نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری تکمیلی تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای‌ عملکرد نخود [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54]
 • آللوکمیکال بررسی اثر آللوپاتی برخی علف‌های هرز رایج استان هرمزگان بر جوانه‌زنی و رشد رویشی پیاز (Allium cepa) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110]
 • آلودگی خاک اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]
 • آهن اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14 [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79]

ا

 • ارقام پابلند تأثیر مقادیر مختلف کلرمکوات کلرید و تراکم بوته در کنترل خوابیدگی گندم [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44]
 • ایلام تأثیر تنش خشکی بر بیومس، فعالیت آنزیم‌ها و پرولین ریشه و برگ نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi) در شرایط نهالستان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • الگوی پراکنش تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51]
 • انتقال مجدد بررسی توان ذخیره‌سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه تریتیکاله متاثر از تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12]
 • انگل ریشه بررسی اثر گیاهان تله‎ای کتان و کنجد به منظور کاهش خسارت گل جالیز در ارقام رایج گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73]
 • انگل سس تاثیر دو روش کشت نشایی و مستقیم در میزان پارازیته شدن ارقام رایج گوجه‌فرنگی به علف هرز انگلی سس [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99]
 • اوره اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57]

ب

 • باکتری محرک رشد بررسی توان ذخیره‌سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه تریتیکاله متاثر از تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12]
 • برگ پرچم و عملکرد تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42]

پ

 • پارازیته شدن تاثیر دو روش کشت نشایی و مستقیم در میزان پارازیته شدن ارقام رایج گوجه‌فرنگی به علف هرز انگلی سس [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99]
 • پراکسیداز تأثیر تنش خشکی بر بیومس، فعالیت آنزیم‌ها و پرولین ریشه و برگ نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi) در شرایط نهالستان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • پروتئین تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.)) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90]
 • پرولین اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • پرولین بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • پنجه زنی ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63]
 • پنجه‌کلاغی مصری بررسی اثر آللوپاتی برخی علف‌های هرز رایج استان هرمزگان بر جوانه‌زنی و رشد رویشی پیاز (Allium cepa) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110]

ت

 • تاج‌خروس بررسی اثر آللوپاتی برخی علف‌های هرز رایج استان هرمزگان بر جوانه‌زنی و رشد رویشی پیاز (Allium cepa) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110]
 • تاریخ کشت تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.)) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90]
 • تثبیت درجا اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]
 • تجزیه علیت همبستگی و تجزیه علیت عملکرد شکر سفید با برخی صفات تحت رژیم‌های آبیاری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88]
 • تجزیه علیت تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت اجزای عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68]
 • تراکم بوته تأثیر مقادیر مختلف کلرمکوات کلرید و تراکم بوته در کنترل خوابیدگی گندم [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44]
 • تنش آبیاری بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • تنش خشکی تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای‌ عملکرد نخود [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54]
 • توزیع مکانی تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51]

چ

 • چغندرقند همبستگی و تجزیه علیت عملکرد شکر سفید با برخی صفات تحت رژیم‌های آبیاری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88]
 • چغندر قند اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57]

خ

 • خشکی اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27]

ر

 • راندمان تولید اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27]
 • ریز مغذی تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای‌ عملکرد نخود [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54]
 • رژیم های آبیاری همبستگی و تجزیه علیت عملکرد شکر سفید با برخی صفات تحت رژیم‌های آبیاری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88]
 • رقابت اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57]
 • رقم تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38]
 • رقم تاثیر دو روش کشت نشایی و مستقیم در میزان پارازیته شدن ارقام رایج گوجه‌فرنگی به علف هرز انگلی سس [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99]
 • روی تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29]
 • روی اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]
 • روش تعیین زیستگاه ویژه بررسی تاکسونومیک گونه Tanacetum polycephalum Shultz Bip. در استان همدان با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102]

س

 • سرعت جوانه‌زنی بررسی اثر آللوپاتی برخی علف‌های هرز رایج استان هرمزگان بر جوانه‌زنی و رشد رویشی پیاز (Allium cepa) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110]
 • سرعت رشد محصول تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک تریتیکاله [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27]
 • سهم ژنتیکی تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت اجزای عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68]
 • سویا تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29]
 • سوپراکسید دیسموتاز تأثیر تنش خشکی بر بیومس، فعالیت آنزیم‌ها و پرولین ریشه و برگ نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi) در شرایط نهالستان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • سولفات روی تأثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68]

