نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری مغناطیسی بررسی واکنشهای فیزیولوژیک ماش (Vigna radiata L.) به آبیاری با آب مغناطیسی تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85]
 • آب شور تأثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون‌زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79]
 • آب مصرفی اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]
 • آب‌مغناطیسی تاثیر آب شور مغناطیس شده بر میزان جذب سدیم و پتاسیم در برگ کنگر‏فرنگی (Cynara scolymus L). [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184]
 • آپیروس بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155]
 • آتلانتیس بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155]
 • آسکوربات پراکسیداز کاهش اثر سوء شوری بر گندم با پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن (H2O2) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76]
 • آلایندگی ارزیابی چرخه حیات کشت بادام‌زمینی در نظام‌های تک‌کشتی و مخلوط با لوبیا [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279]
 • آللوپاتی تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • آلومینوسیلیکات ها بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • آنتوسیانین تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی در تولید ارگانیک (در شرایط منطقه هشتگرد) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292]
 • آهن اثر کاربرد آمینو اسید و عناصر ریز مغذی بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150]

ا

 • ابرکوه مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10]
 • اتیلن تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236]
 • اجزای عملکرد کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139]
 • اجزای عملکرد ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102]
 • اجزای عملکرد اثر کاربرد آمینو اسید و عناصر ریز مغذی بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150]
 • اجزای عملکرد مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131]
 • اجزای عملکرد بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • ارتفاع اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب‌ و هوایی سیستان [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165]
 • ارتفاع بوته اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14]
 • ارتفاع بوته مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131]
 • اَرچلان بررسی برخی از ویژگی‏های بوم‏شناسی گیاه ریواس در منطقه اَرچلان استان یزد [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203]
 • ارزن علوفه ای تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70]
 • ارقام کلزا اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19]
 • اسانس ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی Satureja khuzestanica Bunge. در جنوب ایران [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163]
 • اسانس بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • اسانس اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194]
 • اسیدیته خاک نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220]
 • اقلیم رشد و توانایی رقابتی گندم در برابر گیاهان سه کربنه و چهارکربنه در شرایط افزایش غلظت CO2 و تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127]
 • اکسایش گوگرد نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220]
 • انتقال ماده خشک برهمکنش نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر فیلوکرون و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن‌ها در عملکرد دانه گندم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • انتقال مجدد بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • انرژی خالص ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه (Cucumis melo L.) در استان-های خراسان‌رضوی و جنوبی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174]
 • انرژی ورودی ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه (Cucumis melo L.) در استان-های خراسان‌رضوی و جنوبی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174]
 • انقراض تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302]
 • اوتریفیکاسیون ارزیابی چرخه حیات کشت بادام‌زمینی در نظام‌های تک‌کشتی و مخلوط با لوبیا [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279]
 • اوره تأثیر میزان نیتروژن و زمان برش بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو‌منظوره گیاه جو( Hordeum vulgare L.)در گرگان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122]
 • اولتیما بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647 [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97]

ب

 • بازپخش کلروفیل اثر تنش خشکی بر کارائی فتوسیستم دو و محتوی رنگدانه‌ها در برگ گیاه قرداغ (Nitraria schoberi L) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • باقلا روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164]
 • باکتری اشرشیا کلی ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی Satureja khuzestanica Bunge. در جنوب ایران [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163]
 • باکتری محرک رشد بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • باکتری های محرک رشد برهمکنش نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر فیلوکرون و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن‌ها در عملکرد دانه گندم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • بدون خاک‌ورزی تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • بی کربنات بررسی اثرات آبیاری قلیائی بر روی نیتروژن، بی کربنات، قند محلول و محتوای نسبی آب در گیاه قره داغ (L. Nitraria schoberi) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49]
 • بهره‌وری انرژی ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه (Cucumis melo L.) در استان-های خراسان‌رضوی و جنوبی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174]
 • بیوماس کاربرد سطوح مصرف کود نیتروژن دار و فسفردار بر صفات رشدی چاودار وحشی (Secale montanum) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143]

