نویسنده = H. Abasspour
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. )

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 88-97

علی اکبر رضوانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حسین عباسپور؛ سعید قریب بلوک


3. تاثیر تاریخ کشت و محلول پاشی کود بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی در منطقه بسطام شاهرود

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 193-200

عباسعلی نهاردانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حسین عباسپور؛ سعید قریب بلوک


4. اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 13-27

ناهید قنبری تیلمی؛ حسین عباسپور؛ مهدی فیروز آبادی


5. تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 28-38

امیر دولت آبادی؛ جعفر مسعودسینکی؛ حسین عباسپور؛ عبدالغفار عبادی