نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری تکمیلی بررسی خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) آبی در سطوح مختلف آبیاری تکمیلی: مطالعه شبیه سازی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 72-84]
 • آب دریا مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 117-129]
 • آتریپلکس مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • آفتابگردان بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 260-264]
 • آللوپاتی بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 260-264]
 • آلودگی مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در خاک‌ها و گیاهان اطراف منطقه صنعتی شهرکرد [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 192-205]
 • آمار هواشناسی مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 186-199]
 • آمیلوز بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]
 • آنتی اکسیدان تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 88-101]
 • آنتی‌اکسیدان تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • آنزیمهای آنتی اکسیدانی بر همکنش سرب و پوترسین بر بعضی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه شاهی (Lepidium sativum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 38-51]

ا

 • اجزا عملکرد بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-60]
 • اجزای عملکرد تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 189-198]
 • اجزای عملکرد ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • اجزای عملکرد کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 118-130]
 • ارتفاع بوته بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 94-107]
 • ارتفاع گیاه عملکرد و همبستگی صفات ده رقم جدید پنبه تحت تاثیر تاریخ‌های کشت در مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 280-291]
 • ارقام جدید پنبه عملکرد و همبستگی صفات ده رقم جدید پنبه تحت تاثیر تاریخ‌های کشت در مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 280-291]
 • اروسیک اسید ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • ازتوباکتر بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-120]
 • ازتوباکتر اثر تلفیق کودهای نیتروژن‌دار، نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در منطقه دماوند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 63-72]
 • اسانس بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 34-42]
 • اسانس اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 90-1905]
 • اسپری تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 88-101]
 • اسپور واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 198-211]
 • استقرار اولیه اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 177-188]
 • اقلیم پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 102-116]
 • الگوی کاشت تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات ریخت‌شناسی سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 138-148]
 • امکان سنجی پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 102-116]
 • امواج فراصوت اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 177-188]
 • اوتریفیکاسیون بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بر مبنای مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 156-173]
 • اوره تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 189-198]
 • اوره تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 23-33]

ب

 • بای‌پلات تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 117-126]
 • بادام زمینی اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]
 • بازده اقتصادی بررسی عملکرد ماده خشک و کارآیی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای در شرایط کم‌آبی و کاربرد سوپرجاذب [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 19-28]
 • باقلا واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 1-12]
 • باکتری آزوسپیریلیوم بررسی ساختار ریشه و برگ ارقام عدس (Lens culinaris Medic) تحت تنش نوری و باکتری آزوسپیریلیوم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 145-156]
 • برگرداندن بقایا تأثیر گیاه پوششی چاودار وماشک و بقایای آن‌ها بر علف‌های‌هرز مزرعه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 221-233]
 • بقایا بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 260-264]
 • بقایای گیاهی مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 234-243]
 • بلال سبز تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • بیلان انرژی برآورد هدایت روزنه‌ای برگ‌های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 61-77]
 • بولتینگ مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 241-253]

پ

 • پیاز خوراکی مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 241-253]
 • پتاسیم اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 90-1905]
 • پروتیین دانه ارزیابی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد دو رقم سویا (Glycin Max L.) در منطقۀ خرم آّباد [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-54]
 • پروتئین بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 94-107]
 • پروتئین تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • پروتئین تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 88-101]
 • پروتئین دانه پاسخ های اگروفیزیولوژیک گیاه زراعی جو به کاربرد برخی هورمون های رشد گیاهی تحت شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 108-116]
 • پروتئین دانه مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 11-22]
 • پرولین اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 142-151]
 • پرولین بر همکنش سرب و پوترسین بر بعضی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه شاهی (Lepidium sativum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 38-51]
 • پیش تیمار بذری اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 177-188]
 • پلیمر بررسی عملکرد ماده خشک و کارآیی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای در شرایط کم‌آبی و کاربرد سوپرجاذب [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 19-28]
 • پنبه بررسی پایداری بوم شناختی کشت پنبه و تحلیل عوامل موثر بر آن در شمال استان گلستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-155]
 • پوترسین بر همکنش سرب و پوترسین بر بعضی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه شاهی (Lepidium sativum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 38-51]