پ

 • پارامترهای فیزیولوژیک اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • پتاسیم تاثیر آب شور مغناطیس شده بر میزان جذب سدیم و پتاسیم در برگ کنگر‏فرنگی (Cynara scolymus L). [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184]
 • پرشدن دانه اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94]
 • پروتئین ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های‌ سویا (Glycine max L.) در منطقه پارس‌آباد مغان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250]
 • پروتئین تأثیر میزان نیتروژن و زمان برش بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو‌منظوره گیاه جو( Hordeum vulgare L.)در گرگان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122]
 • پلی اتیلن اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215]
 • پنبه تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌ [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33]
 • پنبه بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • پینه‌زایی اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160]
 • پوشش گیاهی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94]

ت

 • تاریخ کاشت تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263]
 • تاریخ کشت تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27]
 • تبخیر و تعرق اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]
 • تجزیه عاملی انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111]
 • تجزیه ‌عامل‌ها بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • تجزیه علیت بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • تجزیه کلاستر انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111]
 • تخلیه منابع ارزیابی چرخه حیات کشت بادام‌زمینی در نظام‌های تک‌کشتی و مخلوط با لوبیا [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279]
 • تراکم برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267]
 • تیره کاسنی اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47]
 • تیره نعناع اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194]
 • تعداد برگ اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب‌ و هوایی سیستان [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165]
 • تعداد برگ بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175]
 • تعداد چتر بررسی اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112]
 • تعداد دانه در غلاف اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14]
 • تعداد غلاف در بوته تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • تعداد گره بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175]
 • تغذیه اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188]
 • تغذیه نیتروژنی تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • تلفیق آب شور و غیرشور ارزیابی اثرات سطوح مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور و غیرشور بر صفات مورفولوژیکی سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84]
 • تلقیح باکتری تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • تنش خشکی اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • تنش خشکی بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • تنش خشکی بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • تنش رطوبتی تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27]
 • تنش شوری تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌ [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33]
 • تنش شوری اثر شوری آب و کودهای آلی و شیمیایی روی خصوصیات ریخت‌شناسی و زراعی گاوزبان اروپایی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204]
 • تنش شوری شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220]
 • تنش غرقاب تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • تنش قلیائیت بررسی اثرات آبیاری قلیائی بر روی نیتروژن، بی کربنات، قند محلول و محتوای نسبی آب در گیاه قره داغ (L. Nitraria schoberi) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49]
 • تنش کم آبی —تأثیر زمان مصرف محلول پاشی کود کامل ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57]
 • تنش گرمایی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94]
 • تنظیم اسمزی اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • تنظیم کننده رشد گیاهی اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160]
 • تنوع زیستی شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220]
 • تنوع ژنتیکی مطالعه شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در یک جمعیت دابلد‌هاپلوئید گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14]
 • توت‌فرنگی تاثیر اسیدهیومیک‌ و کود حاوی کلسیم و بور (کلبرون) بر ویژگی‌های رویشی و زایشی توت‌فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 235-250]
 • تولید پایدار بررسی تاثیر ورمی کمپوست و ریزسازواره های میکوریزا و فسفات زیستی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و درصد پروتئین دانه نخود به صورت کاشت پائیزه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204]

ج

 • جداکشت اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160]
 • جوانه زنی تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • جو بدون پوشینه اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]

چ

 • چاودار تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • چاودار وحشی کاربرد سطوح مصرف کود نیتروژن دار و فسفردار بر صفات رشدی چاودار وحشی (Secale montanum) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143]
 • چیپس چوب اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215]
 • چرنیانکا اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب‌ و هوایی سیستان [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165]
 • چمن آفریقایی تاثیر شوری آب بر روی برخی شاخص‌های رشد چهار نوع چمن در منطقه سیستان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224]
 • چمن هلندی تاثیر شوری آب بر روی برخی شاخص‌های رشد چهار نوع چمن در منطقه سیستان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224]