ش

 • شاخص برداشت تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29]
 • شاخص سطح برگ تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک تریتیکاله [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27]
 • شاخص کلروفیل اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]

ط

 • طول غلاف تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29]

ع

 • علف هرز ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63]
 • عملکرد بررسی توان ذخیره‌سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه تریتیکاله متاثر از تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12]
 • عملکرد تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک تریتیکاله [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27]
 • عملکرد اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57]
 • عملکرد انگور تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت اجزای عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68]
 • عملکرد بیولوژیک اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14 [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79]
 • عملکرد دانه تأثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68]
 • عملکرد دانه اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14 [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79]
 • عملکرد دانه تأثیر مقادیر مختلف کلرمکوات کلرید و تراکم بوته در کنترل خوابیدگی گندم [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44]
 • عملکرد شکر سفید همبستگی و تجزیه علیت عملکرد شکر سفید با برخی صفات تحت رژیم‌های آبیاری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88]
 • عملکرد میوه تاثیر دو روش کشت نشایی و مستقیم در میزان پارازیته شدن ارقام رایج گوجه‌فرنگی به علف هرز انگلی سس [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99]

ف

 • فتوسنتز تأثیر مقادیر مختلف کلرمکوات کلرید و تراکم بوته در کنترل خوابیدگی گندم [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44]
 • فلور تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51]
 • فنواکودم بررسی تاکسونومیک گونه Tanacetum polycephalum Shultz Bip. در استان همدان با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102]

ق

 • قندهای محلول اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]

ک

 • کاتالاز تأثیر تنش خشکی بر بیومس، فعالیت آنزیم‌ها و پرولین ریشه و برگ نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi) در شرایط نهالستان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • کارتنوئید تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.)) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90]
 • کشت مستقیم تاثیر دو روش کشت نشایی و مستقیم در میزان پارازیته شدن ارقام رایج گوجه‌فرنگی به علف هرز انگلی سس [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99]
 • کلرمکوات کلرید (CCC) تأثیر مقادیر مختلف کلرمکوات کلرید و تراکم بوته در کنترل خوابیدگی گندم [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44]
 • کلروفیل تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42]
 • کلروفیل تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.)) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90]
 • کم آبیاری تأثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68]
 • کمبود نیتروژن بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • کنترل تلفیقی علف‎های هرز بررسی اثر گیاهان تله‎ای کتان و کنجد به منظور کاهش خسارت گل جالیز در ارقام رایج گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73]
 • کود آلی تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38]
 • کود دامی تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38]
 • کود زیستی تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک تریتیکاله [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27]

گ

 • گیاه میزبان بررسی اثر گیاهان تله‎ای کتان و کنجد به منظور کاهش خسارت گل جالیز در ارقام رایج گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73]
 • گیاه هرز اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57]
 • گل جالیز بررسی اثر گیاهان تله‎ای کتان و کنجد به منظور کاهش خسارت گل جالیز در ارقام رایج گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73]
 • گندم تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38]
 • گندم ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63]
 • گندم تأثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68]

ل

 • لوبیای روغنی اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27]

م

 • محلولپاشی تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای‌ عملکرد نخود [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54]
 • محلول پاشی اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14 [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79]
 • محلول‌پاشی تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38]
 • محلول‌پاشی تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29]
 • مرحله رشد تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42]
 • میزان رطوبت نسبی برگ بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • میزان روغن تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.)) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90]
 • میزان فتوسنتز بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • میزان کلروفیل برگ بررسی اثر آللوپاتی برخی علف‌های هرز رایج استان هرمزگان بر جوانه‌زنی و رشد رویشی پیاز (Allium cepa) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110]
 • منحنی رشد اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27]
 • مواد تنظیم کننده رشد اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27]

ن

 • نیتروژن بررسی توان ذخیره‌سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه تریتیکاله متاثر از تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12]
 • نیکل اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]

و

 • وزن خشک ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63]

ه

 • هدایت روزنه‌ای بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17]
 • همبستگی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد شکر سفید با برخی صفات تحت رژیم‌های آبیاری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88]

ی

 • یولاف وحشی ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63]
 • یون پتاسیم اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]