ت

 • تاریخ کاشت ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • تاریخ کاشت بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 157-168]
 • تاریخ کشت تاثیر حضور بقایای برنج و تاریخ کشت بر رشد و عملکرد لوبیای محلی گیلان (پاچ باقلا) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 267-279]
 • تاغ مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • تانن تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • تجزیه علیت بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-60]
 • تجمع ماده خشک برگ بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 157-168]
 • تحمل به خشکی بعد از گلدهی ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 55-67]
 • تخلیه منابع بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بر مبنای مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 156-173]
 • تریاسولفورون ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 10-18]
 • تراکم کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 118-130]
 • تراکم کشت تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 13-25]
 • تراکم گیاهی بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کودهای روی و نیتروژن بر نخود در شرایط دیم در گنبد. [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 26-36]
 • تری بنورون متیل کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 118-130]
 • ترفلان اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 177-188]
 • تعداد دانه در طبق تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 132-144]
 • تعداد قوزه و زودرسی عملکرد و همبستگی صفات ده رقم جدید پنبه تحت تاثیر تاریخ‌های کشت در مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 280-291]
 • تعرق برآورد هدایت روزنه‌ای برگ‌های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 61-77]
 • تلقیح بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-120]
 • تنش تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 88-101]
 • تنش آبی تأثیر رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و شاخص‌های سودمندی جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط با حبوبات [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 46-58]
 • تنش خشکی تعیین بهترین تاریخ کاشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 130-141]
 • تنش شوری مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 117-129]
 • تنش کمبود آب ارتباط تنش کمبود آب و کود زیستی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و نقش آنها در تغییرات عملکرد جو (Hordeum vulgare) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • توپوگرافی پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 102-116]
 • توده محلی بلوچی مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 241-253]

ج

 • جذب نیتروژن تأثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 52-62]
 • جلبک قهوه ای اثر کود های آلی و خاکپوش بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 212-220]
 • جنگل‌های لرستان تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • جوانه زنی بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 260-264]
 • جوانه‌زنی اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]

چ

 • چمن‌های طبیعی بررسی قابلیت های برخی گونه های علفی بومی منطقه گرگان به عنوان گیاهان پوششی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 215-224]

خ

 • خاک مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در خاک‌ها و گیاهان اطراف منطقه صنعتی شهرکرد [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 192-205]
 • خاکپوش اثر کود های آلی و خاکپوش بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 212-220]
 • خشکی بررسی تاثیر روش‌های مصرف کود سرک اوره و محلول‌پاشی سلنیوم بر گندم در شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 37-48]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • خصوصیات فیزیولوژیکی اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 142-151]

د

 • دانه بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 157-168]
 • دانه روغنی ارزیابی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد دو رقم سویا (Glycin Max L.) در منطقۀ خرم آّباد [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-54]
 • دانه روغنی تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 132-144]
 • دی تیروزین اثرات باقیمانده سدیم کربنات آب آبیاری بر عملکرد و فعالیت نشانگرهای شیمیایی در ارقام جو پاییزه. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 223-231]
 • درصد روغن ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • درصد ماده خشک واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • دیم بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کودهای روی و نیتروژن بر نخود در شرایط دیم در گنبد. [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 26-36]
 • دمای سایه انداز تأثیر رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و شاخص‌های سودمندی جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط با حبوبات [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 46-58]
 • دی هیدروکسی گوآنوزین اثرات باقیمانده سدیم کربنات آب آبیاری بر عملکرد و فعالیت نشانگرهای شیمیایی در ارقام جو پاییزه. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 223-231]
 • دور آبیاری بررسی اثر تنش خشکی و عناصر ریزمغذی (روی و منگنز) روی عملکرد و اجزای عملکرددانه گیاه ارزن معمولی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 152-160]
 • دور آبیاری بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 59-71]

ذ

 • ذرت ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 174-185]