خ

 • خاتم مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10]
 • خار مریم اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47]
 • خاک بررسی برخی از ویژگی‏های بوم‏شناسی گیاه ریواس در منطقه اَرچلان استان یزد [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203]
 • خشکی اثر تنش خشکی بر کارائی فتوسیستم دو و محتوی رنگدانه‌ها در برگ گیاه قرداغ (Nitraria schoberi L) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • خشکی اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194]
 • خصوصیات زراعی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19]
 • خصوصیات مورفولوژیکی تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی در تولید ارگانیک (در شرایط منطقه هشتگرد) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292]

د

 • دانه ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های‌ سویا (Glycine max L.) در منطقه پارس‌آباد مغان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250]
 • دانه روغنی ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102]
 • درجه روز رشد تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263]
 • درصد اسانس اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40]
 • درصد پروتئین اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25]
 • درصد پروتئین بررسی تاثیر ورمی کمپوست و ریزسازواره های میکوریزا و فسفات زیستی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و درصد پروتئین دانه نخود به صورت کاشت پائیزه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204]
 • دما اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94]
 • دم گل آذین بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]
 • دور آبیاری اثر کودهای آلی، نانوکودهای بیولوژیک و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کنجد در منطقه خنج استان فارس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150]

ذ

 • ذرت بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647 [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97]
 • ذرت اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65]
 • ذرت اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]

ر

 • ردیف کار تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • ریزوبیوم اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25]
 • رژیم آبیاری اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135]
 • رژیم‌های آبیاری اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65]
 • رشد رشد و توانایی رقابتی گندم در برابر گیاهان سه کربنه و چهارکربنه در شرایط افزایش غلظت CO2 و تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127]
 • رشد زایشی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94]
 • ریشه کاهش اثر سوء شوری بر گندم با پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن (H2O2) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76]
 • رطوبت خاک بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • رقابت رشد و توانایی رقابتی گندم در برابر گیاهان سه کربنه و چهارکربنه در شرایط افزایش غلظت CO2 و تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127]
 • رقم ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67]
 • رقم انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111]
 • رگرسیون گام به گام بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش خشکی پس از مرحله گلدهی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30]
 • رنگدانه اثر تنش خشکی بر کارائی فتوسیستم دو و محتوی رنگدانه‌ها در برگ گیاه قرداغ (Nitraria schoberi L) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • رنگدانه فتوسنتزی اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25]
 • رنگیزه های فتوسنتزی شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220]
 • رنگیزه‌های فتوسنتزی اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234]
 • روی تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌ [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33]
 • روی اثر کاربرد آمینو اسید و عناصر ریز مغذی بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150]
 • روابط آلومتریک روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164]
 • ریواس بررسی برخی از ویژگی‏های بوم‏شناسی گیاه ریواس در منطقه اَرچلان استان یزد [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203]
 • رویشگاه تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302]

ز

 • زیرلپه اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160]
 • زیره سبز بررسی اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112]
 • زیست‌توده تأثیر میزان نیتروژن و زمان برش بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو‌منظوره گیاه جو( Hordeum vulgare L.)در گرگان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122]
 • زیست محیطی ارزیابی چرخه حیات کشت بادام‌زمینی در نظام‌های تک‌کشتی و مخلوط با لوبیا [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279]
 • زمان کاشت ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67]
 • زمان کاشت اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19]
 • زنیان تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • زنجان تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77]

