نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری خشک نگه داشتن بخشی از ریشه عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28]
 • آفتابگردان بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64]
 • آللوپاتی اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52]

ا

 • اجزای عملکرد اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی) [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15]
 • اجزای عملکرد مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53]
 • ارتفاع بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28]
 • ارتفاع بوته اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی) [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15]
 • اسانس تاثیر 28-هموبراسینولید بر پارامترهای رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید Anethum graveolens [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-40]
 • اسید سالیسیلیک اثر مصرف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مقاوم و حساس به شوری گندم در شرایط شور [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76]
 • الگوی کاشت مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62]
 • انتقال مجدد واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • اندازه بذر بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64]

ب

 • بیابان‌زایی بررسی پوشش گیاهی به کمک داده‌های ماهواره‌ای در منطقه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104]
 • بازدارندگی بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64]

پ

 • پرایمینگ اثر مصرف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مقاوم و حساس به شوری گندم در شرایط شور [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76]
 • پوشش گیاهی بررسی پوشش گیاهی به کمک داده‌های ماهواره‌ای در منطقه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104]

ت

 • تراکم مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62]
 • تراکم مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53]
 • تعداد دانه در غلاف اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90]
 • تعدادغلاف اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90]
 • تنش اسمزی پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • تنش خشکی تاثیر 28-هموبراسینولید بر پارامترهای رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید Anethum graveolens [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-40]
 • تنش خشکی تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه‌زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88]
 • تنش شوری تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه‌زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88]
 • توانایی رقابتی مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53]

ج

 • جوانه‌زنی اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52]
 • جوانه‌زنی تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه‌زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88]

خ

د

 • دامغان مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62]
 • درصد جوانه زنی پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • دره شهداء آذربایجان غربی بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28]
 • دگر آسیبی بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64]

ذ

 • ذخایر ساقه واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]

ر

 • راندمان مصرف آب عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28]
 • ریشه‌چه تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه‌زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88]
 • رقابت مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62]

س

 • ساقه‌چه تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه‌زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88]
 • سالسیلیک اسید اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41]
 • سیستان بررسی پوشش گیاهی به کمک داده‌های ماهواره‌ای در منطقه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104]
 • سنجش از دور بررسی پوشش گیاهی به کمک داده‌های ماهواره‌ای در منطقه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104]
 • سویا اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41]

ش

 • شاخص برداشت اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی) [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15]
 • شاخص گیاهی بررسی پوشش گیاهی به کمک داده‌های ماهواره‌ای در منطقه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104]
 • شوید تاثیر 28-هموبراسینولید بر پارامترهای رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید Anethum graveolens [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-40]
 • شوری اثر مصرف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مقاوم و حساس به شوری گندم در شرایط شور [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76]
 • شوری اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90]
 • شوری اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41]

ط

 • طول ریشه‌چه اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52]
 • طول ساقه‌چه اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52]

ع

 • علف باغ و علف بره اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52]
 • علف هرز مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53]
 • عملکرد واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • عملکرد عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28]
 • عملکرد اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41]

ف

 • فاصله گیاهی مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62]
 • فتوسنتز جاری واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]

ق

 • قرق بررسی تأثیر قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کهنه لاشک کجور مازندران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 89-100]

ک

 • کجور مازندران بررسی تأثیر قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کهنه لاشک کجور مازندران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 89-100]
 • کلرمکوات کلراید اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی) [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15]
 • کلزا اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90]
 • کلزا عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28]
 • کلزا مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53]
 • کود مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53]

گ

 • گیاهان دارویی پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • گندم واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • گندم اثر مصرف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مقاوم و حساس به شوری گندم در شرایط شور [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76]

م

 • مالچ عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28]
 • میانگین زمان جوانه زنی پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77]
 • محلول پاشی اثر مصرف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مقاوم و حساس به شوری گندم در شرایط شور [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76]
 • مراحل فنولوژیکی بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28]

و

 • وزن دانه واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • ویژگی‌های خاکی بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28]