادری، روح اله تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 152-165]
 • نبی زاده، اسمعیل بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد بادرشبو ( Dracocephalum moldavica L) .سطوح مصرف نیتروژن و عناصر کم مصرف [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 108-119]
 • نجات خواه، پریسا ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 149-159]
 • نجفی، حسین بررسی مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Yuncker Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) میاندوآب [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 1-9]
 • نجفی نژاد، حمید پهنه‌بندی آگروکلیمایی جهت تعیین دوره رشد مناسب، تاریخ کاشت و برداشت کاشت پاییزه چغندرقند در استان کرمان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 148-161]
 • نیستانی، الیاس بررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 82-90]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 134-147]
 • نظامی، احمد تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 178-189]
 • نظامی، احمد بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت خاک و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش (Vigna radiate L.) در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 91-103]
 • نعمتی، سیدحسین تأثیر اسپرمیدین و سالیسیلیک اسید بر میزان پلی‌آمین‌های داخلی، فعالیت آنزیم‌های شکارکننده رادیکال‌های آزاد و میزان تخریب اکسیداتیو لیپیدها در گل بریدنی رز رقم "بلک‌مجیک" [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 238-254]
 • نعمت اله ثانی، رضا تأثیر اسپرمیدین و سالیسیلیک اسید بر میزان پلی‌آمین‌های داخلی، فعالیت آنزیم‌های شکارکننده رادیکال‌های آزاد و میزان تخریب اکسیداتیو لیپیدها در گل بریدنی رز رقم "بلک‌مجیک" [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 238-254]
 • نیک نژاد، یوسف تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 102-115]
 • نورحسینی، سید علی واکنش رشد، نمو و عملکرد بادام‌زمینی به تغییرات دما و غلظت دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 1-17]
 • نوری دلاور، محمد زمان تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 104-115]
 • نوروزی، مسعود کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های‌هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد علوفه یونجه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 185-197]
 • نوعلیزاده، مرتضی شبیه سازی عملکرد سویا با مدل iLegume_Soybean در استان مازندران [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 166-177]

و

 • وجودی مهربانی، لمیا تاثیر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک جعفری [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 86-96]
 • ولی پور، محمد باقر تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 120-133]
 • ولی زاده، رضا ارزش غذایی دو گونه گیاهی Salvia hydrangea و Sophora alopecuroides در دو مرحله فنولوژیکی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 105-187]

ه

 • هادی، ابراهیم واکنش ارقام هیبرید ذرت به قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی در منطقه مغان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 204-216]
 • هوشنی، مهدیه بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 271-280]

ی

 • یاراحمدی، رضا تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی بر ترکیبات فرار گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 116-130]
 • یاوری، علیرضا برسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و تعیین محتوای آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران (l. Viola odorata) درسه رویشگاه طبیعی بخش مرکزی استان مازندران [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 74-85]