س

 • سالیسیلیک اسید اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40]
 • سدیم تاثیر آب شور مغناطیس شده بر میزان جذب سدیم و پتاسیم در برگ کنگر‏فرنگی (Cynara scolymus L). [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184]
 • سرعت رشد محصول برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267]
 • سرعت ظهور برگ برهمکنش نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر فیلوکرون و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن‌ها در عملکرد دانه گندم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • سطح برگ بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • سطح برگ بررسی واکنشهای فیزیولوژیک ماش (Vigna radiata L.) به آبیاری با آب مغناطیسی تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85]
 • سطح برگ تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27]
 • سطح برگ تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • سطح برگ روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164]
 • سفتی بافت میوه و عملکرد تاثیر اسیدهیومیک‌ و کود حاوی کلسیم و بور (کلبرون) بر ویژگی‌های رویشی و زایشی توت‌فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 235-250]
 • سویا تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63]
 • سویا" ایجاد جهش یافته‌های متحمل به شوری از طریق پرتوتابی اشعه گاما در رقم 033 سویا [Glycine max (L.) Merr.] در شرایط گلخانه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 234-243]
 • سولوپتاس اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]

ش

 • شاخص برداشت اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19]
 • شاخص برداشت اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47]
 • شاخص سطح برگ برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267]
 • شاخص‌های تحمل به خشکی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65]
 • شاخص‌های فیزیولوژیک تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263]
 • شوید اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40]
 • شوری مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10]
 • شوری آب آبیاری تاثیر شوری آب بر روی برخی شاخص‌های رشد چهار نوع چمن در منطقه سیستان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224]

ص

 • صفات فیزیولوژیک تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70]
 • صفات کمی اثر شوری آب و کودهای آلی و شیمیایی روی خصوصیات ریخت‌شناسی و زراعی گاوزبان اروپایی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204]

ظ

 • ظرفیت زراعی اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194]

ع

 • عصاره تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189]
 • عصاره آبی تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • عصاره جلبک دریایی اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135]
 • علفکش بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647 [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97]
 • علف های هرز رشد و توانایی رقابتی گندم در برابر گیاهان سه کربنه و چهارکربنه در شرایط افزایش غلظت CO2 و تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127]
 • علف هرز بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647 [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97]
 • علف هرز تاثیر مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط با و بدون علف‌هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39]
 • عملکرد تأثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون‌زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79]
 • عملکرد کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139]
 • عملکرد اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65]
 • عملکرد اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]
 • عملکرد برهمکنش نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر فیلوکرون و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن‌ها در عملکرد دانه گندم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • عملکرد تاثیر مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط با و بدون علف‌هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39]
 • عملکرد تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189]
 • عملکرد اسانس اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40]
 • عملکرد دانه اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14]
 • عملکرد دانه بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647 [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97]
 • عملکرد دانه مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10]
 • عملکرد دانه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19]
 • عملکرد دانه تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77]
 • عملکرد دانه اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب‌ و هوایی سیستان [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165]
 • عملکرد دانه مطالعه شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در یک جمعیت دابلد‌هاپلوئید گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14]
 • عملکرد دانه بررسی تاثیر ورمی کمپوست و ریزسازواره های میکوریزا و فسفات زیستی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و درصد پروتئین دانه نخود به صورت کاشت پائیزه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204]
 • عملکرد دانه بررسی اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112]
 • عملکرد دانه بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155]
 • عملکرد دانه در متر مربع اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47]
 • عملکرد زیستی اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14]
 • عملکرد سورگوم ارزیابی اثرات سطوح مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور و غیرشور بر صفات مورفولوژیکی سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84]
 • عملکرد کیفی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67]
 • عملکرد کمی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67]
 • عملکرد و درصد روغن اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135]
 • عملکرد وش تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌ [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33]
 • عناصر غذایی اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188]
 • عناصر غذایی تاثیر مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط با و بدون علف‌هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39]
 • عناصر غذایی پر مصرف اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234]
 • عناصر کم مصرف اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25]

غ

 • غلاف ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های‌ سویا (Glycine max L.) در منطقه پارس‌آباد مغان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250]

ف

 • فتوسنتز بررسی واکنشهای فیزیولوژیک ماش (Vigna radiata L.) به آبیاری با آب مغناطیسی تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85]
 • فتوسنتز اثر تنش خشکی بر کارائی فتوسیستم دو و محتوی رنگدانه‌ها در برگ گیاه قرداغ (Nitraria schoberi L) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • فستوکا تاثیر شوری آب بر روی برخی شاخص‌های رشد چهار نوع چمن در منطقه سیستان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224]
 • فسفات تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189]
 • فلزات سنگین اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234]
 • فنل شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220]