ر

 • ریحان بنفش تأثیر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع نیترات در اندام های قابل مصرف ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 206-217]
 • ریز مقیاس نمایی بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 181-191]
 • رژیم آبیاری واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان به روش‌های مختلف کاشت وتنش خشکی پایان فصل در شرایط جنوب استان فارس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 244-255]
 • ریشه بررسی ساختار ریشه و برگ ارقام عدس (Lens culinaris Medic) تحت تنش نوری و باکتری آزوسپیریلیوم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 145-156]
 • رقابت ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در نسبت‌های گوناگون کشت مخلوط لوبیا و آفتابگردان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 127-137]
 • رقابت تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات ریخت‌شناسی سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 138-148]
 • رقابت محصول- تاثیر مقادیر بذر مصرفی و دزهای کاهش یافته علف‏کش Haloxyfop-R-methyl بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 178-187]
 • رقم تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 132-144]
 • رقم بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • رقم پیشگام ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 10-18]
 • رگرسیون گام به گام تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 117-126]
 • رنگ بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]
 • روی بررسی اثر تنش خشکی و عناصر ریزمغذی (روی و منگنز) روی عملکرد و اجزای عملکرددانه گیاه ارزن معمولی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 152-160]
 • رودان بررسی کیفیت علوفه ی گونه Gymnocarpus decander در مراحل مختلف فنولوژیک در استان هرمزگان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان رودان) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 246-254]
 • روغن تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 132-144]
 • روغن دانه ارزیابی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد دو رقم سویا (Glycin Max L.) در منطقۀ خرم آّباد [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-54]
 • روناس تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 189-198]

ز

 • زراعت سیب‌زمینی تأثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 52-62]
 • زمان برداشت تأثیر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع نیترات در اندام های قابل مصرف ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 206-217]
 • زوال بلوط تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • زودرسی بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 94-107]

ژ

 • ژل بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]

س

 • سازگاری بررسی قابلیت های برخی گونه های علفی بومی منطقه گرگان به عنوان گیاهان پوششی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 215-224]
 • ساقه بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 157-168]
 • سایه اندازی بررسی ساختار ریشه و برگ ارقام عدس (Lens culinaris Medic) تحت تنش نوری و باکتری آزوسپیریلیوم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 145-156]
 • سبزمانی بررسی قابلیت های برخی گونه های علفی بومی منطقه گرگان به عنوان گیاهان پوششی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 215-224]
 • سیتوگیت بررسی کارآیی علف‌کش جدید مایستر پاورادی در کنترل علف‌های‌ هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 131-139]
 • سدیم اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 90-1905]
 • سرب بر همکنش سرب و پوترسین بر بعضی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه شاهی (Lepidium sativum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 38-51]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 102-116]
 • سیستم تحلیل سلسله مراتبی پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 102-116]
 • سطح برگ مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 161-176]
 • سطح برگ تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات ریخت‌شناسی سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 138-148]
 • سطح مرجع برآورد هدایت روزنه‌ای برگ‌های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 61-77]
 • سلنیت سدیم بررسی تاثیر روش‌های مصرف کود سرک اوره و محلول‌پاشی سلنیوم بر گندم در شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 37-48]
 • سلنیت سدیم ااثر پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با سلنیوم بر صفات فیزیولوژیکی و درصد سن زدگی گندم دیم رقم آذر 2 [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 200-211]
 • سناریوها بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 181-191]
 • سن نشاء مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 241-253]
 • سوپر اکسید دیسموتاز ارتباط تنش کمبود آب و کود زیستی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و نقش آنها در تغییرات عملکرد جو (Hordeum vulgare) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • سوپر فسفات تریپل تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 189-198]
 • سود بررسی عملکرد ماده خشک و کارآیی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای در شرایط کم‌آبی و کاربرد سوپرجاذب [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 19-28]
 • سودوموناس اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی فسفر و کود زیستی فسفر بارور 2 بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد دانه و میزان اسانس گشنیز (Coriandrum sativum) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 85-96]
 • سودوموناس بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-120]
 • سولفات پتاسیم اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 97-108]
 • سولفوسولفورون ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 10-18]

ش

 • شاخص برداشت تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 212-22]
 • شاخص برداشت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • شاخص تحمل به تنش ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 68-78]
 • شاخص حساسیت به تنش ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 68-78]
 • شاخص رنگ اثر باکتری های ریزوبیوم و ازتوباکتر به عنوان کود زیستی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی رقم دیسکاوری (Tagetes erecta L. cv. Discovery) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 227-237]
 • شاخص رنگ گل بررسی کاربردکودهای زیستی جلبک دریایی وآزولابرگیاه زینتی اطلسی ایرانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • شاخص نسبت رقابت ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در نسبت‌های گوناگون کشت مخلوط لوبیا و آفتابگردان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 127-137]
 • شاخص های تحمل ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 55-67]
 • شاخص‌های رشدی اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 189-197]
 • شاخص های سبز گیاهچه بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 140-149]
 • شاهی بر همکنش سرب و پوترسین بر بعضی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه شاهی (Lepidium sativum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 38-51]
 • شبیه‌سازی مدل ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 174-185]
 • شدت نور واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • شنبلیله اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 142-151]
 • شوری آب اثرات باقیمانده سدیم کربنات آب آبیاری بر عملکرد و فعالیت نشانگرهای شیمیایی در ارقام جو پاییزه. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 223-231]
 • شورزی مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 117-129]
 • شورورزی مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 117-129]