ق

 • قابلیت الکتریکی نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220]
 • قابلیت هدایت الکتریکی تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • قارچ اندوفیت تأثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون‌زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79]
 • قارچ میکوریز آرباسکولار بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • قره‌داغ اثر تنش خشکی بر کارائی فتوسیستم دو و محتوی رنگدانه‌ها در برگ گیاه قرداغ (Nitraria schoberi L) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • قطع آب تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70]
 • قطع آبیاری اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25]
 • قطع آبیاری ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102]
 • قند محلول بررسی اثرات آبیاری قلیائی بر روی نیتروژن، بی کربنات، قند محلول و محتوای نسبی آب در گیاه قره داغ (L. Nitraria schoberi) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49]
 • قندهای محلول بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]

ک

 • کاتالاز کاهش اثر سوء شوری بر گندم با پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن (H2O2) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76]
 • کارایی جذب فسفر نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220]
 • کارواکرول ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی Satureja khuzestanica Bunge. در جنوب ایران [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163]
 • کاماروزا تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی در تولید ارگانیک (در شرایط منطقه هشتگرد) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292]
 • کتان تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263]
 • کرفس کوهی تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302]
 • کشت بافت اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160]
 • کشت بافت تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر جلوگیری از کلروزآهن درپایه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233]
 • کشت درون شیشه تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236]
 • کشت مخلوط افزایشی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77]
 • کشت مخلوط جایگزینی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77]
 • کیفیت اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215]
 • کلات آهن تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر جلوگیری از کلروزآهن درپایه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233]
 • کلروفیل اثر کاربرد آمینو اسید و عناصر ریز مغذی بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150]
 • کلروفیل بررسی واکنشهای فیزیولوژیک ماش (Vigna radiata L.) به آبیاری با آب مغناطیسی تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85]
 • کلروفیل بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • کلزا تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236]
 • کلزا بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • کلمات کلیدی: رقابت تاثیر مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط با و بدون علف‌هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39]
 • کلمات کلیدی :کلمات کلیدی : کود های زیستی بررسی تاثیر ورمی کمپوست و ریزسازواره های میکوریزا و فسفات زیستی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و درصد پروتئین دانه نخود به صورت کاشت پائیزه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204]
 • کلنیزاسیون ریشه بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • کم آبی اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215]
 • کم آبیاری اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88]
 • کمبود آب تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77]
 • کمبود آهن تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر جلوگیری از کلروزآهن درپایه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233]
 • کمیت اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215]
 • کنترل شیمیایی کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139]
 • کنجد اثر کودهای آلی، نانوکودهای بیولوژیک و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کنجد در منطقه خنج استان فارس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150]
 • کنگر‌فرنگی تاثیر آب شور مغناطیس شده بر میزان جذب سدیم و پتاسیم در برگ کنگر‏فرنگی (Cynara scolymus L). [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184]
 • کهگیلویه تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302]
 • کودآلی مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131]
 • کود آلی تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • کود بیولوژیک تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70]
 • کود شیمیایی تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141]
 • کود فسفره کاربرد سطوح مصرف کود نیتروژن دار و فسفردار بر صفات رشدی چاودار وحشی (Secale montanum) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143]
 • کود نیتروژنه کاربرد سطوح مصرف کود نیتروژن دار و فسفردار بر صفات رشدی چاودار وحشی (Secale montanum) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143]
 • کولتیواتورزنی کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139]

گ

 • گیاهان دارویی اثر شوری آب و کودهای آلی و شیمیایی روی خصوصیات ریخت‌شناسی و زراعی گاوزبان اروپایی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204]
 • گیاهان دارویی اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234]
 • گیاهان دارویی تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189]
 • گیاهان مرتعی بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • گرمایش جهانی ارزیابی چرخه حیات کشت بادام‌زمینی در نظام‌های تک‌کشتی و مخلوط با لوبیا [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279]
 • گلرنگ ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67]
 • گل شاخه بریده اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188]
 • گندم تأثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون‌زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79]
 • گندم برهمکنش نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر فیلوکرون و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن‌ها در عملکرد دانه گندم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • گندم بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16]