ص

 • صفات فیزیولوژیکی اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 142-151]

ض

 • ضریب ازدحام نسبی ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در نسبت‌های گوناگون کشت مخلوط لوبیا و آفتابگردان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 127-137]
 • ضریب قلیائیت اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 97-108]
 • ضریب همبستگی بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]

ع

 • عدس بررسی ساختار ریشه و برگ ارقام عدس (Lens culinaris Medic) تحت تنش نوری و باکتری آزوسپیریلیوم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 145-156]
 • عصاره آبی بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 260-264]
 • علف‏کش تاثیر مقادیر بذر مصرفی و دزهای کاهش یافته علف‏کش Haloxyfop-R-methyl بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 178-187]
 • علفکش تأثیر گیاه پوششی چاودار وماشک و بقایای آن‌ها بر علف‌های‌هرز مزرعه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 221-233]
 • علف‌کش مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 234-243]
 • علف‌های‌ هرز بررسی کارآیی علف‌کش جدید مایستر پاورادی در کنترل علف‌های‌ هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 131-139]
 • علف‌هرز واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • علف‏هرز تاثیر مقادیر بذر مصرفی و دزهای کاهش یافته علف‏کش Haloxyfop-R-methyl بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 178-187]
 • عمکلرد دانه مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 11-22]
 • عملکرد تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 189-198]
 • عملکرد تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 23-33]
 • عملکرد بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 34-42]
 • عملکرد ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 68-78]
 • عملکرد مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 186-199]
 • عملکرد بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 59-71]
 • عملکرد بیولوژیک تعیین بهترین تاریخ کاشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 130-141]
 • عملکرد بیولوژیک ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 174-185]
 • عملکرد دانه بررسی تاثیر روش‌های مصرف کود سرک اوره و محلول‌پاشی سلنیوم بر گندم در شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 37-48]
 • عملکرد دانه پاسخ های اگروفیزیولوژیک گیاه زراعی جو به کاربرد برخی هورمون های رشد گیاهی تحت شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 108-116]
 • عملکرد دانه تعیین بهترین تاریخ کاشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 130-141]
 • عملکرد دانه تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 198-214]
 • عملکرد دانه ارزیابی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد دو رقم سویا (Glycin Max L.) در منطقۀ خرم آّباد [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-54]
 • عملکرد دانه ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 55-67]
 • عملکرد دانه ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 174-185]
 • عملکرد دانه ااثر پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با سلنیوم بر صفات فیزیولوژیکی و درصد سن زدگی گندم دیم رقم آذر 2 [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 200-211]
 • عملکرد دانه تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 212-22]
 • عملکرد دانه اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی فسفر و کود زیستی فسفر بارور 2 بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد دانه و میزان اسانس گشنیز (Coriandrum sativum) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 85-96]
 • عملکرد دانه تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-9]
 • عملکرد دانه بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 167-177]
 • عملکرد دانه تاثیر مقادیر بذر مصرفی و دزهای کاهش یافته علف‏کش Haloxyfop-R-methyl بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 178-187]
 • عملکرد دانه، کارایی مصرف آب واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان به روش‌های مختلف کاشت وتنش خشکی پایان فصل در شرایط جنوب استان فارس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 244-255]
 • عملکرد دانه کنسروی بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 79-89]
 • عملکرد دیم بررسی خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) آبی در سطوح مختلف آبیاری تکمیلی: مطالعه شبیه سازی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 72-84]
 • عملکرد غلاف واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • عملکرد قابل فروش مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 241-253]
 • عملکرد واقعی بررسی خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) آبی در سطوح مختلف آبیاری تکمیلی: مطالعه شبیه سازی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 72-84]
 • عناصر پرمصرف بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 79-89]
 • عناصر خاک بررسی مقدار جذب برخی کاتیون ها توسط گونه (Halocnemum Strobilacemum) در کویر میقان اراک [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 232-240]
 • عوامل پایداری بررسی پایداری بوم شناختی کشت پنبه و تحلیل عوامل موثر بر آن در شمال استان گلستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-155]

غ

 • غده تأثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 52-62]
 • غلظت عناصر NPK واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]

ف

 • فاصله ردیف کلزا تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 13-25]
 • فیبرخام بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 94-107]
 • فتالیک اسید تأثیر کاربرد موادآلی و بازیافتی بر تعدادی از خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • فتوسنتز برآورد هدایت روزنه‌ای برگ‌های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 61-77]
 • فلاونوئید اثر کود های آلی و خاکپوش بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 212-220]
 • فنل اثر کود های آلی و خاکپوش بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 212-220]
 • فنولوژی مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 161-176]
 • فنون به نژادی بررسی روابط بین برخی از صفات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از تجزیه همبستگی و تجزیه به عامل‌ها [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 170-180]

ق

 • قارچ دکمه‌ای اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 189-197]
 • قدرت بذر اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]
 • قند محلول و نامحلول تأثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس- استان لرستان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 236-246]
 • قند ملاس اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 97-108]

ک

 • کارایی علف‌کش بررسی کارآیی علف‌کش جدید مایستر پاورادی در کنترل علف‌های‌ هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 131-139]
 • کارایی مصرف آب تعیین بهترین تاریخ کاشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 130-141]
 • کاروتینوئید بررسی کاربردکودهای زیستی جلبک دریایی وآزولابرگیاه زینتی اطلسی ایرانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • کشاورزی پایدار واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 1-12]
 • کشاورزی پایدار تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 198-214]
 • کشاورزی پایدار تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 23-33]
 • کشاورزی پایدار اثر تلفیق کودهای نیتروژن‌دار، نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در منطقه دماوند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 63-72]
 • کشت تأخیری اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]
 • کشت در شیشه اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 90-1905]
 • کف‌برکردن تأثیر گیاه پوششی چاودار وماشک و بقایای آن‌ها بر علف‌های‌هرز مزرعه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 221-233]
 • کیفیت بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]
 • کیفیت علوفه بررسی کیفیت علوفه ی گونه Gymnocarpus decander در مراحل مختلف فنولوژیک در استان هرمزگان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان رودان) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 246-254]
 • کلید واژه‌ها: طول دوره رویشی تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 13-25]
 • کلرید پتاسیم اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 97-108]
 • کلروفیل پاسخ های اگروفیزیولوژیک گیاه زراعی جو به کاربرد برخی هورمون های رشد گیاهی تحت شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 108-116]
 • کلروفیل بررسی روابط بین برخی از صفات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از تجزیه همبستگی و تجزیه به عامل‌ها [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 170-180]
 • کلروفیل بررسی کاربردکودهای زیستی جلبک دریایی وآزولابرگیاه زینتی اطلسی ایرانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • کلروفیل تأثیر کاربرد موادآلی و بازیافتی بر تعدادی از خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • کلروفیل تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 88-101]
 • کلروفیل کل کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 118-130]
 • کلزا مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 234-243]
 • کلمات کلیدی: تجمع نیترات تأثیر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع نیترات در اندام های قابل مصرف ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 206-217]
 • کلمات کلیدی: کاتیون بررسی مقدار جذب برخی کاتیون ها توسط گونه (Halocnemum Strobilacemum) در کویر میقان اراک [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 232-240]
 • کلمات کلیدی: نسبت برابری زمین تأثیر رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و شاخص‌های سودمندی جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط با حبوبات [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 46-58]
 • کلنیزاسیون واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 198-211]
 • کمپوست مصرفی قارچ تأثیر کاربرد موادآلی و بازیافتی بر تعدادی از خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • کمیت بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 31-45]
 • کود آلی بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 79-89]
 • کود بیولوژیک بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 167-177]
 • کودپتاسیم ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 68-78]
 • کود دامی تأثیر کاربرد موادآلی و بازیافتی بر تعدادی از خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • کود زیستی ارتباط تنش کمبود آب و کود زیستی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و نقش آنها در تغییرات عملکرد جو (Hordeum vulgare) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • کود زیستی مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 11-22]
 • کود زیستی بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 34-42]
 • کود زیستی فسفات بارور2 اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی فسفر و کود زیستی فسفر بارور 2 بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد دانه و میزان اسانس گشنیز (Coriandrum sativum) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 85-96]
 • کود زیستی و کود شیمیایی اثر تلفیق کودهای نیتروژن‌دار، نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در منطقه دماوند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 63-72]
 • کود شیمیایی بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بر مبنای مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 156-173]
 • کود فسفاته بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-120]
 • کود نیتروژن تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 212-22]
 • کودهای زیستی اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 142-151]
 • کویرمیقان بررسی مقدار جذب برخی کاتیون ها توسط گونه (Halocnemum Strobilacemum) در کویر میقان اراک [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 232-240]