ل

 • لاین مطالعه شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در یک جمعیت دابلد‌هاپلوئید گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14]
 • لولیوم تاثیر شوری آب بر روی برخی شاخص‌های رشد چهار نوع چمن در منطقه سیستان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224]

م

 • ماده آلی اثر کودهای آلی، نانوکودهای بیولوژیک و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کنجد در منطقه خنج استان فارس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150]
 • ماده خشک بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123]
 • ماده خشک تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27]
 • ماندگاری اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188]
 • محتوای آب نسبی کاهش اثر سوء شوری بر گندم با پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن (H2O2) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76]
 • محتوی آب نسبی بررسی واکنشهای فیزیولوژیک ماش (Vigna radiata L.) به آبیاری با آب مغناطیسی تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85]
 • محتوای نسبی آب اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194]
 • محصول —تأثیر زمان مصرف محلول پاشی کود کامل ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57]
 • محلول پاشی بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44]
 • مخمر کندیدا آلبیگنس ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی Satureja khuzestanica Bunge. در جنوب ایران [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163]
 • مدیریت آب شور ارزیابی اثرات سطوح مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور و غیرشور بر صفات مورفولوژیکی سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84]
 • مدیریت علف هرز تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276]
 • مدل بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175]
 • مرحله برداشت تأثیر میزان نیتروژن و زمان برش بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو‌منظوره گیاه جو( Hordeum vulgare L.)در گرگان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122]
 • مرحله رشد —تأثیر زمان مصرف محلول پاشی کود کامل ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57]
 • مرزه خوزستانی ترکیبات تشکیل دهنده، ترکیبات فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی Satureja khuzestanica Bunge. در جنوب ایران [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163]
 • مرکبات تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر جلوگیری از کلروزآهن درپایه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233]
 • مسیر فتوسنتزی رشد و توانایی رقابتی گندم در برابر گیاهان سه کربنه و چهارکربنه در شرایط افزایش غلظت CO2 و تنش خشکی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127]
 • مقیاس زادوکس تأثیر میزان نیتروژن و زمان برش بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو‌منظوره گیاه جو( Hordeum vulgare L.)در گرگان [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122]
 • منطقه سیستان اثر شوری آب و کودهای آلی و شیمیایی روی خصوصیات ریخت‌شناسی و زراعی گاوزبان اروپایی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204]
 • مولفه اصلی انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111]

ن

 • نانو اثر کودهای آلی، نانوکودهای بیولوژیک و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کنجد در منطقه خنج استان فارس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150]
 • نانو ذرات مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131]
 • نانونقره تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236]
 • نیتراژین اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135]
 • نیتروژن تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌ [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33]
 • نیتروژن بررسی اثرات آبیاری قلیائی بر روی نیتروژن، بی کربنات، قند محلول و محتوای نسبی آب در گیاه قره داغ (L. Nitraria schoberi) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49]
 • نیکوسولفورون بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647 [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97]

و

 • ویتامین ث تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی در تولید ارگانیک (در شرایط منطقه هشتگرد) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292]
 • وزن خشک بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175]
 • وزن خشک بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155]
 • وزن خشک اندام هوایی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40]
 • وزن خشک ساقه و برگ بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175]
 • وزن صد دانه اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14]
 • وزن هزار دانه تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103]
 • وزن هزار دانه بررسی اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112]

ه

 • هایسان33 اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب‌ و هوایی سیستان [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165]
 • هیبرید اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65]

ی

 • یزد بررسی برخی از ویژگی‏های بوم‏شناسی گیاه ریواس در منطقه اَرچلان استان یزد [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203]
 • یولاف وحشی بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155]