گ

 • گیاهان دارویی واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 198-211]
 • گیاهان زراعی مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در خاک‌ها و گیاهان اطراف منطقه صنعتی شهرکرد [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 192-205]
 • گیاهان مرتعی مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در خاک‌ها و گیاهان اطراف منطقه صنعتی شهرکرد [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 192-205]
 • گیاه دارویی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 23-33]
 • گیاه زینتی اثر باکتری های ریزوبیوم و ازتوباکتر به عنوان کود زیستی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی رقم دیسکاوری (Tagetes erecta L. cv. Discovery) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 227-237]
 • گرمایش جهانی بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بر مبنای مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 156-173]
 • گزینش بررسی روابط بین برخی از صفات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از تجزیه همبستگی و تجزیه به عامل‌ها [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 170-180]
 • گشنیز اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی فسفر و کود زیستی فسفر بارور 2 بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد دانه و میزان اسانس گشنیز (Coriandrum sativum) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 85-96]
 • گیلان ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 174-185]
 • گلدهی ارزیابی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد دو رقم سویا (Glycin Max L.) در منطقۀ خرم آّباد [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-54]
 • گلدهی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • گلرنگ مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 161-176]
 • گلوتاتیون پراکسیداز ارتباط تنش کمبود آب و کود زیستی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و نقش آنها در تغییرات عملکرد جو (Hordeum vulgare) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • گلوکوزینولات دانه ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-131]
 • گندم ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 55-67]
 • گندم مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 186-199]
 • گندم ااثر پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با سلنیوم بر صفات فیزیولوژیکی و درصد سن زدگی گندم دیم رقم آذر 2 [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 200-211]
 • گندم بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-120]
 • گندم واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • گندم مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 234-243]
 • گندم آبی مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 11-22]

ل

 • لاین اینبرد بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-60]

م

 • ماده خشک مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 161-176]
 • ماده خشک بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 59-71]
 • مایستر پاور اودی بررسی کارآیی علف‌کش جدید مایستر پاورادی در کنترل علف‌های‌ هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 131-139]
 • ماش ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 68-78]
 • مالچ تاثیر حضور بقایای برنج و تاریخ کشت بر رشد و عملکرد لوبیای محلی گیلان (پاچ باقلا) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 267-279]
 • مالچ پلاستیکی مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 234-243]
 • مالون دی آلدئید اثرات باقیمانده سدیم کربنات آب آبیاری بر عملکرد و فعالیت نشانگرهای شیمیایی در ارقام جو پاییزه. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 223-231]
 • متابولیت ثانویه تأثیر کاربرد موادآلی و بازیافتی بر تعدادی از خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 218-226]
 • مت سولفورون ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 10-18]
 • مجلات کشاورزی مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 117-129]
 • مجموع ارزش نسبی تأثیر رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و شاخص‌های سودمندی جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط با حبوبات [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 46-58]
 • محتوی آب نسبی برگ بررسی تاثیر روش‌های مصرف کود سرک اوره و محلول‌پاشی سلنیوم بر گندم در شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 37-48]
 • محتوای کلروفیلa اثر باکتری های ریزوبیوم و ازتوباکتر به عنوان کود زیستی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی رقم دیسکاوری (Tagetes erecta L. cv. Discovery) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 227-237]
 • محتوی کلروفیل ااثر پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با سلنیوم بر صفات فیزیولوژیکی و درصد سن زدگی گندم دیم رقم آذر 2 [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 200-211]
 • محیط شهری بررسی قابلیت های برخی گونه های علفی بومی منطقه گرگان به عنوان گیاهان پوششی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 215-224]
 • محلولپاشی بررسی اثر تنش خشکی و عناصر ریزمغذی (روی و منگنز) روی عملکرد و اجزای عملکرددانه گیاه ارزن معمولی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 152-160]
 • محلولپاشی ونخود بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کودهای روی و نیتروژن بر نخود در شرایط دیم در گنبد. [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 26-36]
 • مخلوط چاودار+ماشک تأثیر گیاه پوششی چاودار وماشک و بقایای آن‌ها بر علف‌های‌هرز مزرعه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 221-233]
 • مدیریت مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 186-199]
 • مدیریت زراعی تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات ریخت‌شناسی سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 138-148]
 • مدل SSM-Chickpea تعیین بهترین تاریخ کاشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 130-141]
 • مدل سازی بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 140-149]
 • مدل‌سازی مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 161-176]
 • مدل‌سازی بررسی خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) آبی در سطوح مختلف آبیاری تکمیلی: مطالعه شبیه سازی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 72-84]
 • مدل های اقلیمی بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 181-191]
 • مراتع خشک مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • مراحل فنولوژیکی بررسی کیفیت علوفه ی گونه Gymnocarpus decander در مراحل مختلف فنولوژیک در استان هرمزگان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان رودان) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 246-254]
 • مرتع بررسی کیفیت علوفه ی گونه Gymnocarpus decander در مراحل مختلف فنولوژیک در استان هرمزگان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان رودان) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 246-254]
 • مرگ و میر گیاهچه بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 140-149]
 • مصرف نیتروژن بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بر مبنای مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 156-173]
 • مقایسه میانگین بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • میکوریز واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 198-211]
 • ملارد زرندیه مطالعه اثر کاشت تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلکس (Atriplex canescens ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع ملارد زرندیه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 225-235]
 • منحنی های پروبیت بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 140-149]
 • منگنز بررسی اثر تنش خشکی و عناصر ریزمغذی (روی و منگنز) روی عملکرد و اجزای عملکرددانه گیاه ارزن معمولی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 152-160]

ن

 • نیاز آبی بررسی عملکرد ماده خشک و کارآیی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای در شرایط کم‌آبی و کاربرد سوپرجاذب [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 19-28]
 • نیترات تأثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 52-62]
 • نیتروژن تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 198-214]
 • نیتروژن بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 79-89]
 • نیتروژن بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 59-71]
 • نیتروژن اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 97-108]
 • نیتروژن نیتراته تأثیر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع نیترات در اندام های قابل مصرف ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 206-217]
 • نیتروکسین تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 23-33]
 • نخود واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 1-12]
 • نخود و ورمی کمپوست بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 167-177]
 • نسبت برابری زمین واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 1-12]
 • نسبت برابری زمین ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در نسبت‌های گوناگون کشت مخلوط لوبیا و آفتابگردان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 127-137]
 • نشت یونی ااثر پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با سلنیوم بر صفات فیزیولوژیکی و درصد سن زدگی گندم دیم رقم آذر 2 [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 200-211]
 • نعناع فلفلی بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 34-42]
 • نوژیان واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 198-211]

و

 • واژگان کلیدی: ذرت بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 150-166]
 • وجین واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 29-37]
 • وراثت پذیری بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-60]
 • ورمی کمپوست اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 189-197]
 • وزن خشک کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 118-130]
 • وزن خشک تاثیر حضور بقایای برنج و تاریخ کشت بر رشد و عملکرد لوبیای محلی گیلان (پاچ باقلا) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 267-279]
 • وزن خشک علف‏های هرز تاثیر مقادیر بذر مصرفی و دزهای کاهش یافته علف‏کش Haloxyfop-R-methyl بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 178-187]
 • وزن خشک کل تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 212-22]
 • وزن دانه اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 106-116]
 • وزن دانه تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 132-144]
 • ویژگی های بوم شناختی بررسی پایداری بوم شناختی کشت پنبه و تحلیل عوامل موثر بر آن در شمال استان گلستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-155]
 • ویژگی های فردی و حرفه ای بررسی پایداری بوم شناختی کشت پنبه و تحلیل عوامل موثر بر آن در شمال استان گلستان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-155]

ه

 • هایولا 308 تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 13-25]
 • هدایت روزنه ای واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم آبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • هزینه بررسی عملکرد ماده خشک و کارآیی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای در شرایط کم‌آبی و کاربرد سوپرجاذب [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 19-28]
 • همبستگی بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 94-107]
 • همبستگی فنوتیپی تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 117-126]
 • همدان مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 186-199]
 • همیشه بهار اثر کود های آلی و خاکپوش بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 212-220]
 • هورمون گیاهی پاسخ های اگروفیزیولوژیک گیاه زراعی جو به کاربرد برخی هورمون های رشد گیاهی تحت شرایط دیم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 108-116]